Ban Điều Hành   Sài G̣n   Thủ Đức   Biên Ḥa   Ngọc Lâm   Berchmans   Gonzaga   Canisius   Bellarmino   Gia Kiệm   Sao Mai   Hà Nội   Huế   Nha Trang   Cần Thơ   Tam Hà    Thánh Gia   Long Xuyên   Minh Ḥa