TAÙC  GIAÛ
SAÙCH
ÑAÕ XUAÁT BAÛN
CAÙC BAØI
VIEÁT MÔÙI
GOÙP YÙ


TRÍ TUEÄ SAÙNG LAÙNG VAØ TAÁM LOØNG 
THA THIEÁT CUÛA HAØ SÓ PHU

Trong maáy möôi naêm qua, theá giôùi ñaõ nhìn thaáy söï öu vieät cuûa cheá ñoä töï do daân chuû so vôùi cheá ñoä ñoäc taøi Coäng saûn. Ñieån hình nhaát laø nhöõng nöôùc bò chia hai nhö Ñöùc, Trieàu Tieân, Vieät Nam thì bao giôø nöûa phaàn nöôùc theo cheá ñoä töï do cuõng truø phuù,vaên minh hôn phaàn nöûa theo xaõ hoäi chuû nghóa. Nhöng pheâ phaùn nhöõng sai laàm nguyeân thuûy cuûa chuû nghóa Maùc khoâng phaûi laø chuyeän deã. Moät ngöôøi ñaõ laøm ñöôïc chuyeän khoâng deã daøng ñoù laø Haø só Phu. OÂng ñaõ pheâ phaùn moät caùch khoa hoïc nhöõng khuyeát ñieåm baûn chaát cuûa Duy vaät bieän chöùng vaø Duy vaät lòch söû cuûa chuû nghóa Maùc vôùi nhieàu chöùng minh cuï theå ñaày tính thuyeát phuïc. Ngöôøi ta troïng caùi trí saùng laùng cuûa oâng, phaûi noùi oâng laø moät thieân taøi lyù luaän hay 

thieân taøi trieát hoïc. Nhöng ngöôøi ta yeâu quyù oâng vì taám loøng tha thieát vôùi queâ höông ñaát nöôùc. OÂng ñaõ töøng vieát trong baøi " Chia tay yù thöùc heä " laø oâng ñaõ chaûy nöôùc maét khi ñoïc nhöõng truyeän cuûa Nguyeãn huy Thieäp vì thaáy caùi ñoäc aùc taøn nhaãn voâ caûm ñaõ traøn lan trong xaõ hoäi Vieät Nam. Caùi tinh thaàn " baàu ôi thöông laáy bí cuøng " , caùi loøng " thaáy ngöôøi hoaïn naïn thì thöông " ngaøy caøng bò chuû nghóa Maùc ñoäc aùc tieâu huûy ñeå bieán nhöõng con daân Vieät ngaøy nay thaønh nhöõng con ngöôøi maùy voâ caûm, khoâng tim. Coù ngöôøi ñaõ noùi moät caâu khaù hay, " Tröôùc ñaây nhöõng ngöôøi khoâng theo Coäng saûn khaùng chieán ñaùnh ñuoåi ngoaïi xaâm laø nhöõng ngöôøi khoâng tim, nhöng ngaøy nay chuû nghóa Coäng saûn ñaõ loä ra nhöõng khuyeát ñieåm teä haïi khoâng theå tha thöù trong chuyeän xaây döïng ñaát nöôùc, cho neân giôø naøy maø coøn theo Coäng saûn laø nhöõng ngöôøi khoâng oùc ". Ngay töø ngaøy xöa ñaõ coù nhaän ñònh, " Ngöôøi coù trí maø khoâng coù taâm laø ngöôøi aùc, ngöôøi coù taâm maø khoâng coù trí laø ngöôøi ngu ". Haø só Phu laø moät con ngöôøi coù ñaày ñuû caû trí laãn taâm vaø ñoù laø ñieàu hieám coù. OÂng hoøa nhaõ, hieàn hoøa maø baát khuaát; hieåu xa hoïc roäng maø bình daân, khieâm toán; tueäch toaïc, xôûi lôûi maø thaâm traàm, saâu saéc. Ñoïc nhöõng baøi vieát, thô, caâu ñoái cuõng nhö quan saùt cung caùch öùng xöû trong ñôøi soáng cuûa oâng cuõng ñuû thaáy roõ nhöõng ñieàu neâu treân.

Cho tôùi giôø phuùt naøy thì nhöõng ngöôøi tranh ñaáu cho töï do, daân chuû ñeàu bò ñaày ñoïa, traán aùp. Phaïm hoàng Sôn, Nguyeãn vuõ Bình, Phaïm queá Döông, Traàn Khueâ, Nguyeãn vaên Lyù, Nguyeãn ñình Huy, Nguyeãn ñan Queá ñang bò tuø ñaøy; Haø só Phu, Buøi minh Quoác, Thích Quaûng Ñoä, Thích Huyeàn Quang ñang bò quaûn cheá khaét khe. Sau bao nhieâu laàn ñoåi môùi, nhöng cung caùch cai trò ñoäc ñoaùn cuûa Ñaûng Coäng saûn khoâng khaùc xöa laø bao. Nhìn söï traán aùp, ñaày ñoïa vôùi nhöõng ngöôøi ñaáu tranh cho töï do daân chuû hoâm nay laøm ngöôøi ta nhôù ñeán chuyeän Ñaûng ñaøn aùp nhoùm Nhaân Vaên Giai Phaåm ngaøy xöa.Trong nhöõng thaäp nieân 50, 60, mieàn Baéc laø moät xaõ hoäi kheùp kín neân nhöõng ñoái töôïng bò ñaøn aùp ñaõ soáng nhöõng ngaøy soáng dôû, cheát dôû maø ñoâi khi caùch thoaùt duy nhaát laø töï töû. Ngaøy nay, khoâng phaûi vì toát laønh maø söï ñaøn aùp cuûa Coäng saûn nheï nhaøng hôn ngaøy xöa nhöng thôøi theá ñaõ thay ñoåi, xaõ hoäi ñaõ môû cöûa vôùi beân ngoaøi khaù roäng raõi. Coäng saûn phaûi e deø trong khi ñaøn aùp nhöõng ngöôøi ñoái laäp vì chuyeän ñaøn aùp bò ñaùnh giaù nhö laø chuyeän vi phaïm nhaân quyeàn vaø coù theå daãn ñeán nhöõng bieän phaùp cheá taøi cuûa nhöõng nöôùc ñaùng coù lieân heä thöông maïi mua baùn vôùi Vieät Nam. Hôn nöõa, neàn kinh teá thò tröôøng môû roäng ngaøy nay khieán bieän phaùp bao vaây kinh teá khoâng coøn hieäu quaû, nhöõng ngöôøi ñoái khaùng laïi ñöôïc baïn beø khaép naêm chaâu " tieáp maùu " neân cuoäc soáng khoâng ñeán noãi cuøng quaãn, ñaøy ñoïa.

