1 Vũng Tu 1999 2 Vũng Tu 2000 3 Vũng Tu 2001 4 Vũng Tu 2002 5 Vũng Tu 2003 6 Vũng Tu 2005 7 La Vang 2007 8 Vũng Tu 2009 9 Ph Dng 2010 10 Ph Dng 2011 11 Cao Thi 2013 12 Bảo Lộc 2015 13 Gia Kiệm 2017 14 Hố Nai 2019 15 Vũng Tu 2022