TAÙC  GIAÛ
SAÙCH
ÑAÕ XUAÁT BAÛN
CAÙC BAØI
VIEÁT MÔÙI
GOÙP YÙ


TRUYEÀN THOÁNG CAÙI QUAN ÑÒNH LUAÄN

(Caäp nhaät hoùa 02/11/2001; 16/02/2003)

Ñoái vôùi ngöôøi Vieät Nam, truyeàn thoáng " Nghóa töû laø nghóa taän" noùi leân tinh thaàn bao dung cuûa ngöôøi coøn soáng ñoái vôùi ngöôøi naèm xuoáng. Khi moät ngöôøi naèm xuoáng thì khoâng neân toû loøng haän thuø vôùi ngöôøi ñoù, khoâng ñaøo moà cuoác maû ngöôøi cheát, vaø nhaát laø khoâng laøm baát cöù chuyeän gì ñeå ngaên trôû ñaùm tang cuûa ngöôøi ñaõ qua theá giôùi beân kia. Chuyeän Coäng saûn vöøa roài ñaõ thuû tieâu xaùc cuûa cuï baø Nguyeãn thò Thu vaø Huynh tröôûng Phaät töû Hoà taán Anh, khoâng cho thaân nhaân hai ngöôøi naøy laáy xaùc veà mai taùng sau khi hoï quyeát ñònh töï thieâu ñeå phaûn ñoái baïo quyeàn ñaõ noùi leân raèng Coäng saûn laø moät boïn voâ vaên hoùa, moïi rôï, ñi ngöôïc laïi truyeàn thoáng khoâng oaùn thuø vaø traû thuø ngöôøi cheát cuûa toå tieân cha oâng. Nhöng noùi khoâng oaùn thuø ngöôøi cheát khoâng coù nghóa laø khoâng coù quyeàn pheâ phaùn, ñònh coâng luaän toäi ngöôøi qua ñôøi. Beân caïnh truyeàn thoáng " Nghóa töû laø nghóa taän", ngöôøi Vieät Nam coøn coù truyeàn thoáng " Caùi quan ñònh luaän ", coù nghóa laø khi ngöôøi cheát ñaõ naèm trong quan taøi, naép hoøm ñaäy laïi thì môùi ñònh coâng luaän toäi ngöôøi quaù coá. Coù laøm nhö vaäy thì môùi coù söï coâng minh vì ñôøi ngöôøi thöôøng laø nhöõng chuoãi ngaøy thaêng traàm, con ngöôøi luùc sinh thôøi, töø treû cho ñeán giaø, khoâng phaûi ai cuõng luoân laøm nhöõng haønh ñoäng hoaøn toaøn toát ñeïp, chính nghóa maø coù khi coù nhöõng phuùt yeáu loøng, sa ngaõ ñeå roài phaïm nhöõng loãi laàm, sai traùi. Cho neân caùch ñaùnh giaù moät ngöôøi coâng baèng nhaát laø haõy ñaùnh giaù coâng vaø toäi cuûa moät ngöôøi sau khi ngöôøi ñoù naèm xuoáng.

Giôø ñaây naép hoøm ñaõ ñaäy laïi thaân xaùc cuûa caùc oâng Ngoâ ñình Dieäm, Hoà chí Minh, Döông vaên Minh vaø Nguyeãn vaên Thieäu. Ñöùng treân tinh thaàn cuûa truyeàn thoáng " caùi quan ñònh luaän" ñeå thöû xeùt coâng, toäi cuûa caùc oâng moät caùch coâng baèng ñeå haäu theá coù theå nhìn roõ coâng traïng vaø toäi loãi cuûa caùc oâng ñoái vôùi lòch söû Vieät Nam.

Cöù nhìn Thoáng cheá Peùtain cuûa nöôùc Phaùp thì môùi thaáy roõ moät con ngöôøi trong cuoäc ñôøi khi thì laøm nhöõng chuyeän veû vang, khi thì laøm chuyeän xaáu xa nhuïc nhaõ. Trong Theá chieán thöù nhaát, Thoáng cheá Peùtain laø moät anh huøng cöùu quoác cuûa nöôùc Phaùp, nhöng ñeán Theá chieán thöù hai, Peùtain ñaõ ñaàu haøng nhuïc nhaõ vaø laøm tay sai cho quaân ñoäi Phaùt xít Ñöùc khi quaân Ñöùc xaâm laêng nöôùc Phaùp. Cho neân muoán ñaùnh giaù chính xaùc cuoäc ñôøi cuûa Thoáng cheá Peùtain, phaûi ñeå ñeán ngaøy oâng naèm xuoáng môùi luaän coâng, ñònh toäi cuûa oâng ñoái vôùi nöôùc Phaùp moät caùch roõ raøng, chính xaùc vaø coâng baèng.

Ñoái vôùi nhöõng nhaân vaät lòch söû ôû caùc nöôùc khaùc cuõng vaäy, phaûi ñôïi ngaøy hoï naèm xuoáng môùi ñònh roõ coâng vaø toäi cuûa hoï ñoái vôùi quoác gia daân toäc cuûa hoï. Ñaùnh giaù coâng lao hay pheâ phaùn toäi loãi trong khi hoï coøn soáng laø moät vieäc laøm thieáu chính xaùc vaø thieáu coâng baèng.

Cho tôùi giôø phuùt naøy nhaân daân Vieät Nam coøn nguyeàn ruûa nhöõng oâng vua heøn haï nhö Maïc ñaêng Dung vaø Leâ chieâu Thoáng duø hoï qua ñôøi ñaõ maáy traêm naêm thì ñieàu ñoù cuõng cho thaáy moät con ngöôøi khi ñaõ cheát khoâng haún laø khoâng bò pheâ phaùn. Luùc coøn sinh tieàn laøm nhöõng chuyeän ñeïp ñeõ, cöùu daân ñoä theá thì sau khi maát ñi ñöôïc daân chuùng ca ngôïi, thôø phuïng. Ñoù laø tröôøng hôïp cuûa Phuøng Höng, sau khi maát ñi ñöôïc daân chuùng laäp ñeàn thôø vaø xöng tuïng laø " Boá Caùi Ñaïi Vöông", nghóa laø coi oâng nhö baäc cha meï vì thaønh tích choáng quaân xaâm laêng , taøi naêng trò quoác vaø taám loøng thöông daân saâu ñaäm cuûa oâng. Coøn laøm vua maø heøn nhaùt nhö Maïc ñaêng Dung, töï troùi tay ra taän bieân giôùi maø haøng giaëc, hay nhö vua Leâ chieâu Thoáng, ñaõ " coõng raén caén gaø nhaø " chæ vì coi quyeàn lôïi ngai vaøng cuûa doøng hoï cao hôn quyeàn lôïi toái thöôïng cuûa toå quoác thì muoân ñôøi bò nhaân daân nguyeàn ruûa cho duø hoï ñaõ yeân giaác ngaøn thu. Coïp cheát ñeå da, ngöôøi ta cheát ñeå tieáng laø vaäy. Laøm hay thì ñeå laïi tieáng thôm tieáng toát muoân thuôû, laøm baäy thì ñeå laïi tieáng xaáu muoân ñôøi. Hôn nöõa caùi di saûn cuûa hoï ñeå laïi thì cuõng laø nhöõng chöùng lieäu vöõng chaéc ñeå phaân coâng ñònh toäi moät ngöôøi khi ngöôøi ñoù ñaõ ra ñi.

Cho tôùi giôø phuùt naøy nhöõng nhaân vaät lòch söû Vieät Nam nhö Ngoâ ñình Dieäm, Hoà chí Minh, Döông vaên Minh vaø Nguyeãn vaên Thieäu ñaõ veà vôùi caùt buïi. Naép hoøm ñaõ ñaäy laïi roài thì treân caên baûn tinh thaàn " Caùi quan ñònh luaän" cuõng neân ñònh coâng toäi cuûa moãi ngöôøi ñeå theá heä ñi sau coù theå coù moät caùi nhìn chính xaùc vaø voâ tö veà nhöõng nhaân vaät lòch söû caän ñaïi naøy. OÂân coá ñeå tri taân laø moät loái nhìn laïi lòch söû ñeå tieân ñoaùn lòch söû vì lòch söû thöôøng laäp laïi khi coù nhöõng yeáu toá hình thaønh truøng hôïp.