Moät ñaëc ñieåm cuûa nhöõng anh em tranh ñaáu cho daân chuû hoâm nay nhö Phaïm queá Döông, Haø só Phu, Hoaøng Tieán, Nguyeãn thanh Giang, Nguyeãn vuõ Bình, Phaïm hoàng Sôn, Döông thu Höông, laø hoï thöông yeâu, baûo boïc nhau nhö anh em ruoät thòt. Hoï ñeán vôùi nhau vôùi caùi taâm trong saùng vaø taám loøng taâm huyeát vôùi queâ höông ñaát nöôùc , cuøng saün saøng hy sinh vì nghóa lôùn. Hoaøn toaøn khoâng coù chuyeän keøn cöïa, tranh coâng trong khi ñaáu tranh nhö nhöõng chính trò gia chuyeân nghieäp. Moät ngöôøi bò baét bôù, giam caàm laø nhöõng ngöôøi kia leân tieáng phaûn ñoái ngay duø söï leân tieáng coù theå daãn ñeán nhöõng chuyeän khoâng hay cho baûn thaân vaø gia ñình hoï.

Boån phaân cuûa nhöõng ngöôøi daân haûi ngoaïi muoán ñoùng goùp vaøo coâng cuoäc tranh ñaáu chung thì khoâng gì hôn laø: ñaåy maïnh chieán dòch " chuyeån löûa " vaøo trong nöôùc ñeå thoâng tin cho ñoàng baøo quoác noäi bieát veà daân chuû vaø tình hình ñaáu tranh baèng taát caû nhöõng phöông tieän hieän ñaïi nhö thö töø, ñieän thoaïi, email, ñieän thö ( fax), ñaøi phaùt thanh.. v..v. ; ñoàng thôøi phaûi " tieáp maùu " cho nhöõng ngöôøi ñaáu tranh, ñaëc bieät laø gia ñình nhöõng ngöôøi ñang bò tuø toäi. Tieàm löïc haûi ngoaïi quaù lôùn vaø coù theå laøm nhöõng chuyeän ñoù deã daøng. Coù ñieàu coù moät soá chính khaùch salon, nhöõng chính phuû ma, nhöõng thuû töôùng heà haûi ngoaïi ñaõ laøm naûn loøng moät soá ngöôøi coù loøng muoán ñoùng goùp vaøo söï nghieäp ñaáu tranh chung. Nhöng xin ñöøng vì moät vaøi con saâu xaáu xa teä haïi maø naûn loøng goùp söùc ñaáu tranh. Vaãn coù nhöõng ngöôøi taâm huyeát, nhöõng toå chöùc ñaáu tranh thaät söï daán thaân cho töông lai ñaát nöôùc. Vaán ñeà laø phaûi duøng oùc phaùn ñoaùn ñeå löïa choïn ñöôøng loái vaø toå chöùc ñöùng ñaén maø tham gia ñeå khoûi phaûi gaëp caûnh " trao duyeân laàm töôùng cöôùp ".

Ngöôøi saùng laäp ñaïo Tin Laønh Martin Luther ( 1483- 1546) khoâng phaûi moät sôùm moät chieàu ñöa phong traøo caûi caùch trong giaùo hoäi ñeán choã thaønh coâng maø tröôùc ñoù nhöõng baøi vieát cuûa oâng ñaõ ñöôïc löu truyeàn trong quaàn chuùng, ñaõ gieo maàm cho nhöõng tö töôûng caûi caùch. Qua naêm thaùng nhöõng tö töôûng ñaõ aên saâu vaøo tim oùc quaàn chuùng vaø sau ñoù bieán thaønh hieän thöïc. Töông töï nhö theá nhöõng baøi vieát ñaày trí tueä cuûa Haø só Phu, nhöõng traên trôû cuûa töôùng Traàn Ñoä, nhöõng suy nghó cuûa Nguyeãn thanh Giang, nhöõng vaàn thô röïc löûa cuûa Nguyeãn chí Thieän v..v coù theå coi nhö nhöõng haït gioáng gieo maàm trong ñaát nöôùc Vieät Nam. Khi ñuû ñieàu kieän cô duyeân hoäi tuï thì caây troàng seõ sinh hoa, keát traùi, chuyeän gì ñeán seõ phaûi ñeán. Coù ñieàu caàn noùi ra ôû ñaây laø taát caû nhöõng baøi vieát, vaên thô ñoái khaùng cheá ñoä ñeàu khoâng ñöôïc xuaát baûn treân saùch baùo Vieät Nam maø chuùng ñeán vôùi ngöôøi daân Vieät Nam qua moät ñöôøng voøng. Coù nghóa laø nhöõng baøi vieát ñoù seõ ñi ra haûi ngoaïi roài töø haûi ngoaïi veà laïi trong nöôùc bôûi nhöõng hình thöùc nhö thö töø, email, ñaøi phaùt thanh vv..v. Noùi nhö theá ñeå thaáy coâng taùc "chuyeån löûa" töø haûi ngoaïi vaøo trong nöôùc quan troïng vaø böùc thieát nhö theá naøo.