Ñoái vôùi Toång thoáng Ngoâ ñình Dieäm, ngöôøi ta thöôøng nghó ñeán oâng laø moät ngöôøi thanh lieâm, thanh lieâm töø luùc laøm quan ñeán luùc laøm toång thoáng neàn Ñeä änhaát Coäng Hoøa. Ñaây laø moät ñieåm son cuûa oâng maø khoâng ai coù theå phuû nhaän vaø baøi baùc ñöôïc. Beân caïnh ñoù laø taám loøng yeâu nöôùc, oâng ñaõ ruõ aùo töø quan khi nhaän thaáy ngöôøi Phaùp khoâng thöïc taâm trao quyeàn cai trò cho trieàu ñình nhaø Nguyeãn. Ngoaøi ra oâng coù moät ñôøi soáng caù nhaân ñaïo ñöùc, troïn cuoäc ñôøi khoâng dính daùng vaøo nhöõng chuyeän tình caûm baäy baï, thieáu ñaïo ñöùc. Khuyeát ñieåm cuûa oâng laø maëc duø khi ñaõ laøm toång thoáng oâng vaãn coøn mang taâm thöùc cuûa moät keû laøm quan, ñuùng ra laø " laøm vua" môùi ñuùng. Vôùi moät taâm thöùc nhö vaäy neân oâng thieáu tinh thaàn daân chuû, coi chuyeän quoác gia nhö chuyeän gia ñình. Anh em trong gia ñình laøm sai maø oâng ø vaãn cöù bao che, dung döôõng ñeå roài aûnh höôûng khoâng toát ñeán cheá ñoä cuûa oâng vaø cuoái cuøng ñaõ daãn ñeán chuyeän suïp ñoå luoân cheá ñoä. OÂâng coù moät nieàm tin ñaäm ñaø vaøo toân giaùo neân daønh cho ñaïo Thieân chuùa cuûa oâng quaù nhieàu ñaëc quyeàn ñaëc lôïi trong nhöõng naêm oâng caàm quyeàn khieán cho nhöõng thaønh phaàn toân giaùo khaùc coù aùc caûm ñoái vôùi cheá ñoä cuûa oâng. Ngöôøi Myõ ñaõ tìm gaëp vua Baûo Ñaïi ôû Phaùp ñeå vaän ñoäng chöùc thuû töôùng cho oâng trong khi oâng ñang ôû aån ôû moät doøng tu taïi Maryland beân Myõ. Ngöôøi Myõ duøng oâng nhö moät thöù " höõu thaàn " ñeå choáng laïi " voâ thaàn" Coäng saûn. OÂâng ñaõ leân ngoâi nhôø toân giaùo cuûa oâng ñeå roài sau ñoù chính toân giaùo oâng ñaõ laøm oâng thaân baïi danh lieät. Chuyeän cheá ñoä oâng baét ñaàu lung lay khôûi baét ñaàu töø chuyeän caám treo côø Phaät giaùo ôû Hueá vaøo naêm 1963,á ñeå roài sau ñoù nhöõng bieán ñoäng keá tieáp nhau noå ra laøm cheá ñoä oâng suïp ñoå . Dó nhieân chuyeän caám treo côø Phaät Giaùo nhaân ngaøy Phaät ñaûn 1963 chæ laø moät gioït nöôùc laøm traøn ly sau nhöõng naêm thaùng kyø thò khaét khe Phaät giaùo cuûa chính quyeàn nhaø Ngoâ. Nhaän ñònh veà oâng ngöôøi ta cho raèng neáu oâng ñi theo con ñöôøng tu haønh coù leõ seõ thaønh coâng hôn laø con ñöôøng chính trò, noù seõ toát cho baûn thaân oâng cuõng nhö lôïi ích nhieàu hôn cho ñaát nöôùc queâ höông. Cho ñeán ngaøy hoâm nay cuõng coøn moät soá ít ngöôøi coøn coù caûm tình vôùi oâng khi nhìn thaáy söï thoái naùt tham nhuõng cao ñeán möùc trôû thaønh quoác naïn" cuûa nhöõng ngöôøi keá vò oâng. Söï thanh lieâm cuûa oâng trong nhöõng ngaøy caàm quyeàn ñaõ cho oâng ñöôïc höôûng ñöôïc nhöõng caûm tình öu aùi cuûa lôùp haäu sinh daønh cho oâng vaø ñoù laø caùi di saûn quyù baùu maø Ngoâ ñình Dieäm ñeå laïi cho ñôøi sau. Coøn söï nghieäp chính trò cuûa oâng noùi chung laø taàm thöôøng, khoâng coù chi ñaùng noùi.

Veà Hoà chí Minh thì sau ngaøy Hoà chí Minh naèm xuoáng ngöôøi ta môùi daàn daàn nhaän thaáy nhöõng caùi tinh ma, quyû quaùi cuûa con ngöôøi sieâu bòp naøy. Phaûi nhaän roõ trong con ngöôøi Hoà chí Minh, tinh thaàn quoác teá voâ saûn ñaõ laán aùp tinh thaàn yeâu nöôùc cuûa oâng. Neáu trong lòch söû Vieät Nam, nhöõng ngöôøi ñöùng daäy choáng söï cai trò cuûa ngoaïi bang nhö Hai baø Tröng, Leâ Lôïi, Quang Trung laø nhöõng ngöôøi coù tinh thaàn yeâu nöôùc thuaàn tuùy, muoán ñaùnh ñuoåi ngoaïi bang ñeå daønh laïi neàn ñoäc laäp cho daân toäc, nhöng ñeán khi Hoà chí Minh ñaùnh Phaùp thì tinh thaàn yeâu nöôùc thuaàn tuùy khoâng coøn nöõa maø ñaõ pha vaøo ñoù tinh thaàn quoác teá voâ saûn. Bôûi vaäy Hoà chí Minh môùi ñöa ra moät quan nieäm yeâu nöôùc quaùi ñaûn chöa töøng coù trong lòch söû Vieät Nam, " Yeâu nöôùc laø yeâu chuû nghóa xaõ hoäi ". Xem theá môùi thaáy oâng ñoàng hoùa loøng yeâu nöôùc vôùi chuû nghóa xaõ hoäi, moät söï ñoàng hoùa ngu xuaån, cuoàng tín chæ coù theå coù trong ñaàu oùc ngöôøi voâ hoïc nhö boài taøu Hoà chí Minh. Thaät ra xuaát thaân töø thaønh phaàn haï tieän hay laøm nhöõng ngheà haï tieän trong xaõ hoäi khoâng phaûi laø ñieàu xaáu, Ñöùc Khoång Töû cuõng ñaõ töøng nhaän mình laø xuaát thaân töø thaønh phaàn haï tieän, nhöng ngaøi coá gaéng tu taäp tính tình, hoïc hoûi ñieàu hay leõ phaûi cuûa thaùnh nhaân ñeå trôû thaønh moät vò thaùnh. Rieâng Hoà chí Minh xuaát thaân laø boài taøu, baûn chaát voán ñoäc aùc, laïi ñi theo chuû nghóa phi nhaân Maùc- Leâ Nin neân ñaõ bieán oâng thaønh moät con quyû gieát ngöôøi khoâng gôùm tay. Chuyeän gieát nöûa trieäu ngöôøi voâ toäi trong caûi caùch ruoäng ñaát laø moät chuyeän laøm khoâng coù gì phaûi ngaïc nhieân ñoái vôùi thöù quyû vöông nhö Hoà chí Minh. Veà ñôøi soáng tình caûm caù nhaân, oâng baét caû nöôùc phaûi hoïc taäp raèng oâng hy sinh caû cuoäc ñôøi cho toå quoác neân khoâng cöôùi vôï. Söï thaät oâng laø thöù " chôi hoa roài laïi beû caønh baùn rao ". OÂâng ñi tôùi ñaâu laø laáy vôï ñeán ñoù, töø Phaùp qua Lieân Xoâ roài ñeán Trung Hoa, choã naøo cuõng coù boùng ñaøn baø trong ñôøi oâng. Taøi lieäu löu tröõ ôû Lieân Xoâ cho bieát oâng coù moät thôøi gian laáy Nguyeãn thò Minh Khai laøm vôï. Nhöng gheâ tôûm nhaát laø chuyeän oâng laáy coâ Noâng thò Xuaân, moät ngöôøi con gaùi thieåu soá, coù moät con trai vôùi coâ ta roài ra leänh cho thuû haï laø Traàn quoác Hoaøn duøng buùa ñaäp vôõ soï gieát cheát coâ ñiï ñeå böng bít söï thaät haàu toâ veõ caùi haøo quang cuûa moät oâng thaùnh Hoà chí Minh caû ñôøi khoâng gaàn guõi ñaøn baø, ñeå heát taâm huyeát lo cho ñaát nöôùc. Ñoái vôùi moät ngöôøi ñaøn oâng, cho duø laø chuû tòch nöôùc, chuyeän laáy vôï ñeû con laø chuyeän bình thöôøng, ñaâu coù gì laø chuyeän xaáu xa phaûi böng bít daáu dieám. Theá nhöng caùch giaûi quyeát cuûa quyû vöông Hoà chí Minh laø muoán nhaân daân coi mình laø moät oâng thaùnh trong khi mình cuõng ñaém chìm trong beå tình aùi nhuïc duïc. Laáy moät ngöôøi ñaøn baø coù moät ñöùa con maø boû ngöôøi ño ñiù ñaõ laø moät chuyeän laøm sai traùi, thieáu ñaïo ñöùc, huoáng chi laáy ngöôøi ta xong roài laïi cho thuû haï duøng buùa ñaäp vôõ soï ngöôøi ñaøn baø baát haïnh kia chæ vôùi muïc ñích ñaùnh boùng haøo quang " thaùnh thieän cuûa mình thì chæ coù nhöõng keû ñaïo ñöùc giaû ñeán ñoä taøn nhaãn vaø taùng taän löông taâm nhö Hoà chí Minh môùi coù theå haønh söû khoán naïn vaø ñoán maït ñeán nhö vaäy. Chuyeän toài baïi xaáu xa naøy ñaõ ñöôïc böng bít daáu dieám ñöôïc maáy möôi naêm roài sau naøy cuõng bò phôi baøy ra aùnh saùng bôûi nhöõng nhaân chöùng Nguyeãn minh Caàn, Vuõ thö Hieân vaø caøng laøm cho ngöôøi ta thaáy roõ vaø gheâ tôûm caùi" loøng lang daï thuù cuûa quyû vöông Hoà chí Minh. Khoâng coù gì coù theå daáu dieám maõi döôùi aùnh maët trôøi cho neân duø con ngöôøi quyû quyeät, doái traù Hoà chí Minh duø coù che ñaäy kheùo leùo tôùi ñaâu ñi nöõa thì cuõng khoâng che ñöôïc con maét cuûa theá gian veà nhöõng toäi aùc gheâ tôûm cuûa oâng ta ñaõ laàn laàn phôi baøy ra aùnh saùng theo naêm thaùng.

Khoâng ai choái caõi chuyeän Hoà chí Minh laõnh ñaïo daân Vieät choáng Phaùp thaønh coâng nhöng cuõng khoâng ai khoâng nhìn nhaän cheá ñoä Hoà chí Minh coøn taøn ñoäc xaáu xa gaáp traêm ngaøn laàn cheá ñoä thöïc daân Phaùp. Ñuoåi ñöôïc thöïc daân Phaùp nhöng laïi ñöa ñaát nöôùc vaøo voøng leä thuoäc Taøu Nga vaø theá laø coi nhö Vieät Nam rôi vaøo caûnh " dòch chuû taùi noâ" . Noùi theá ñeå thaáy chuyeän Hoà chí Minh ñaùnh Phaùp ñeå daønh laïi ñoäc laäp daân toäc laø moät chuyeän caàn phaûi ñöôïc thaåm ñònh laïi. Ngaøy ñi laøm caùch maïng oâng laáy teân laø Nguyeãn aùi Quoác, haøm yù oâng laø ngöôøi yeâu nöôùc. OÂng yeâu nöôùc theo kieåu cuûa oâng, coù nghóa laø gia nhaäp vaøo Quoác teá ñeä tam, duøng noù nhö moät phöông tieän ñeå ñaùnh ñuoåi quaân Phaùp, nhöng nhìn laïi cuoäc ñôøi oâng thì ai cuõng nhaän thaáy tinh thaàn quoác teá voâ saûn trong oâng ñaõ laán aùt loøng yeâu nöôùc cuûa oâng. Cuoäc caûi caùch ruoäng ñaát maø oâng nghe theo leänh cuûa Stalin vaø Mao traïch Ñoâng ñaõ huûy hoaïi ñaát nöôùc queâ höông vaø con ngöôøi Vieät Nam nhö theá naøo thì cuõng ñuû thaáy oâng ñeå quoác teá voâ saûn leân treân queâ höông daân toäc. 

Naêm 1974, Trung Coäng ñem quaân ñaùnh chieám quaàn ñaûo Hoaøng Sa cuûa ñaát nöôùc Vieät Nam, ñaùm haäu dueä cuûa Hoà chí Minh luùc ñoù laø Phaïm vaên Ñoàng, Leâ Duaån, Tröôøng Chinh, Voõ Nguyeân Giaùp ñaõ im thin thít moät caùch heøn haï vaø voâ lieâm só, khoâng ñöa ra noåi moät lôøi phaûn khaùng. Chính nhöõng naêm Hoà chí Minh coøn soáng thì cuõng ñaõ cho pheùp Phaïm vaên Ñoàng vieát thö daâng Hoaøng Sa cho Trung Coäng. Noùi theá ñeå phaûi heát söùc caån thaän vôùi caùi quan ñieåm choáng ngoaïi xaâm cuûa boïn Coäng saûn Vieät Nam. Bieát bao nhieâu ngöôøi vì taám loøng yeâu nöôùc thieát tha maø theo chuùng ñeå roài cöôøi ñau khoùc haän. Môùi ñaây chuyeän Leâ khaû Phieâu luùc coøn laøm Toång bí thö ñaõ caét ñaát daâng cho Trung Coäng ñaõ laøm loøi theâm caùi baûn chaát phi daân toäc cuûa boïn caàm quyeàn Baéc boä phuû. Coäng saûn Vieät Nam ñuùng laø moät boïn baùn nöôùc coù vaên töï haún hoi vaø ngöôøi ta seõ coù nhieàu tö lieäu chöùng côù theâm veà chuyeän naøy sau ngaøy cheá ñoä Coäng saûn suïp ñoå ôû Vieät Nam.

Noùi tôùi oâng Hoà, oâng ñaõ laøm moät chuyeän treân theá giôùi chöa ai laøm laø töï vieát saùch ca tuïng mình vôùi caùi teân giaû Traàn daân Tieân ( Nhöõng maåu chuyeän hoaït ñoäng veà ñôøi hoaït ñoäng cuûa Traàn daân Tieân ) vaø "Vöøa ñi ñöôøng vöøa keå chuyeän " ( T.Lan). Thaät ra moät ngöôøi coù quyeàn vieát ñeå töï ca tuïng nhöõng caùi hay caùi ñeïp cuûa mình, ñoù la chuyeän thöôøng tình cuûa nhöõng taùc giaû hoài kyù keå laïi ñôøi mìnhù xuaát baûn treân khaép theá giôùi. Nhöng caên baûn laø ngöôøi vieát ñeà roõ teân mình khi ca tuïng mình. Chöù duøng teân giaû ñeå vieát saùch ca tuïng baûn thaân laø moät chuyeän laøm cöïc kyø voâ lieâm sæ maø chæ coù moät ngöôøi daùm laøm laø Hoà chí Minh. Döôøng nhö caû boä maùy nhaø nöôùc taâng boác oâng tôùi taän maây xanh vaãn chöa laøm oâng haøi loøng neân oâng môùi duøng teân giaû ñeå töï ca tuïng mình cho coù veû voâ tö. Chæ rieâng ñieàu naøy môùi thaáy caùi taät haùo danh cuûa oâng ñeán ñoä cuoàng si, beänh hoaïn vaø sau naøy oâng cheát ñi, ngöôøi ta môùi nhìn ra caùi tö caùch heøn keùm, voâ lieâm sæ, haùo danh voâ ñoä cuûa oâng.

Cuoäc ñôøi Hoà chí Minh noùi chung toaøn laø giaû taïo. Cuoán saùch " Baûn aùn thöïc daân Phaùp " baèng tieáng Phaùp sau naøy ñöôïc chöùng minh laø cuûa nhoùm Nguyeãn theá Truyeàn chöù khoâng phaûi do Nguyeãn aùi Quoác ( Hoà chí Minh) vieát. Roài ñeán taäp thô " Nguïc Trung Nhaät Kyù " vieát baèng chöõ Haùn ñöôïc Hoïc giaû Leâ höõu Muïc chöùng minh moät caùch raát khoa hoïc baèng ngöõ phaùp ñeå töø ñoù keát luaän raèng Hoà chí Minh khoâng phaûi laø taùc giaû maø oâng Hoà chæ maïo nhaän maø thoâi. Ñuùng ra Hoà chæ coù laøm vaøi baøi thô dôû eït loaïi tranh ñaáu trong toaøn boä taäp thô chöù hoàn thô toaøn taäp khoâng phaûi laø hôi thô cuûa Hoà chí Minh. Tröôùc ñoù hoïc giaû Coäng saûn Ñaëng thai Mai ñaõ coù söï nghi ngôø Hoà chí Minh khoâng phaûi laø taùc giaû taäp thô roài nhöng khoâng daùm ñaët thaúng vaán ñeà naøy vôùi Hoà, vì laøm nhö theá thì coi nhö vaïch maët toäi " ñaïo thô" cuûa Hoà . Cho tôùi baây giôø ngöôøi ta cuõng khoâng bieát oâng sinh naêm naøo vì nhöõng giaáy tôø tuøy thaân trong khi hoaït ñoäng oâng cuõng ghi nhieàu naêm sinh khaùc nhau. Ngay caû ngaøy sinh nhaät 19 thaùng 5 coù ngöôøi cho oâng coâng boá ra chæ vì moät nhu caàu chính trò trong thôøi gian khaùng Phaùp. Cho neân ñôøi oâng noùi chung laø toaøn giaû doái giaû taïo, chæ coù moät ñieàu thöïc duy nhaát laø oâng ñaõ taïo ra söï ñau khoå thöïc söï cho toaøn theå daân toäc Vieät Nam vôùi nhöõng haønh ñoäng voâ ñaïo, ñoäc aùc cuûa oâng.

Sau khi oâng cheát ñi, Coäng saûn ñaõ cho " loäng kieáng" thaân xaùc cuûa oâng. Khi laøm nhö vaäy nhöõng ngöôøi Coäng saûn Vieät Nam cho ñoù laø chuyeän laøm vinh danh oâng moät caùch troïng voïng nhaát. Nhöng neáu nhìn döôùi nhaõn quan nhaø Phaät thì khi sinh thôøi oâng laøm nhöõng chuyeän quaù aùc ñoäc ñeán noãi khi cheát ñi roài maø cuõng khoâng ñöôïc choân, phaûi moå buïng naèm ñoù ñaõ maáy möôi naêm. ( Khi öôùp xaùc thì chuyeän ñaàu tieân laø phaûi moå buïng laáy loøng ra). Öôùc mong cheá ñoä Coäng saûn seõ sôùm suïp ñoå ñeå ngöôøi ta coù theå hoûa taùng hay choân thaân xaùc oâng nhö lôøi oâng nguyeän öôùc trong chuùc thö ( môùi ñöôïc coâng boá sau naøy). Ngay caùi laêng cuûa oâng naèm chình ình ôû Ba Ñình cuõng khoâng neân phaù boû maø neân laøm thaønh " Vieän baûo taøng toäi aùc Coäng saûn " ñeå keû haäu sinh coù theå nhaän roõ taát caû nhöõng toäi aùc cuûa Coäng saûn do Hoà chí Minh gaây ra cho daân toäc vaø ñaát nöôùc Vieät Nam. 