Sau nhöõng bieán coá noåi daäy cuûa ñoàng baøo Thaùi Bình ôû mieàn Baéc vaø Xuaân Loäc ôû mieàn Nam, môùi ñaây coù cuoäc bieåu tình raàm roä coù söï tham döï cuûa haøng ngaøn ngöôøi Thöôïng ôû Ban meâ thuoät vaøo thaùng 4 naêm 2004 ñaõ cho thaáy tình hình baát an cuûa xaõ hoäi Vieät Nam hieän nay. Thöôïng toïa Tueä Syõ tröôùc ñaây cuõng ñaõ cho bieát seõ coù " nhöõng ñôït soùng ngaàm " baát ngôø traøn leân, bieán thaønh bieán ñoäng laøm lung lay vaø coù theå ñöa ñeán söï suïp ñoå cheá ñoä chính trò ñöông thôøi. Nhìn chuyeän ngöôøi Thöôïng bieåu tình raàm roä vaøo thaùng 4 2004 taïi Ban meâ thuoät vaø naêm 2001 taïi Pleiku tröôùc ñaây ñaõ cho thaáy nhaän xeùt cuûa Thöôïng toïa Tueä Só laø chính xaùc. Coäng saûn ñôn giaûn cho raèng chuyeän ngöôøi Thöôïng ñöùng daäy bieåu tình laø do beân ngoaøi xuùi giuïc. Thaùi ñoä choáng cheá cuûa Coäng saûn chæ laø thaùi ñoä " laáy thuùng uùp voi " vaø mong " laáy baøn tay che khuaát maët trôøi " söï thaät. Nhöng nguyeân nhaân thöïc chaát laø do chính saùch cöôùp ñaát cuõng nhö ñaøn aùp tín ngöôõng cuûa ngöôøi thieåu soá ñaõ laøm cho ngöôøi thieåu soá phaûi ñöùng daäy choáng ñoái quyeát lieät. Nhöõng thaønh phaàn khaùc trong xaõ hoäi cuõng ñeàu laø naïn nhaân cuûa chính saùch sai laàm cuûa Ñaûng Coäng saûn maø khi " töùc nöôùc vôõ bôø " thì Ñaûng Coäng saûn môùi nhìn thaáy. Neáu Coäng saûn khoâng ñuû saùng suoát ñeå söûa sai nhöõng khuyeát ñieåm sai laàm thì e raèng seõ coù luùc quaù muoän ñeå duy trì caùi cheá ñoä toaøn xaây döïng treân söï baát coâng, oan traùi.

Haø só Phu laø moät con ngöôøi, ngoaøi trí tueä saùng laùng bao la, coøn coù moät con tim nhaïy caûm. Nhöõng baøi vieát cuûa oâng ñöôïc coi laø nhöõng tieáng chim" baùo baõo ". OÂng khoâng toâ hoàng cuõng nhö boâi ñen böùc tranh xaõ hoäi hieän taïi maø dieãn taû raát ñuùng vaø chính xaùc nhöõng gì ñang xaûy ra vaø döï ñoaùn moät caùch khoa hoïc veà nhöõng gì saép vaø seõ xaûy ra. Thöïc teá phuõ phaøng vaø saàn suøi cuûa böùc tranh xaõ hoäi xaùm xòt ñaõ xaùc nhaän nhöõng suy nghó cuûa Haø só Phu laø hieän thöïc.

Haõy ñoïc nhöõng nhaän xeùt cuûa nhöõng cöïu quan chöùc Coäng saûn veà tình hình xaõ hoäi hoâm nay, noùi leân trieäu chöùng cuûa söï suïp ñoå khoâng theå traùnh khoûi cuûa cheá ñoä Coäng saûn Vieät Nam ñeå thaáy hoï chæ nhaéc laïi söï suy luaän cuûa Haø só Phu ñaõ vieát ra treân giaáy traéng möïc ñen töø nhieàu naêm tröôùc.

Mai chí Thoï, nguyeân Ñaïi töôùng vaø Boä tröôûng Coâng an, , em ruoät cuûa Leâ ñöùc Thoï nhaän ñònh:

" Luùc naøo ta chæ ñeà cao ñaáu tranh theo kieåu ñòch, ta thì ta ñeàu thaát baïi nhö caûi caùch ruoäng ñaát, caûi taïo XHCN. Khi coù chính quyeàn thì Ñaûng ta xa rôøi quaàn chuùng; noùi ñoäc quyeàn laõnh ñaïo, roài ñoäc quyeàn caùch maïng luoân ! Baây giôø ta giaønh heát, khoâng cho ai laøm caû, moät mình moät chôï ! Ñieàu naøy laø cheát ! Veà hoøa hôïp daân toäc, sau giaûi phoùng, caùi hay laø khoâng coù gieát moät ai(*) ( !)nhöng baét ñi caûi taïo laâu quaù, laøm nhieàu gia ñình tan taùc, vôï ñi laáy choàng, con gaùi ñi baùn bar. Mình coù thaáy traùch nhieäm ôû ñoù khoâng? Coù chieán thaéng roài, chieám lónh toaøn quoác roài laø coi khaåu hieäu " hoøa hôïp daân toäc " laø heát roài; ñaùng leõ phaûi thaû hoï sôùm hôn, ñoäng vieân hoï tham gia xaây döïng ñaát nöôùc, vì trong hoï coù nhieàu ngöôøi gioûi chuyeân moân. Haøng ngaøn nhaø ôû cuõ cuûa vieân chöùc cheá ñoä cuõ thì giaûi quyeát theá naøo ? Ñaây khoâng thuaàn tuùy laø vaán ñeà nhaø ôû, maø laø vaán ñeà chính trò. ÔÛ Taây nguyeân, noåi leân vuï caám ñoaùn ñaïo Tin Laønh vì cho laø lieân heä vôùi Myõ, Fulro, caùi ñoù khoâng neân; Tin Laønh ôû mieàn xuoâi, mieàn Nam, mieàn Baéc ñöôïc hoaït ñoäng, Taây nguyeân bò caám laø deã roái laém ! Nhöõng ñieåm noùng veà daân toäc, toân giaùo maø khoâng söûa laø nguy ! 