Thöôøng moät nhaø chính trò sai laàm gaây di haïi cho nhieàu theá heä vaø Hoà chí Minh laø moät nhaø chính trò ñaõ gaây nhieàu di haïi cho nhieàu theá heä ngöôøi Vieät Nam vì nhöõng noïc ñoäc tö töôûng di haïi maø oâng ñeå laïi cho ñôøi. Ñaïo ñöùc caùch maïng cuûa Hoà chí Minh laø ñaáu toá cha meï, löøa thaày phaûn baïn, boäi baïc ngöôøi phoái ngaãu, ñoái xöû taøn teä, taøn aùc vôùi ñoàng baøo ruoät thòt cuûa mình. Caùi noïc ñoäc naøy chöa haún ñaõ bieán ñi ngay sau ngaøy cheá ñoä Coäng saûn suïp ñoå. Cuõng phaûi qua nhieàu theá heä môùi coù theå khoâi phuïc laïi ñaïo soáng truyeàn thoáng cuûa ngöôøi Vieät Nam, aên ôû laøm sao cho coù tình coù nghóa, coù thuûy coù chung, troïng ñieàu nhaân nghóa maø coi thöôøng vaät chaát. Ñoù laø vieäc laøm cuûa nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo vaø nhöõng nhaø vaên hoùa Vieät Nam thôøi kyø haäu Coäng saûn vaø ñaây chaéc chaén khoâng phaûi laø moät chuyeän laøm mau choùng, deã daøng maø phaûi tieán haønh moät caùch coù keá hoaïch trong moät thôøi gian laâu daøi cho ñeán khi goät röûa heát nhöõng taøn tích ñoäc ñòa trong quaù khöù do quyû vöông Hoà chí Minh gaây ra.

Ngöôøi thöù ba ñaõ naèm xuoáng caàn ñöa leân baøn caân coâng toäi laø Cöïu ñaïi töôùng kieâm Toång thoáng Döông vaên Minh. Sau cuoäc ñaûo chaùnh thaønh coâng Toång thoáng Dieäm naêm 1963, côø ñaõ coi nhö ñeán tay oâng nhöng baûn chaát oâng laø ngöôøi khoâng coù taøi löông ñoáng ñeå ñieàu haønh quoác gia neân roát cuoäc bò haï beä vaø sau ñoù ñi löu vong taïi Thaùi Lan. Ít laâu sau oâng hoài höông vaø tieáp tuïc hoaït ñoäng chính trò cho ñeán khi leân laøm toång thoáng 3 ngaøy vaøo cuoái thaùng 4 naêm 1975 ñeå ñaàu haøng Coäng saûn. Phaûi noùi chuyeän maát mieàn nam laø do loãi ôû Toång thoáng Nguyeãn vaên Thieäu chöù khoâng phaûi cuûa oâng. Khi oâng leân caàm quyeàn thì coi nhö Mieàn Nam ñaõ heát thuoác chöõa, duø coù thaùnh cuõng khoâng cöùu noåi mieàn Nam. OÂâng sau naøy giaûi thích laø oâng ra leänh ñaàu haøng ñeå cöùu daân. Ñieàu ñoù coù theå ñuùng nhöng neáu sau khi ñaàu haønh oâng baén moät vieân ñaïn vaøo ñaàu ñeå töï saùt nhö Thieáu töôùng Nguyeãn khoa Nam thì oâng seõ löu danh muoân thuôû. Tieác raèng caáp baäc ñaïi töôùng vôùi 4 sao ñeo treân coå aùo cuõng khoâng laøm oâng can ñaûm hôn nhöõng ngöôøi khaùc, maø caùch haønh xöû ø cuõng gioáng nhö nhöõng con ngöôøi bình thöôøng laø tham sinh uùy töû " . Nhöõng anh em quaân ñoäi Mieàn Nam ñi hoïc taäp caûi taïo chung quanh Saøi goøn heát söùc ngao ngaùn khi ñöôïc xem treân truyeàn hình naêm 1976 hình aûnh oâng cöïu toång thoáng Vieät Nam Coäng Hoøa Döông vaên Minh töôi cöôøi ñi baàu Quoác Hoäi Coäng Saûn vaø coøn tuyeân boá, " Toâi sung söôùng ñöôïc laøm coâng daân moät nöôùc ñoäc laäp. " Coäng saûn cuõng tôùi nhaø cuï Toång thoáng Traàn vaên Höông ñeå môøi cuï " hoà hôõi, phaán khôûi " tham gia vôû kòch " baàu cöû quoác hoäi thoáng nhaát " . Nhöng cuï Höông cöông quyeát khoâng tham gia vôû kòch reû tieàn do Coäng saûn daøn döïng. Cuï ñuoåi ngay ñaùm phoùng vieân truyeàn hình Coäng saûn ñeán nhaø cuï ñeå quay hình laøm phoùng söï. Cuøng moät chuyeän maø roõ raøng cuï Höông vaø oâng Minh coù hai caùch haønh söû khaùc nhau vaø ngöôøi ta cheâ traùch oâng Minh ñaõ quaù nhu nhöôïc heøn yeáu khi tham gia troø heà baàu cöû quoác hoäi Coäng saûn noùi treân. Dó nhieân ai cuõng bieát oâng Minh ñaõ thuû dieãn vai troø " nín thôû qua soâng ". Nhöng khi ñöùng vaøo caáp baäc laõnh ñaïo quoác gia maø luùc naøo cuõng tham soáng sôï cheát, luùc naøo cuõng saün saøng tham gia baát cöù troø heà reû tieàn naøo ñeå möu caàu söï soáng, vì theá Döông vaên Minh bò ñôøi khinh bæ vaø coi reû cuõng khoâng phaûi laø ñieàu ñaùng ngaïc nhieân.

Ngöôøi laøm chính trò ñoâi khi cuõng phaûi coù caùch öùng xöû meàm deûo ñeå öùng phoù vôùi tình theá thay ñoåi baát ngôø, nhöng khi söï meàm deûo ñi ñeán möùc ñoä yeáu heøn thì khi choïn caùch haønh ñoäng nhuïc nhaõ ñeå baûo toaøn taám thaân, ngöôøi laøm chính trò coi nhö ñoát chaùy söï nghieäp chính trò cuûa mình vaø khoâng coù phöông caùch gì coù theå cöùu vaõn noåi. Döông vaên Minh ñaõ coù nhöõng löïa choïn yeáu heøn nhö ñaàu haøng Coäng saûn ngaøy 30 thaùng 4 naêm 75 cuõng nhö tham gia troø heà baàu cöû quoác hoäi Coäng saûn Vieät Nam naêm 76 ñeå tìm kieám söï an toaøn cho baûn thaân neân haäu theá ñaõ daønh cho oâng nhöõng lôøi pheâ phaùn cheâ traùch gay gaét.

Tuy nhieân oâng cuõng coù öu ñieåm laø khoâng tham nhuõng trong nhöõng naêm thaùng caàm quyeàn vaø coù moät ñôøi soáng gia ñình göông maãu, khoâng coù chuyeän meøo chuoät, xì caêng ñan baäy baï trong suoát cuoäc ñôøi oâng. Ñoù cuõng laø ñieåm maø moät soá ngöôøi vaãn coøn coù chuùt caûm tình daønh cho oâng sau ngaøy oâng naèm xuoáng.

Vì laø moät ngöôøi khoâng coù khaû naêng gì caû veà chính trò neân oâng khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa Toång thoáng Thieäu vaø bò oâng Thieäu loaïi ra khoûi chính tröôøng deã daøng, cöïu Phoù toång thoáng Nguyeãn cao Kyø cuõng vaäy, bò oâng Thieäu cho ra rìa, laøm töôùng " khoâng quaân" theo ñuùng nghóa ñen cuûa noù. Ngoaøi ra ñieàu teä haïi nhaát laø oâng Minh laø oâng ñaõ söû duïng moät ñaùm boä haï döôùi tay laø nhöõng teân Coäng saûn naèm vuøng. Ngöôøi phuï taù thaân caän cuûa oâng Minh laø daân bieåu Hoà ngoïc Nhuaän sau ngaøy 30 thaùng 4 naêm 1975 ñaõ hieän nguyeân hình laø moät caùn boä Coäng saûn naèm vuøng. Chính teân Hoà ngoïc Nhuaän naøy ñaõ coù maët trong chính phuû Döông vaên Minh vaøo nhöõng ngaøy cuoái thaùng 4- 75 ñeå tìm caùch baøn giao chính phuû Döông vaên Minh laïi cho quaân Coäng saûn moät caùch eâm thaém vaø traùnh ñoå maùu caøng ít caøng toát cho boä ñoäi Coäng saûn. 