YÙ kieán cuûa oâng Phan minh Taùnh, nguyeân Tröôûng ban daân vaän trung öông Ñaûng :

" Daân toäc laø maõi maõi, toân giaùo laø laâu daøi ! Xu theá theá giôùi : daân toäc laø toaøn caàu hoùa, toân giaùo laø chính trò hoùa. Vaán ñeà daân toäc cöïc lôùn, ta coù treân 1 trieäu vôùi 13 daân toäc, tình hình ñang coù bieán ñoäng. ÔÛ Taây Baéc, Taây nguyeân, Taây nam boä ñeàu ñang coù chuyeän caùc daân toäc di cö, boû troáng vuøng bieân giôùi troïng ñieåm, di daân ñeán quaù 4% soá hoä daân laø coù vaán ñeà roài ! Vaán ñeà daân toäc nghieâm troïng laø deã raõ ngay quoác gia ! Caùc maâu thuaãn baây giôø gheâ gôùm laém ! Giai caáp coâng nhaân laø giai caáp laõnh ñaïo, nhöng hieän nay laïi ñi laøm thueâ cho chuû trong nöôùc, chuû ngoaøi nöôùc ! Trí thöùc nöôùc ta ñaõ giaø, soá treû ra sao ? Maâu thuaãn chuû yeáu baây giôø laø söï va chaïm giöõa nhaân daân lao ñoäng vôùi chính quyeàn. Do quan lieâu, haùch dòch, tham nhuõng neân maâu thuaãn vôùi nhaân daân. Ñaây laø vaán ñeà noùng boûng. Chính quyeàn giaûi quyeát khoâng toát laø maát ! Coù theå ñöôøng loái, chính saùch khoâng sai, nhöng thi haønh sai thì cuõng cheát ! Ñaûng maéc nhieàu khuyeát ñieåm raát naëng neà, khoâng lo söûa thì chaúng bao laâu nöõa Ñaûng seõ maát quyeàn laõnh ñaïo ! " 

YÙ kieán cuûa oâng Döông ñình Thaûo, nguyeân Thöôøng vuï thaønh uûy, Tröôûng ban tö töôûng vaên hoùa, Giaùm ñoác sôû thoâng tin vaên hoùa:

" Toâi cho raèng Ñaûng ta ñaõ maéc nhieàu khuyeát ñieåm raát naëng neà, phaûi kieåm ñieåm nghieâm tuùc, toâi coù caûm giaùc chaúng bao laâu nöõa Ñaûng maát quyeàn laõnh ñaïo ! Baây giôø coù nhöõng caùi chuyeån bieán khoâng löôøng tröôùc nöõa. Lyù töôûng Coäng saûn bò phai nhaït, chæ tieàn thoâi ! Baây giôø ngöôøi ta ñaâu coù lyù töôûng gì nöõa ! Baây giôø laø ñoàng tieàn khoâng tình nghóa. Ñoàng löông thöïc teá khoâng ñuû soáng, maët traùi kinh teá thò tröôøng thaät söï phaùt trieån, laø nhöõng raøo caûn nguy hieåm cho hoøa hôïp toaøn daân. AÊn hieáp daân töø tay khoùm tröôûng, toå tröôûng; maáy oâng boä chính trò cuõng vieát thö tay xin can thieäp nhöng chæ laø ñoùng kòch, hoï chæ giöõ veû ñaïo maïo treân tivi, trong hoäi tröôøng Ba ñình.

YÙ kieán oâng Traàn baïch Ñaèng, nguyeân Bí thö thaønh uûy Saøi goøn:

" Nghò quyeát khoâng coù gì môùi, chæ laëp laïi moät soá khaåu hieäu ! Thöïc tieãn thì thay ñoåi döõ doäi, tình hình ngaøy caøng xaáu ñi, maø ta cöù laép ñi laép laïi nhö con keùt ( con veït). Chuùng ta khoâng daùm nhìn vaøo söï thaät, cöù phaùn nhö cuõ, thì ñoù laø trieäu chöùng cuûa söï suïp ñoå ! 

Maéc gì trong thôøi gian raát ngaén chuùng ta taëng caû chuïc caùi huaân chöông Sao Vaøng ? Laøm nhö traêng troái vaäy ! Töùc laø saép cheát ñeán nôi, chia gia taøi ñi ! Kyø cuïc, khoâng sao hieåu noåi ! Baây giôø ngay trong Ñaûng khoâng ñoaøn keát vôùi nhau, noùi gì ñeán ñoaøn keát beân ngoaøi ! Khoå laø maát ñoaøn keát vì tieàn, vì ñòa vò, thaèng cha naøy ngoài choã naøy, thaèng cha noï ngoài choã kia ! Taát caû chi phoái toaøn boä caùi roái loaïn trong noäi boä Ñaûng ! Ñieàu ñoù heát söùc nguy hieåm, laø cheát thoâi. Quoác Hoäi cuûa mình cuõng ñuû thöù chuyeän ! Ngöôøi ta noùi tö baûn noù dôû, nhöng caùi gì noù cuõng ñöa ra, coøn mình thì daáu ! Sao chæ keát toäi Buøi quoác Huy laø thieáu traùch nhieäm, trong khi trong taøi lieäu vaø caên cöù baùo chí ñöa ra thì oâng naøy cuõng laø tay toå.

Vaán ñeà raát lôùn laø huy ñoäng taøi naêng, nhöng taøi naêng laø caùi gì ? Roát cuoäc taøi naêng chæ laø thaèng naøo nònh gioûi, thaèng naøo bôï ñít hay, daï daï vaâng vaâng, chí phaûi chí phaûi thì thaèng ñoù laø taøi naêng."

YÙ kieán cuûa oâng Traàn troïng Taân, nguyeân Tröôûng ban tö töôûng vaø vaên hoùa trung öông Ñaûng:

" Caàn chuù yù ñeán taâm traïng xaõ hoäi cuûa nhöõng naïn nhaân do sai laàm cuûa nhöõng chính saùch cuûa Ñaûng. Caùi taâm traïng naøy coøn naëng laém, nhaát laø naïn nhaân cuûa chaùnh saùch caûi taïo, naïn nhaân cuûa caùc loaïi oan sai.., mình phaûi noùi cho kheùo, cho thaáu ñaùo. Taïi sao Trung quoác hoï daùm laøm, hoï söûa ñeán möùc maø ai bò oan thì ñöôïc khoâi phuïc heát, khoâi phuïc danh döï ñeán caùc cheá ñoä. Coâng khai hoùa heát maø söûa, söûa ñaâu ra nghò quyeát ñoù, raát ñöôïc loøng daân. Coøn daùm ñeà xöôùng cho giôùi vaên ngheä vieát leân thaønh tieåu thuyeát, thaønh phim noùi roõ nhöõng sai laàm cuûa Ñaûng, ñeå cho nhöõng ngöôøi Coäng saûn keá tuïc khoâng theå phaïm phaûi nhöõng sai laàm aáy

Ñaùng leõ ñieàu chính trò ñaàu tieân laø phaûi beânh daân chöù ! Maø khi chính quyeàn laøm oan cho ngöôøi ta thì anh phaûi ñöùng ra quyeát lieät beânh ngöôøi bò oan chöù ! Sao ta laïi ñeå cho daân oan ñi khieáu kieän thaân coâ theá coâ! Baây giôø daân bò oan, khoâng thaáy maáy oâng Coäng saûn ñaâu heát ! Ngöôøi ñaûng vieân Coäng saûn coù löông taâm phaûi xoâng voâ baûo veä daân. Nhöng nay laïi coù 19 ñieàu caám, khoâng cho ñaûng vieân laøm!