Neáu sau cuoäc ñaûo chaùnh naêm 1963 maø oâng veà höu ñeå chôi Lan vaø ñaùnh Tennis ( voán laø sôû thích cuûa oâng ) thì cuoäc ñôøi oâng seõ ít bò haäu theá pheâ phaùn hôn. Tieác raèng oâng khoâng ñaùnh giaù ñuùng taøi naêng vaø khaû naêng cuûa mình, muùa may quay cuoàng treân saân khaáu chính trò ñeå roài roát cuoäc chæ ñoùng vai troø baïi töôùng nín thôû qua soâng " cho ñôøi sau cheâ traùch vaø leân aùn.

Chuyeän oâng tìm ñuû moïi caùch ñeå cuï Höông trao quyeàn Toång thoáng vaøo nhöõng ngaøy thaùng cuoái cuûa Mieàn Nam bò thieân haï ñaùnh giaù laø chuyeän " Aùch giöõa ñaøng maø cöù tìm caùch mang vaøo coå " ñeå roài sau ñoù ñaàu haøng nhuïc nhaõ mang bao tai tieáng oâ nhuïc cho baûn thaân oâng. Töø khi ra khoûi nöôùc oâng thöôøng traùnh neù caùc cuoäc phoûng vaán, chæ coù moät laàn oâng nhaän traû lôøi phoûng vaán anh em sinh vieân Vieät Nam ôû Paris maø thoâi. Dó nhieân caøng noùi ra söï thaät nhöõng ngaøy cuoái cuûa Mieàn Nam thì laïi caøng loøi ra tö caùch heøn keùm cuûa oâng neân oâng traùnh neù nhöõng cuoäc phoûng vaán cuõng laø chuyeän deã hieåu.

Nhìn cuoäc ñôøi hoaït ñoäng chính trò cuûa oâng Minh vaø nhöõng chính trò gia coù goác gaùc Mieàn Nam, ngöôøi ta coù theå ñöa ra moät nhaän xeùt laø coù leõ hình nhö ngöôøi Nam vì tính tình quaù thaúng thaén boäc tröïc, thieáu söï möu trí, quyeàn bieán neân khoù coù theå trôû thaønh moät nhaø chính trò gioûi giang, xuaát saéc. Ngöôøi Mieàn Nam döôøng nhö khoâng coù sôû tröôøng laøm chính trò Töø nhöõng ngöôøi Mieàn Nam nhö Huyønh taán Phaùt, Nguyeãn höõu Thoï ñi theo Coäng saûn ñeå roát cuoäc caû ñôøi chæ laøm thaân phaän tay sai cho Leâ Duaån, Leâ ñöùc Thoï, khoâng coù moät chuùt quyeàn haønh trong tay duø giöõ chöùc vuï cao. Nhöõng ngöôøi goác Mieàn Nam khaùc theo ñuoåi con ñöôøng chính trò nhö cuï Traàn vaên Höông, cuï Phan khaéc Söûu, töôùng Döông vaên Minh ñaõ chöùng toû hoï laø nhöõng nhaø chính trò coù taøi naêng taàm thöôøng. Hoï coù caùi taâm toát nhöng khoâng ñuû taøi löông ñoáng, quyeàn bieán ñeå xoay ñoåi vaø ñaùp öùng tình hình chính trò ñöông thôøi. Duø sao thì cuï Höông cuõng ñöôïc nhieàu ngöôøi quyù meán hôn Döông vaên Minh vì cuï coù baûn laõnh vaø só khí cuûa moät só phu thôøi ñaïi, khoâng tham gia vaøo nhöõng troø heà coù tính chaát tuyeân truyeàn cuûa Coäng saûn sau 1975 vaø töông ñoái giöõ ñöôïc phong caùch soáng töï troïng ñaùng kính cho ñeán khi qua ñôøi.

Toång thoáng Döông vaên Minh qua ñôøi ñöôïc 23 ngaøy thì ñeán phieân Toång thoáng Nguyeãn vaên Thieäu naèm xuoáng. Ai cuõng ñoàng yù oâng toång thoáng " maët trô traùn boùng " Nguyeãn vaên Thieäu laø moät ngöôøi thaâm traàm, khoân lanh, nhöng caùi tinh khoân cuûa oâng khoâng duøng vaøo chuyeän an nöôùc trò daân maø chæ duøng vaøo chuyeän xaây ñaép ñòa vò, quyeàn löïc cho caù nhaân oâng. OÂâng thuoäc loaïi tham quyeàn coá vò vaø moãi laàn coá gaéng níu keùo chöùc vuï, oâng thöôøng ñöa ra lôøi giaûi thích laø oâng phaûi hy sinh " naém quyeàn ñeå traùnh nhöõng khoaûng troáng chính trò coù lôïi cho Coäng saûn, Coäng saûn seõ lôïi duïng thôøi cô troáng vaéng chính quyeàn ñeå baøy troø nöôùc ñuïc thaû caâu ". Troø heà ñoäc dieãn naêm 1971 ñaõ noùi leân söï say meâ quyeàn haønh cuûa oâng ñeán ñoä voâ lieâm sæ vaø chuyeän naøy ñaõ laøm Mieàn Nam maát chính nghóa khoâng ít. Ai cuõng tieác cuï Höông voán laø ngöôøi tieát thaùo, khoâng hieåu sao cuï laïi chaáp nhaän ñöùng chung lieân danh vôùi oâng Thieäu vôùi chöùc vuï Phoù toång thoáng ñeå cho thieân haï deø bæu caùi troø ñoäc dieãn trô traùo vaø voâ lieâm sæ cuûa Nguyeãn vaên Thieäu. Vôùi chính quyeàn ñang coù trong tay, oâng ta tìm caùch ñaët ra moïi thöù luaät leä ñeå loaïi nhöõng ñoái thuû muoán tranh cöû vôùi oâng trong chöùc vuï toång thoáng. Ngöôøi Myõ noùi chung ñaõ quaù eâ cheà chaùn ngaùn vôùi nhöõng vuï ñaûo chaùnh lieân tuïc sau ngaøy cheá ñoä Ngoâ ñình Dieäm suïp ñoå neân cuõng laøm lô ñeå maëc cho Toång thoáng Thieäu muoán laøm gì thì laøm, mieãn sao tình theá ñöôïc oån ñònh laø ñöôïc.

Phaûi noùi oâng Thieäu laø moät ngöôøi xoâi thòt, trong khi caàm quyeàn ñaõ duøng taát caû quyeàn haønh cuûa mình ñeå thaâu toùm tieàn baïc. Veà ñieåm naøy oâng khaù gioáng Toång thoáng Marcos ôû Phi luaät taân vaø Toång thoáng Suharto ôû Nam Döông. Nhöõng quoác gia Ñoâng nam AÙ trong thaäp nieân 50 vaø 60, neáu khoâng rôi vaøo tay Coäng saûn thì laïi rôi vaøo tay ñoäc taøi quaân phieät tham nhuõng. Cuoán saùch " The Politic of Heroin in Southeast Asia " ( Chính trò Baïch Phieán ôû Ñoâng Nam AÙ) xuaát baûn naêm 1972 taùc giaû Mc Coy neâu ñích danh Toång thoáng Nguyeãn vaên Thieäu vaø Thuû töôùng Traàn thieän Khieâm laø nhöõng ngöôøi caàm ñaàu toå chöùc buoân baùn Baïch phieán, ma tuùy taïi Mieàn Nam. Cuoán saùch naøy bò Mieàn Nam ra leänh caám baùn, dó nhieân vôùi muïc ñích böng bít toäi aùc buoân baùn ma tuùy cuûa Nguyeãn vaên Thieäu, Traàn thieän Khieâm, Ñaëng vaên Quang. Ai cuõng bieát Thieäu vaø ñaøn em laø Trung töôùng Ñaëng vaên Quang toå chöùc buoân baùn Baïch phieán . Neáu moät ngöôøi thöôøng laøm chuyeän naøy thì ñaõ laø moät chuyeän xaáu xa, ñaùng leân aùn, chöù moät ñöông kim toång thoáng nhö Nguyeãn vaên Thieäu maø ñi buoân baùn ma tuùy thì quûa thaät laø moät chuyeän laøm ñoán maït, gheâ tôûm. Noù ñaõ noùi leân caùi loøng daï xaáu xa ñeán cuøng cöïc cuûa Nguyeãn vaên Thieäu. Sau naêm 1975 Ñaëng vaên Quang ñònh cö taïi Canada, chính phuû Canada truy ra chuyeän buoân baùn ma tuùy ôû Mieàn Nam tröôùc 75 vaø tính chuyeän truïc xuaát Quang ra khoûi ñaát nöôùc Canada. Quang phaûi baøy troø heà ñi moùc raùc ñeå sinh soáng ( yù muoán noùi vôùi chính phuû Canada raèng Quang thuoäc loaïi ngheøo khoå, chöù khoâng buoân baùn ma tuùy laøm giaøu nhö lôøi toá caùo ). Thaáy caùi troø ñi moi raùc ñeå soáng cuûa Quang, chính phuû Canada cuõng muûi loøng vaø boû qua toäi aùc buoân baùn Baïch phieán cho Quang. Quang töø ñoù soáng aâm thaàm, laån luùt vaø khoâng bao giôø daùm chöôøng maët ra tröôùc coâng chuùng nöõa.