ÔÛ Thuû Ñöùc coù moät nhaø maùy thaûi ñoà oâ nhieãm xa xung quanh, daân keâu than maáy cuõng maëc, heát chòu noåi, daân xoâng vaøo ñaäp, thaønh baïo loaïn cuïc boä, luùc ñoù laïi can thieäp ! ÔÛ Haø Taây, ñeå ñeán möùc daân raøo luoân moät thoân, döïng caû chuoâng, xaây döïng laøng chieán ñaáu.. Cho neân phaûi giaûi quyeát vaán ñeà daân bò oan, bò aùp löïc boùc loät, daân bò chính quyeàn cheøn eùp, aùp böùc. Neáu cöù giöõ 19 ñieàu caám laø..cheát !" ( * *)

Phaûi nhaän thaáy moät ñieàu laø nhöõng lôøi leân tieáng treân ñaây raát ñuùng vôùi thöïc teá xaõ hoäi hieän nay. Coù ñieàu hoï chæ leân tieáng khi khoâng coøn giöõ chöùc vuï. Khi coøn chöùc quyeàn thì hoï nín khe ñeå giöõ gheá vaø quyeàn lôïi. Ñieàu naøy khaùc vôùi töôùng Traàn Ñoä, ngay trong khi coøn naém giöõ chöùc vuï " Tröôûng ban vaên hoùa tö töôûng " oâng ñaõ coù nhöõng thay ñoåi phuø hôïp vôùi loái soáng daân chuû. OÂng ñöôïc ghi nhaän ñaõ noùi caâu " Nhaân daân Vieät Nam ñuû tröôûng thaønh ñeå choïn moùn aên tinh thaàn cho mình, khoâng caàn Ñaûng choïn hoä " . Ngöôøi ta quyù meán Traàn Ñoä moät phaàn laø vì oâng ñaõ thaúng thaén coù nhöõng haønh ñoäng coå suùy cho daân chuû trong khi coù quyeàn trong tay chöù khoâng nhö nhöõng quan chöùc noùi treân, chæ leân tieáng pheâ phaùn nhöõng sai laàm cuûa cheá ñoä khi veà vöôøn. Duø sao, nhöõng lôøi baùo ñoäâng cuûa nhöõng quan chöùc treân laø nhöõng lôøi baùo ñoäng thöïc. Theá nhöng vôùi guoàng maùy ñoäc ñoaùn, cöùng ngaét Ñaûng cuõng khoâng söûa ñoåi ñöôïc gì cho ñeán ngaøy töï suïp ñoå vì nhöõng cô caáu keành caøng cuûa boä maùy nhaø nöôùc; beänh quan lieâu, tham nhuõng ñaõ ñeán hoài heát thuoác chöõa. Nhöõng lôøi baùo ñoäng ñoù ñaõ ñöôïc Haø só Phu gioùng leân töø laâu, nhöng Ñaûng khoâng coi ñoù laø nhöõng ñoùng goùp chaân thaønh trong chuyeän döïng xaây ñaát nöôùc cuûa moät coâng daân coù traùch nhieäm maø coi ñoù laø nhöõng tö töôûng phaù hoaïi, phaûn ñoäng ñeå roài ra bieän phaùp tuø ñaøy giam haõm quaûn cheá nhaø lyù luaän thieân taøi coù caùi taâm trong saùng naøy. 

Ngoaøi nhöõng sai laàm trong chuyeän an daân trò nöôùc, Ñaûng coøn phaïm moät toäi aùc taøy trôøi nöõa laø baùn nöôùc cho Trung Coäng. Hieäp ñònh bieân giôùi kyù trong leùn luùt aâm thaàm döôùi thôøi Leâ khaû Phieâu laøm thieät haïi caû ñaát laãn bieån laøm ngöôøi daân trong vaø ngoaøi nöôùc voâ cuøng phaãn noä. Quoác hoäi toaøn nhöõng oâng nghò gaät baát taøi heøn haï coøn thua thôøi Phaùp thuoäc neân khoâng coù moät bieän phaùp naøo ngaên chaën toäi aùc ñoäng trôøi naøy . Caùc söû gia nhö Traàn quoác Vöôïng, Phan huy Leâ, Ñinh xuaân Laâm vaø Haø vaên Taán cuøng boä maùy thoâng tin ñeàu im nhö thoùc maáy naêm nay. Traàn baïch Ñaèng thì laïi coøn voâ lieâm sæ vaø gheâ tôûm hôn nöõa khi leân tieáng beânh vöïc cho toäi aùc baùn nöôùc cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam khi cho raèng AÛi Nam Quan laø cuûa Taøu neân chuyeän Coäng saûn Vieät Nam traû laïi AÛi Nam Quan cho Taøu laø chuyeän " Chaâu veà hôïp phoá " , khoâng coù baùn nöôùc daâng ñaát gì caû!Nhaø hoïc giaû Haùn Noâm Traàn Khueâ, trong moät baøi vieát nhan ñeà " Ñoái thoaïi vôùi oâng Traàn baïch Ñaèng veà AÛi Nam Quan " ñaõ leân tieáng cho raèng neáu Hieäp ñònh Bieân giôùi quaû khoâng coù ñieàu gì môø aùm, khuaát taát, vaø theo oâng Traàn baïch Ñaèng cuõng " chaúng phaûi bí maät quoác gia gì caû " thì taïi sao coù söï giaáu kín, khoâng coâng khai ñöa tin ngay, thaäm chí cuõng khoâng daùm ñöa ra Quoác Hoäi ñeå baøn baïc vaø bieåu quyeát ? OÂng Khueâ cheâ traùch ngay ñeán caû Ñaûng vieân kyø cöïu Traàn vaên Giaøu cuõng ngoaûnh maët vaø coù laøm hai caâu thô ñeå mæa mai moät ñaùm trí thöùc heøn haï baïc nhöôïc ñaõ im thin thít tröôùc toäi aùc baùn nöôùc cuûa Ñaûng. Nhaø thô soâng Vò Traàn teá Xöông coù taùi sinh chaéc cuõng laéc ñaàu ngao ngaùn :