Coù ñieàu ghi nhaän Thieäu khoâng thaúng tay tieâu dieät nhöõng ñoái thuû chính trò cuûa mình trong thôøi gian caàm quyeàn. Quaù laém laø Thieäu boû tuø chöù khoâng cho ñi moø toâm hay tra taán daõ man nhö cheá ñoä Ngoâ ñình Dieäm ñaõ laøm ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñoái laäp. Ñieån hình coù nhaân vaät ñoái laäp Taï chí Dieäp bò thuû tieâu, nhöõng nhaân vaät choáng ñoái nhö Phan khaéc Söûu, Phan quang Ñaùn bò tra taán daõ man ôû traïi giam Sôû thuù laø nhöõng thí duï ñieån hình cuûa söï ñaøn aùp daõ man cuûa cheá ñoä Ngoâ ñình Dieäm. Noùi leân chuyeän Thieäu khoâng thaúng tay tieâu dieät ñoái laäp khoâng phaûi laø noùi leân söï nhaân töø cuûa Thieäu maø neâu roõ aûnh höôûng cuûa ngöôøi Myõ treân chính tröôøng Mieàn Nam. Ngöôøi Myõ khoâng thích troø thuû tieâu ñoái laäp vì tinh thaàn daân chuû cuûa hoï. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi maø Myõ khoâng thích taïi Mieàn Nam, hoï coù moät phöông caùch giaûi quyeát nheï nhaøng nhöng döùt khoaùt laø cho nhöõng ngöôøi naøy ñi löu vong. Töôùng Nguyeãn Khaùnh vaø Töôùng Nguyeãn chaùnh Thi ñeàu thuoäc trong tröôøng hôïp ñoù.

Coù moät soá ngöôøi ñaùnh giaù Thieäu laø loaïi ngöôøi khoân ngoan, giaûo hoaït. Nhöng chuyeän ñeå cho hai caùn bo Coäng saûn ä Huyønh vaên Troïng vaø Vuõ ngoïc Nhaï loït vaøo dinh ñoäc laäp vaø ôû caïnh beân Thieäu ñeå thu thaäp tin töùc trong moät thôøi gian daøi cuõng ñuû cho thaáy Thieäu cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi tinh khoân, taøi gioûi. Chuyeän baét Troïng vaø Nhaï laø do CIA ra tay. Coù ñieàu quaùi gôõ laø Thieäu coøn muoán choáng laïi chuyeän baét giam ñieäp vieân Coäng saûn voán laø coäng söï vieân thaân tín cuûa Thieäu. Ngaøy Nhaï bò baét giam ôû Coân Ñaûo, Thieäu coøn göûi thö thaêm hoûi aân caàn. Xem theá môùi thaáy caùi laäp tröôøng Boán Khoâng cuûa Thieäu chæ laø thöù hoa hoøe, hoa soùi nhaèm toâ veõ cho caùi laäp tröôøng choáng coäng kieám xoâi thòt cuûa Thieäu.

Traùch nhieäm lôùn nhaát maø Thieäu phaûi nhaän tröôùc lòch söû laø chuyeän laøm maát Mieàn Nam. Mieàn Nam maát veà tay Coäng Saûn ñeán nay ñaõ ñöôïc 26 naêm, vaø cuõng ñuû thôøi gian ñeå chieâm nghieäm söï suïp ñoå cuûa Mieàn Nam döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Toång Thoáng Nguyeãn vaên Thieäu.

Coù ba caùch ñeå lyù giaûi söï suïp ñoå cuûa Mieàn Nam:

* Thöù nhaát laø Thieäu ngoan ngoaõn nghe lôøi Myõ töø ñaàu ñeán cuoái ñeå giaät saäp Mieàn Nam ñeå ñöôïc Myõ töôûng thöôûng laø ñöôïc Myõ boàng " ñi vôùi gia ñình cuøng chung vôùi 15 taán taøi saûn maø Thieäu thu löôïm ñöôïc trong nhöõng naêm caàm quyeàn. Taøi saûn naøy chæ coù theå laø vaøng vaø quyù kim maø thoâi chöù khoâng leõ Nguyeãn vaên Thieäu chôû theo 15 taán quaàn aùo !!!! Sau naøy Thieäu ñöôïc Myõ cho ñònh cö cuõng ñaõ noùi leân ñöôïc Thieäu ñaõ nghe lôøi Myõ, phuïc vuï quyeàn lôïi cuûa Myõ ñeå Myõ sau ñoù aân thöôûng cho Thieäu. Xin keå theâm ñaây chuyeän nhaân vaät tranh ñaáu Hoaøng vaên Giaøu ( Hoaøng Nguyeân Nhuaän) vaøo thaäp nieân 60 bò toá caùo laø coù dính líu tôùi chuyeän ñoát Toøa laõnh söï Myõ ôû Hueá. Naêm 1980, Giaøu vöôït bieån ñeán traïi tî naïn Songkhla vaø xin ñi Myõ. Nhaân vieân di truù Myõ neâu roõ chuyeän laøm cuûa Giaøu ngaøy xöa ñoái vôùi Myõ vaø baùc ñôn ñi Myõ ñònh cö cuûa Giaøu. Giaøu sau ñoù ñi Uùc ñònh cö. Nghe noùi raèng maëc duø sau khi ñònh cö ôû Uùc nhieàu naêm, Giaøu laøm Visa ñi Myõ thaêm baïn beø nhöng vaãn bò Myõ töø choái caáp Visa vaøo Myõ . Noùi chuyeän Hoaøng vaên Giaøu ñeå thaáy chuyeän Myõ öu aùi vôùi Nguyeãn vaên Thieäu coù nghóa laø Thieäu ñaõ heát loøng vôùi Myõ, keå caû haønh ñoäng cuoái cuøng laø giaät saäp Mieàn Nam theo leänh Myõ . Chuyeän Thieäu leân truyeàn hình ñeâm 21 thaùng 4 naêm 1975 ñeå chöûi Myõ thaäm teä, naøo laø Myõ thaát tín, phaûn boäi vôùi ñoàng minh Nam Vieät Nam chaúng qua laø moät vôû kòch maø Thieäu ñoùng quaù kheùo maø thoâi.

* Caùch lyù giaûi thöù hai laø Thieäu bò thaùu caùy, coù nghóa laø khi ra leänh giaät saäp Vuøng 1 vaø Vuøng 2, Thieäu mong laø seõ taïo ñöôïc söï xuùc ñoäng ñeå Myõ ñoå vieän trôï vaøo nhieàu hôn ñeå cöùu Mieàn Nam. Khoâng ngôø laø Myõ ruõ tay luoân. Theá laø Thieäu coi nhö bò hoá, bò thaùu caùy trong vaùn baøi caân naõo vôùi Myõ. Neáu caùch lyù giaûi naøy ñuùng thì chuyeän Thieäu töùc toái leân ñaøi chöûi Myõ laø chuyeän phaãn noä coù thaät.

* Caùch lyù giaûi thöù ba laø chính quyeàn Myõ duï Thieäu boû vuøng 1 vaø vuøng 2 ñeå taïo söï xuùc ñoäng haàu Quoác Hoäi Myõ ñoå vieän trôï nhieàu hôn ñeå cöùu Mieàn Nam. Nhöng sau khi Thieäu giaät saäp vuøng 1 vaø vuøng 2 roài thì Myõ boû luoân. Nhö vaäy coi nhö Thieäu bò Myõ löøa vaø vì vaäy Thieäu môùi leân truyeàn hình chöûi Myõ. ( Xin ñoïc theâm baøi " Moät bí maät caàn tieát loä trong chuyeän böùc töû Mieàn Nam naêm 1975 " cuûa Traàn vieát Ñaïi Höng trong cuoán saùch " Quoác ca hay Quoác nhuïc" do Ñaïi nam xuaát baûn).

Ñoù laø 3 caùch lyù giaûi söï böùc töû cuûa Mieàn Nam. Hy voïng roài ñaây coù theâm nhieàu taøi lieäu ñöôïc giaûi maät thì môùi bieát roõ theâm vai troø cuûa Nguyeãn vaên Thieäu vaø Myõ trong chuyeän giaät saäp Mieàn Nam naêm 1975. Trong thôøi gian laøm toång thoáng, Thieäu coù coâng du Myõ hai laàn nhöng khoâng ñöôïc Myõ tieáp ñoùn taïi thuû ñoâ Washington D.C maø chæ ñoùn tieáp Thieäu ôû Honolulu vaø Midway. Noùi ñieàu naøy ra ñeå thaáy Myõ coi thöôøng Thieäu nhö theá naøo. Myõ khoâng nhìn Thieäu laø moät toång thoáng ñoàng minh ñaùng quyù troïng maø coi Thieäu nhö laøø moät thöù boä haï ñeå sai baûo. Toång thoáng Ngoâ ñình Dieäm ngaøy xöa duø sao cuõng coøn ñöôïc chính phuû Eisenhower ñoùn tieáp ôû thuû ñoâ Hoa thònh Ñoán ( Washington D.C) khi oâng Dieäm qua thaêm Myõ sau khi naém quyeàn, ñieàu ñoù cho thaáy chính phuû Myõ ít nhieàu neå troïng oâng Dieäm, coøn Thieäu thì Myõ coi chaúng ra gì.