Só khí ruït reø gaø phaûi caùo
Söû xanh phuû nhaän saïch trôn roài

OÂng Khueâ nhaän ñònh ñuùng laø kyû cöông pheùp nöôùc, ñaïo lyù oâng baø ñeán hoài loän xoän, ñaûo ñieân. Laõnh thoå ñaát ñai cuûa Toå tieân töø ngaøn xöa ñeå laïi, tröôùc ñaây binh löûa bao phen maø moät taác ñaát khoâng heà suy suyeån. Theá maø giöõa buoåi yeân bình, Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam laïi ñeå maát ñi haøng ngaøn caây soá vuoâng ñaát, haøng chuïc ngaøn caây soá bieån. Thaät laø kyø quaùi khoâng töôûng töôïng noåi ! Coù leõ Ñaûng Coäng saûn ñaõ ñeán hoài maït vaän neân môùi phaïm vaøo toäi aùc baùn nöôùc naøy. Ngaøy xöa, khi giöông leân ngoïn côø choáng xaâm löôïc, Ñaûng ñaõ quy tuï ñöôïc haàu heát toaøn daân. Ngaøy nay, vôùi toäi aùc baùn nöôùc, Ñaûng chaéc chaén seõ bò toaøn daân nguyeàn ruûa vaø ñaøo thaûi. Haø só Phu khoâng ñaøo saâu nhieàu ñeán chuyeän baùn nöôùc trong nhöõng baøi vieát maø chæ chuù yù ñeán vaán ñeà Coäng saûn Vieät Nam noâ leä yù thöùc heä, toân thôø chuû nghóa Maùc quaù ñaùng ñeán ñoä queân maát baûn saéc daân toäc cuûa mình. Töø noâ leä yù thöùc heä ñeán chuyeän laøm noâ leä, daâng ñaát baùn bieån cho ngoaïi bang laø moät chuyeän taát yeáu ñaõ xaûy ra. Vaø chuyeän naøy coøn keùo daøi neáu con Hoàng, chaùu Laïc khoâng ñöùng leân ñeå ngaên chaän moät caùch quyeát lieät.

Traàn Khueâ cuõng nhö Phaïm queá Döông hieän ñang bò caàm tuø vì toäi tham gia " Hoäi Nhaân Daân choáng tham nhuõng " vaø vì ñaõ leân tieáng coâng khai toá caùo toäi aùc baùn nöôùc cuûa nhaø caàm quyeàn Baéc Boä Phuû. Haø só Phu chæ môùi vieát vaøi baøi vieát chính luaän phoå bieán trong giôùi baïn beø thaân quen noùi roõ tình hình roái ren, beá taéc cuûa ñaát nöôùc cuõng ñaõ bò boû tuø 1 naêm vaø sau ñoù quaûn cheá taïi gia daøi haïn. Nhaø vaên Tieâu Dao Baûo Cöï, voán laø ngöôøi baïn taâm giao cuûa Haø só Phu, ñaõ pheâ phaùn söï uø lì baùm quyeàn cuûa boïn laõnh ñaïo cuøng haäu quaû cuûa chuyeän ñaøn aùp nhöõng ngöôøi ñaáu tranh daân chuû nhö sau , " Nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo phaûi ngang taàm vôùi ñaát nöôùc vaø ñöôïc söï chaáp nhaän cuûa ña soá nhaân daân. Neáu khoâng theá, sôùm hay muoän, nhaát ñònh nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo khoâng xöùng ñaùng seõ bò loaïi boû. Lòch söû raát coâng bình vaø nghieâm khaéc. Bao nhieâu trieàu ñaïi, cheá ñoä ñaõ höng pheá theo thôøi gian. Laøm sao nhöõng ngöôøi Coäng saûn coù theå cöù töï maõi hoâ muoân naêm ?

...... Ñaøn aùp Haø só Phu vaø nhöõng ngöôøi ñaáu tranh cho töï do daân chuû laø bieåu hieän cuûa söï thoaùi hoùa,ñi ngöôïc doøng lòch söû, laø daáu hieäu suy yeáu cuûa moät cheá ñoä khoâng coøn chính nghóa ñeå toàn taïi " ( 1)

Trong moät baøi thô vònh xaõ hoäi ñen Nam Cam ( Ñoû Ñen ôû trang 342 ) Haø só Phu ñaõ noùi ñeán söï tha hoùa quyeàn löïc cuûa boä maùy chính quyeàn trong vuï baêng ñaûng Nam Cam:

Ñó ñieám nôi naøy ñoû loän ñen
Chuyeân chính thaønh ra chaúng chính chuyeân
Tim ñen laáp laùnh maøu son baïc
Theá ñoû böøng leân aùnh Myõ kim

Haø só Phu ñaõ nhieàu laàn caûnh caùo laø neáu cöù duy trì boä maùy ñoäc ñaûng, ñoäc toân, chuyeân chính voâ saûn thì seõ ñöa ñeán tình traïng ñoäc taøi vaø nhöõng caùn boä Ñaûng vieân trong boä maùy aáy seõ tha hoùa, tham nhuõng vaø bieán chaát. Söï kieän Thieáu töôùng Coâng an Buøi quoác Huy dính líu tieàn baïc tôùi baêng ñaûng Naêm Cam ñeå roài hieän nay ñang chòu baûn aùn tuø, roài ñeán chuyeän Phoù chuû nhieäm Toång cuïc theå duïc theå thao Löông quoác Duõng coù nhaø ôû trò giaù caû trieäu ñoâ-la, aên chôi pheø phôõn ñeà roài sinh taät, ñi hieáp daâm moät em beù 13 tuoåi ñaõ cho thaáy söï tieân lieäu cuûa Haø só Phu veà söï bieán chaát cuûa nhöõng ngöôøi caùn boä trong guoàng maùy ñoäc ñaûng, ñoäc taøi hieän nay laø voâ cuøng chính xaùc. Söï bieán chaát naøy cuõng laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân ñöa ñeán söï suïp ñoå cuûa cheá ñoä Coäng saûn Vieät Nam trong töông lai.

Qua bao trieàu ñaïi thaêng traàm trong lòch söû ñaõ cho thaáy laø moïi quyeàn löïc phaûi töø daân maø ra vaø vaän nöôùc cuõng theá. Vaän nöôùc vinh quang hay tuûi nhuïc, daøi hay ngaén tuøy vaøo ngöôøi daân. Ngöôøi laõnh ñaïo bieát hôïp taùc vaø ñoaøn keát vôùi daân thì vaän meänh cuûa trieàu ñaïi mình seõ ñöôïc keùo daøi, neáu khoâng thì seõ bò suïp ñoå khoâng sôùm thì muoän. Söï ñoaøn keát toaøn daân vaø phaåm chaát taøi naêng vaø ñöùc ñoä cuûa giôùi laõnh ñaïo laø nhöõng yeáu toá ñeå keùo daøi cheá ñoä. Tieác raèng giôùi laõnh ñaïo Coäng saûn ngaøy nay, vì quaù u meâ toân thôø chuû nghóa, taøi heøn ñöùc moûng, neân ñaõ khoâng ñoaøn keát ñöôïc toaøn daân vì coù nhöõng chính saùch sai laàm vaø laïi phaïm theâm toäi aùc baùn nöôùc neân ngaøy suïp ñoå chæ coøn laø vaán ñeà thôøi gian. Caùi heøn cuûa giôùi laõnh ñaïo Coäng saûn laø chæ bieát toân thôø maø khoâng daùm pheâ phaùn chuû nghóa Maùc ñeå tìm ra caùi ñuùng caùi sai . Chuû nghóa Maùc laø moät chuû nghóa ñöôïc khai sinh töø theá kyû 19 vaø cho ñeán nay ñaõ coù nhöõng sai laàm nghieâm troïng ñeán ñoä phaù saûn ñoái vôùi baøi toaùn phaùt trieån vaø xaây döïng ñaát nöôùc ôû thôøi ñieåm hieän nay. Phaûi nhôù raèng lòch söû laø moät cuoäc vaän ñoäng coù yù thöùc cuûa con ngöôøi, duø coù nhöõng tình côø trong lòch söû nhöng ñoù chæ laø yeáu toá phuï chöù tö töôûng chính trò chæ ñaïo vaø nhöõng cuoäc vaän ñoäng chính trò môùi laø ñieàu kieän maáu choát laøm neân lòch söû .Toaøn boä nhöõng baøi vieát cuûa Haø só Phu ñaõ phaân tích raát ñuùng tình hình roái ren vaø buøng nhuøng cuûa ñaât nöôùc vaø tieân ñoaùn raát chính xaùc nhöõng gì seõ xaûy ñeán cho queâ höông Vieät Nam. Nhöõng tö töôûng cuûa Haø só Phu caàn ñöôïc nhöõng ngöôøi ñaáu tranh hoâm nay hoïc taäp thaät kyõ caøng ñeå laøm haønh trang leân ñöôøng giaûi cöùu queâ höông. Phaàn thô vaø caâu ñoái cuûa " oâng ñoà giaø " tinh thoâng Haùn hoïc Haø só Phu cuõng giuùp ta thaáy roõ theâm böùc tranh nhaày nhuïa, baát coâng, khoâi haøi, cöôøi ra nöôùc maét cuûa xaõ hoäi hieän taïi. Chính luaän cuûa oâng ñi saâu vaøo oùc phaùn ñoaùn suy dieãn cuûa ngöôøi ñoïc, coøn thô vaên caâu ñoái cuûa oâng laïi ñaùnh ñoäng traùi tim. Caàn phaûi coù söï phoái hôïp haøi hoøa giöõa boä oùc vaø traùi tim thì con ngöôøi môùi coù nhöõng haønh ñoäng ñuùng ñaén, chính xaùc, ích quoác lôïi daân.

Haø só Phu töøng du hoïc ôû Tieäp Khaéc tröôùc ñaây. Theá giôùi ñaõ nhìn thaáy Tieäp Khaéc xaûy ra cuoäc caùch maïng Nhung, thay ñoåi cheá ñoä Coäng saûn baèng moät cheá ñoä daân chuû moät caùch eâm aùi khoâng coù moät gioït maùu ñoå. Ñöôïc nhö theá vì trình ñoä daân trí cuûa ngöôøi Tieäp Khaéc cao. Haø só Phu noã löïc taâm trí vieát nhöõng baøi chính luaän, baøi thô, caâu ñoái ñeå mong ñoàng baøo ruoät thòt mình coù moät trình ñoä nhaän thöùc cao haàu coù nhöõng haønh ñoäng ñuùng coù lôïi cho nöôùc, cho daân. Cuï Phan chu Trinh ngaøy xöa cuõng ñaõ töøng hoâ haøo daân trí trong cuoäc ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp töø tay ngöôøi Phaùp. Tuy nhieân, trình ñoä cuûa daân Vieät coøn thaáp, khoâng gioáng nhö trình ñoä cuûa daân Tieäp, haän thuø laïi chaát chöùa bao nhieâu naêm, neân neáu ngaøy mai ñaây coù chuyeän ñoåi ñôøi thì khoù coù cuoäc caùch maïng Nhung eâm aùi, hieàn hoøa nhö ñaõ töøng xaûy ra ôû ñaát nöôùc Tieäp, nôi Haø só Phu ñaõ löu truù , maø seõ dieãn tieán ra moät caùch haøo huøng, maïnh meõ nhö nguïc só Nguyeãn chí Thieän ñaõ tieân ñoaùn trong baøi tröôøng thi baát huû " Ñoàng laày" ñöôïc vieát caùch ñaây treân 30 naêm:

" ... Bình minh tôùi, bình minh seõ tôùi
Côø voâ ñaïo ñöông ngang trôøi phaát phôùi
Toâi vaãn mô chaân lyù taän xa vôøi
Tôùi luøa tan ngaøn vöïc toái treân ñôøi
Trong haøo quang döõ doäi hieån linh !
Baùo hieäu bình minh seùt noå
OÂi, gheâ sôï caû moät trôøi phaãn noä
Caû moät trôøi ñau khoå khoân löôøng
Ñaõ bao ngaøy neùn xuoáng thaûm thöông
Döôùi taän ñaùy ñoàng laày tuûi hoå
Seõ traøo daâng nhö soùng gaàm thaùc ñoå
Boïn quyû yeâu seõ tôùi ngaøy taän soá
Xaùc luõ baây hoen oá caû neàn trôøi
Keøn töï do ñaéc thaéng nôi nôi
Khai maïc bình minh khoâi phuïc cuoäc ñôøi.
OÂi toâi soáng vaø toâi chôø ñôïi
Ngaøy trieäu trieäu traùi tim buøng noå tung trôøi!
..... 
(Ñoàng laày (1972))