Veà ñôøi soáng caù nhaân, trong cuoán hoài kyù 3 taäp " OÂâng coá vaán ", do Höõu Mai ghi, keå laïi cuoäc ñôøi tình baùo cuûa Vuõ ngoïc Nhaï, moät caùn boä tình baùo Coäng saûn hoaït ñoäng noäi giaùn trong Dinh Ñoäc Laäp döôùi thôøi Toång thoáng Dieäm vaø Thieäu. Nhaï coù keå chuyeän Thieäu chung ñuïng xaùc thòt vôùi moät nöõ nhaân vieân laøm vieäc veà ñieän thoaïi tröïc ñeâm trong Dinh Ñoäc Laäp. Vôï Thieäu bieát chuyeän ñoù neân ghen tuoâng, giaän döõ boû ñi qua Thuïy Só ôû moät thôøi gian. Duø laø moät ngöôøi Coäng saûn nhöng Nhaï cuõng toû ra coù coâng taâm khi thaúng thaén nhìn nhaän Toång thoáng Dieäm cuõng toû ra coù nhöõng haønh ñoäng coù suy nghó nhaèm taïo moät theá ñöùng ñoäc laäp vôùi ngöôøi Myõ chöù khoâng quî luïy quaù ñaùng nhö Toång thoáng Thieäu. Cho neân chuyeän Nhaï keå veà chuyeän gian daâm truïy laïc cuûa Thieäu trong Dinh Ñoäc Laäp cuõng laø moät chuyeän ñaùng löu yù tìm hieåu chöù khoâng phaûi laø moät chuyeän hoaøn toaøn bòa baët ñeå noùi xaáu oâng Thieäu. Ngoaøi ra chuyeän Thieäu dan díu tình caûm vaø coù moät ñöùa con vôùi moät nöõ nghò vieân ôû Vuõng Taøu laø chuyeän coù thaät. Thieäu thöôøng baøy troø ñi caâu caù ôû Vuõng Taøu ñeå leùn luùt huù hí vôùi ngöôøi tình. Noùi chung Thieäu coù moät cuoäc soáng tình caûm thieáu ñaïo ñöùc vaø chuyeän naøy caøng toâ ñaäm caùi hình aûnh xaáu xa cuûa con ngöôøi Nguyeãn vaên Thieäu: tham nhuõng, buoân baùn ma tuùy, ñôøi soáng gia ñình beâ boái, voâ lieâm sæ heøn nhaùt boû chaïy tröôùc ñòch quaân boû maëc binh só ñoàng baøo. Nguyeãn vaên Thieäu quaû thaät ñaõ ñi ñeán taän cuøng xaáu xa cuûa moät con ngöôøi maát tö caùch, voâ lieâm sæ.

Sau 1975, chöa bao giôø Nguyeãn vaên Thieäu boû ra moät xu, moät caéc töø caùi taøi saûn keách xuø maø oâng aên caép cuûa nhaân daân Mieàn Nam trong nhöõng naêm caàm quyeàn ñeå göûi ñi uûng hoä nhöõng ngöôøi vöôït bieân, vöôït bieån soáng cöïc khoå taïi nhöõng traïi tî naïn ôû cuøng Ñoâng nam AÙ. Noùi theá ñeå thaáy caùi loøng lang daï thuù cuøng loái soáng " baát caän nhaân tình " cuûa Nguyeãn vaên Thieäu ñoái vôùi ñoàng baøo ruoät thòt cuûa oâng.

Vaøo thaäp nieân 80 sau moät thôøi gian aån daät, Thieäu cuøng moät soá ñaøn em " taùi xuaát giang hoà " ñi hoaït ñoäng chính trò khaép nôi. Nhöng ñi tôùi ñaâu cuõng bò baø con tî naïn Vieät Nam neùm caø chua tröùng thoái vì ngöôøi ta quaù chaùn gheùt, khinh bæ oâng toång thoáng " maët trô traùn boùng" voâ lieâm sæ naøy. Thaáy daân tî naïn choáng ñoái mình maõnh lieät, Thieäu thaáy mình ñaõ heát thôøi neân ruùt vaøo boùng toái, ñònh cö ôû Boston vaø soáng ôû ñoù cho tôùi ngaøy qua ñôøi. Thieäu cuõng nhö Döông vaên Minh , ñeàu traùnh neù nhöõng cuoäc phoûng vaán vì caøng leân tieáng giaûi thích thì caøng loøi ra caùi toäi laøm maát Mieàn Nam cuûa oâng ta. ( OÂâng chæ coù traû lôøi phoûng vaán Ñaøi Radio Bolsa cuûa Vieät Dzuõng moät hai laàn vaø caâu hoûi phaûi ñöa tröôùc cho oâng duyeät. Dó nhieân oâng e ngaïi nhöõng caâu hoûi baát ngôø seõ laøm oâng lung tuùng khi traû lôøi vaø caøng laøm loä ra toäi giaät saäp Mieàn Nam cuûa oâng. Khi ñoàng yù kyù vaøo baûn Hieäp ñònh Paris kyù naêm 1973 ñeå chaám döùt chieán tranh , trong thaâm taâm oâng cuõng dö bieát laø hieäp ñònh naøy Myõ duøng ñeå "baùn ñöùng " Mieàn Nam cho Coäng Saûn. Ñuùng ra, neáu laø moät ngöôøi laõnh ñaïo coù traùch nhieäm, oâng phaûi lo lieäu toå chöùc chieán khu ôû Mieàn Taây ñeå sau naøy Saøi Goøn coù maát thì cuõng coù choã chaïy veà ñeå chieán ñaáu. Ñaèng naøy oâng khoâng laøm gì caû, vaãn tieáp tuïc naém giöõ quyeàn löïc ñeå vô cho ñaày tuùi tham vaø baùm víu vaøo caùi hy voïng haõo huyeàn laø ngöôøi Myõ seõ can thieäp maïnh khi Coäng saûn xaâm laêng Mieàn Nam. Ñeán ngaøy quaân Coäng saûn bao vaây quanh Saøi Goøn thì leo phi cô maø chaïy, khoâng toû ra ñöôïc moät chuùt löông taâm vaø traùch nhieäm vôùi chieán só vaø ñoàng baøo vaø thuoäc haï döôùi caáp. Phaûi nghieâm khaéc maø saùng suoát nhaän ñònh raèng Nguyeãn vaên Thieäu laø ngöôøi mang toäi laøm maát Mieàn Nam chöù khoâng phaûi laø Döông vaên Minh.

Ñeå keát luaän veà con ngöôøi Nguyeãn vaên Thieäu, cuõng neân nhaéc chuyeän trong baøi dieãn vaên töø chöùc oâng ñoïc treân truyeàn hình ngaøy 21 thaùng 4 naêm 1975, Thieäu cho bieát Thieäu töø chöùc toång thoáng nhöng seõ coù moät Trung töôùng Nguyeãn vaên Thieäu seõ saùt caùnh vôùi quaân daân Mieàn Nam tieáp tuïc chieán ñaáu choáng söï xaâm laêng cuûa Coäng saûn Baéc Vieät. Vaøi ngaøy sau Trung töôùng Nguyeãn vaên Thieäu ca baøi " tam thaäp luïc keá, taåu vi thöôïng saùch ". Cho neân caâu noùi noåi tieáng nhaát cuûa Nguyeãn vaên Thieäu noùi veà Coäng saûn coù theå duøng ñeå noùi chính baûn thaân oâng ta, " Ñöøng nghe nhöõng gì Nguyeãn vaên Thieäu noùi maø haõy nhìn kyõ nhöõng gì Nguyeãn vaên Thieäu laøm."

Trong ñaùm tang cuûa Nguyeãn vaên Thieäu toå chöùc taïi Boston. Ñaøn em cuõ cuûa Thieäu goàm coù cöïu Boä tröôûng Daân Vaän Hoaøng ñöùc Nhaõ vaø cöïu Chuû tòch Haï Vieän kieâm cöïu Thuû töôùng Nguyeãn baù Caån ñoïc lôøi ai ñieáu cho raèng Thieäu laø ngöôøi " yeâu nöôùc ". Xöng tuïng Nguyeãn vaên Thieäu laø ngöôøi yeâu nöôùc quaû laø moät söï mai mæa thoâ bæ cho tinh thaàn yeâu nöôùc . Nguyeãn vaên Thieäu chæ neân ñöôïc ñaùnh giaù laø thöù phaûn daân haïi nöôùc, ñoäc taøi tham nhuõng, thieáu ñaïo ñöùc, ñaùng bò nhaân daân ñôøi ñôøi nguyeàn ruûa maø thoâi.

Toùm laïi tieàn nhaân toå tieân Vieät Nam quaû thaät laø khoân ngoan saùng suoát khi ñeà ra tinh thaàn " caùi quan ñònh luaän", khi naép hoøm ñaäy thì môùi tính coâng toäi cuûa ngöôøi cheát vì khi coøn soáng nhöõng haønh ñoäng toát, xaáu seõ coøn ñeo ñuoåi maõi con ngöôøi cho ñeán khi ngöôøi ñoù naèm xuoáng. Pheâ phaùn hay xöng tuïng moät con ngöôøi khi hoï coøn soáng laø moät vieäc laøm voäi vaøng thieáu caån troïng vaø thieáu coâng baèng.