Quaân sö Nguyeãn Traõi coù ñeå laïi caâu noùi khaù hay khi nhaän xeùt veà söï xuaát hieän cuûa caùc só phu caùc thôøi ñaïi trong lòch söû Vieät Nam:

Daãu cöôøng nhöôïc coù luùc khaùc nhau
Nhöng haøo kieät thôøi naøo cuõng coù

Haø só Phu laø moät haøo kieät cuûa thôøi ñaïi hoâm nay vaø cuøng vôùi nhöõng baäc só phu haøo kieät khaùc ñang daán thaân tranh ñaáu cho neàn daân chuû vaø töï do cuûa ñaát nöôùc. Vôùi taøi naêng xuaát chuùng vaø loøng yeâu nöôùc, yeâu ñoàng baøo voâ bieân, chaéc chaén hoï seõ laøm neân ñöôïc lòch söû. Neáu coù söï hoã trôï nhieät tình cuûa ñoàng baøo quoác noäi vaø haûi ngoaïi vaøo coâng cuoäc ñaáu tranh chung thì chaéc chaén lòch söû seõ sang trang vaø môû ra moät vieãn caûnh huy hoaøng töôi ñeïp cho queâ höông Vieät Nam yeâu daáu.

Haø só Phu laø moät bieåu töôïng cuûa trí tueä saùng laùng, cuûa loøng yeâu nöôùc thöông daân noàng naøn vaø laø hieän thaân cuûa moät nhaân caùch ñaùng quyù cuûa moät baäc só phu haøo kieät hoâm nay.

Xin traân troïng giôùi thieäu cuoán saùch quyù " Saùng Traêng " cuûa Haø só Phu ñeán taát caû ñoäc giaû boán phöông.
 

Lawndale, moät chieàu hoâm coù nhieàu naéng quaùi vaøng voït, xanh xao ñaàu thaùng 6 naêm 2004
Traàn vieát Ñaïi Höng


 


( 1) Trích töø baøi vieát " Haø só Phu, bieåu töôïng cuûa trí tueä vaø töï do tö töôûng " cuûa Tieâu Dao Baûo Cöï.

(*) Mai chí Thoï cho laø chuyeän giam caàm caûi taïo khoâng gieát moät ai ! Ñaây laø moät söï noùi doái kinh tôûm. Sau ngaøy 30/4/75 Coäng saûn ñaõ coù keá hoaïch baét giam vaø haønh haï nhöõng ngöôøi só quan trong quaân ñoäi vaø nhöõng vieân chöùc trong chính quyeàn mieàn Nam cuõ. Ñeå löøa hoï vaøo troøng caûi taïo, baùo chí Coäng saûn cho bieát laø " Caùch maïng luoân chuû tröông khoan hoàng. Caùch maïng khoâng "ñaùnh" ngöôøi ngaõ ngöïa " Ñuùng laø caùch maïng khoâng "ñaùnh" ngöôøi ngaõ ngöïa, caùch maïng chæ gieát ngöôøi ngaõ ngöïa. Mieàn Nam khoâng taém maùu töùc thôøi sau 30/4/75 nhöng sau ñoù maùu ñaõ ñoå ra vaø nhöõng naám moä tieáp tuïc moïc leân chung quanh traïi caûi taïo ôû hai mieàn Nam Baéc. Ña soá ngöôøi caûi taïo bò cheát vì aên uoáng khoâng ñuû, lao ñoäng quaù söùc vaø khoâng coù thuoác men ñieàu trò khi ñau oám. Soá ngöôøi caûi taïo thieät maïng leân tôùi haøng ngaøn ngöôøi. Theá maø giôø ñaây Ñaïi töôùng Coâng An Coäng saûn Mai chí Thoï noùi khoâng ai thieät maïng ! Ñuùng laø noùi doái traéng trôïn khoâng bieát ngöôïng! Moät soá laõnh ñaïo khaùc nhoû vaøi gioït nöôùc maét caù saáu xin loãi ! Gieát ngöôøi roài xin loãi, ñoù laø ngheà ruoät cuûa Coäng saûn. Caûi caùch ruoäng ñaát naêm xöa cuõng theá. Sau khi gieát caû traêm ngaøn ñoàng baøo voâ toäi ñeå roài ñöa ñeán söï noåi loaïn ôû Quyønh Löu. Hoà chí Minh ñöa Voõ nguyeân Giaùp ra saân vaän ñoäng Haøng Ñaãy ñeå xin loãi ñoàng baøo. Theá nhöng sau caûi caùch ruoäng ñaát roài ñeán vuï choân soáng 3000 ñoàng baøo ôû Hueá trong traän Maäu Thaân vaø cuoái cuøng ñeán chuyeän giam haõm tuø ñaày gieát choùc caû traêm ngaøn ngöôøi cuûa cheá ñoä cuõ mieàn Nam trong nhöõng traïi caûi taïo . Ñieàu ñoù cho thaáy Coäng saûn khoâng bao giôø thöïc söï söûa sai caû maø chæ xin loãi cho qua chuyeän khi bò choáng ñoái. AÙc ñoäc ñaõ trôû thaønh baûn chaát cuûa cheá ñoä naøy. Ñöùc quoác xaõ chæ aùc ñoäc vôùi ngöôøi Do thaùi coøn Coäng saûn Vieät Nam aùc ñoäc vôùi ngay chính ñoàng baøo ruoät thòt cuûa mình. 

( * *) Nhöõng ñoaïn trích daãn nhöõng lôøi phaùt bieåu cuûa nhöõng quan chöùc Coäng saûn Vieät Nam ñöôïc laáy töø baøi vieát " Nhöõng con maét môû muoän " cuûa Buøi Tín. 
 

Hosted by www.Geocities.ws

1