Cöù nhìn moät nhaø vaên Nhaät Tieán laø moät ngöôøi caàm buùt coù tö caùch tröôùc 75, töøng haõnh dieän nhaän giaûi thöôûng vaên chöông toaøn quoác cuûa chính phuû Vieät Nam Coäng Hoøa qua taùc phaåm " Theàm Hoang " cuûa oâng. Nhaät Tieán vaø gia ñình ñeán Myõ sau moät moät cuoäc vöôït bieån phaûi traû moät giaù raát ñaéc vôùi haûi taëc sau khi rôøi boû queâ höông naèm trong söï cai trò haø khaéc cuûa Coäng Saûn. Qua Myõ ñöôïc vaøi naêm thì Nhaät Tieán baét ñaàu quay ngöôïc 180 ñoä, keâu goïi chuû tröông ñöôøng loái hoøa hôïp hoøa giaûi vôùi Coäng Saûn. Nhaät Tieán sau ñoù veà nöôùc hôïp taùc vôùi chính phuû Coäng Saûn ñeå xuaát baûn saùch ( Cuoán saùch Queâ Nhaø, Queâ Ngöôøi do hai anh em Nhaät Tieán, Nhaät Tieán cuøng vieát ñeå boác thôm cheá ñoä ñaõ chöùng toû caùi caên cöôùc laøm vaên noâ Coäng Saûn cuûa Nhaät Tieán) . . Roài ñeán chuyeän nhaïc só Traàn vaên Kheâ ñöôïc Phoù Toång thoáng Vieät Nam Coäng Hoøa Traàn vaên Höông gaén huy chöông vaên hoùa ôû Dinh Ñoäc Laäp naêm 1974 ñeå roài sau naêm 1975 Traàn vaên Kheâ trôû thaønh tay sai Coäng saûn, ñieàu ñoù cho thaáy chuyeän ñaùnh giaù moät ngöôøi luùc ngöôøi aáy coøn soáng laø chuyeän laøm quaù sôùm, taéc traùch. Vaø môùi ñaây nhaát laø nhaø vaên Traàn maïnh Haûo ñaõ laø moät nhaø vaên phaûn khaùng tieáng taêm vôùi taùc phaåm " Ly thaân" maø khi vöøa môùi xuaát baûn ñaõ bò Coäng saûn tòch thu ngay vì noäi dung phaûn khaùng döõ doäi cuûa cuoán saùch. Ñaùng buoàn thay Traàn maïnh Haûo giôø ñaây laøm vieäc cho Coâng An chuyeân ñi truø daäp nhöõng ngöôøi leân tieáng vì löông taâm vaø leõ phaûi. Traàn maïnh Haûo trôû thaønh nhaø vaên tay sai cho Coäng saûn vôùi ñaày ñuû taát caû nhöõng yù nghóa cuûa noù. Con ngöôøi laø moät thöïc theå dao ñoäng. Coù khi vì muoán thích nghi vôùi moâi tröôøng soáng hay bò ñe doïa bôûi baïo löïc cuõng nhö bò mua chuoäc bôûi vaät chaát tieàn taøi maø con ngöôøi ñaõ ñaùnh maát löông taâm ñeå roài laøm nhöõng chuyeän traùi tai gai maét, bò ñôøi sau leân aùn cheâ traùch. Nhöõng tröôøng hôïp cuûa Nhaät Tieán, Traàn vaên Kheâ vaø Traàn maïnh Haûo khoâng phaûi laø nhöõng tröôøng hôïp " phaûn pheù " ñôn leû trong lòch söû Vieät Nam.

Thaät ra, ca ñao Vieät Nam cuõng ñaõ cho raèng con ngöôøi khoâng phaûi khi cheát ñi laø ñaõ heát maø coøn phaûi nhaän buùa ríu dö luaän veà nhöõng haønh vi hoài sinh tieàn cuûa mình :

Traêm naêm bia ñaù thì moøn
Ngaøn naêm bia mieäng vaãn coøn trô trô
Böu ñieän Myõ cuõng coù moät luaät leä töông töï nhö truyeàn thoáng " Caùi quan ñònh luaän " cuûa ngöôøi Vieät Nam laø chæ in hình nhöõng nhaân vaät noåi tieáng treân tem sau khi hoï qua ñôøi. Khi naèm xuoáng thì môùi ñaùnh giaù roát raùo vaø chính xaùc heát coâng, toäi cuûa moät con ngöôøi tröôùc khi ñem hình hoï leân tem. In hình leân tem moät ngöôøi coøn soáng nhieàu khi gaëp phaûi caûnh beõ baøng neáu ngöôøi in tem coøn soáng aáy laøm nhöõng chuyeän sai traùi, phaûn daân haïi nöôùc. Luùc aáy muoán thaâu hoài laïi tem cuõng khoâng laøm ñöôïc vì " gaïo ñaõ thaønh côm " roài !

Thi haøo Nguyeãn Du luùc coøn soáng coù laøm caâu thô e ngaïi raèng sau 300 naêm ngöôøi ta coù coøn nhôù ñeán mình khoâng. ( Baát tri tam baùch dö nieân haäu. Thieân haï haø nhaân khaáp toá nhö ). Giôø naøy thì cuõng treân moät traêm taùm möôi naêm troâi qua keå töø ngaøy thi haøo lìa ñôøi maø teân tuoåi oâng vaãn coøn vang voïng vì tuyeät phaåm " Ñoaïn Tröôøng Taân Thanh " oâng ñeå laïi cho ñôøi. Quang Trung hoaøng ñeá duø yeåu meänh qua ñôøi ôû tuoåi 43 thì chieán coâng ñaïi phaù quaân Thanh cuûa ngaøi vaãn coøn ñöôïc haäu theá nhaéc nhôû maõi moãi ñoä xuaân veà. Ñoù laø nhöõng danh nhaân, vó nhaân ñeå laïi tieáng toát cho ñôøi, coøn thöù quaùi nhaân, tieåu nhaân nhö Hoà chí Minh thì teân tuoåi vaãn coøn ñeå ngöôøi ta nhôù nhöng nhôù ñeå nguyeàn ruûa vì nhöõng toäi aùc voâ ñaïo maø y ñaõ phaïm ñoái vôùi con ngöôøi Vieät Nam. Löu danh thieân coå hay löu xuù ngaøn naêm laø do ôû haønh ñoäng cuûa ngöôøi laøm luùc coøn soáng. Laøm toát, laøm hay thì ñöôïc ngöôøi ñôøi kính phuïc, thôø phöôøng; laøm xaáu, laøm baäy thì bò ñôøi sau khinh cheâ, nguyeàn ruûa.

Ngaøy moät ngöôøi sinh ra, ngöôøi ñoù khoùc tieáng khoùc chaøo ñôøi trong khi nhöõng ngöôøi chung quanh môû mieäng mæm cöôøi, coù leõ trong cuoäc ñôøi caù ngöôøi ñoù phaûi laøm sao ñeå tôùi ngaøy nhaém maét mæm cöôøi yeân nghæ, seõ coù nhöõng ngöôøi chung quanh khoùc ñeå tieác thöông.

Truyeàn thoáng " Caùi quan ñònh luaän " laø moät truyeàn thoáng cao quí cuûa ngöôøi Vieät. Truyeàn thoáng naøy caàn ñöôïc gìn giöõ ñeå caûnh giaùc nhöõng ngöôøi ñang coøn soáng luoân phaûi suy nghó vaø haønh ñoäng ñuùng vôùi leõ phaûi vaø löông taâm, ích quoác lôïi daân ñeå ñeán ngaøy naèm xuoáng seõ ñöôïc theá gian daønh cho nhöõng caûm tình noàng haäu vaø söï kính meán, tieác thöông.

Cheát chæ laø moät söï trôû veà, thaân xaùc trôû veà vôùi caùt buïi , tinh thaàn vaø tình caûm cuûa ngöôøi ra ñi vaãn coøn soáng maõi vôùi gia ñình, hoï haøng vaø quaàn chuùng nhaân daân ( thaùc laø theå phaùch , coøn laø tinh anh). Phaân coâng ñònh toäi ngöôøi cheát theo truyeàn thoáng " Caùi quan ñònh luaän " khoâng phaûi laø moät loái haønh xöû taøn nhaãn maø traùi laïi laø moät loái xöû söï coâng bình, nhaân ñaïo daønh cho ngöôøi naèm xuoáng vaø cuõng laø thaùi ñoä caûnh giaùc göûi ñeán nhöõng ngöôøi coøn soáng laø haõy luoân luoân haønh ñoäng ñuùng ñaén theo ñieàøáu hay, leõ phaûi, laøm nhöõng chuyeän toát laønh, hay ñeïp, ích quoác lôïi daân. Coù nhö theá thì ngaøy vónh vieãn töø giaõ coõi ñôøi, ngöôøi cheát seõ coù ñöôïc moät taâm tö thanh thaûn, nheï nhaøng ñeå böôùc sang theá giôùi beân kia.

Lawndale, moät tröa vaéng laëng cuoái thaùng 10 naêm 2001
TRAÀN VIEÁT ÑAÏI HÖNG

 
Hosted by www.Geocities.ws

1