TAÙC  GIAÛ
SAÙCH
ÑAÕ XUAÁT BAÛN
CAÙC BAØI
VIEÁT MÔÙI
GOÙP YÙ


TÖ CAÙCH LAÕNH ÑAÏO

(Boå sung 29/11/2002)

Ngöôøi laõnh ñaïo cuûa moät toå chöùc chính trò, moät toân giaùo hay moät quoác gia noùi chung laø ngöôøi chæ huy leøo laùi moïi chuyeän cuûa toå chöùc hay quoác gia aáy. Moät ngöôøi laõnh ñaïo coù lieâm sæ phaûi laø moät ngöôøi laõnh ñaïo coù can ñaûm ñöùng muõi chòu saøo, saün saøng nhaän laáy taát caû nhöõng traùch nhieäm do toå chöùc mình gaây ra cuõng nhö nhaän laáy nhöõng lôøi pheâ phaùn töø taát caû nhöõng haønh ñoäng cuûa nhöõng thaønh vieân mình taùc ñoäng ra beân ngoaøi. Moät ngöôøi laõnh ñaïo toài, voâ lieâm sæ chæ bieát aên treân ngoài tröôùc vaø luoân chaïy troán traùch nhieäm khi coù nhöõng tai bieán xaûy ñeán cho toå chöùc hay ñaát nöôùc mình. Lòch söû ñaáu tranh cuûa nöôùc Vieät Nam töø xöa ñeán nay cuõng ñaõ ghi laïi ñaày raãy nhöõng göông cuûa nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo tieát thaùo, coù danh döï lieâm sæ, ñaùng laøm göông saùng cho caùc theá heä ñi sau, cuõng nhö vaïch maët chæ teân nhöõng boïn laõnh ñaïo heøn nhaùt chæ bieát thaâu toùm quyeàn lôïi xoâi thòt, baûn chaát thì luùc naøo cuõng tham sinh uùy töû, bao giôø cuõng ñaët quyeàn lôïi baûn thaân mình leân treân quyeàn lôïi cuûa toå chöùc, cuûa ñaát nöôùc, saün saøng cao bay xa chaïy, boû rôi ñoàng ñoäi khi coù tai bieán xaûy ñeán vôùi toå chöùc, vôùi ñaøn em mình.

Saùch Vieät Nam Söû Löôïc cuûa Hoïc giaû Traàn troïng Kim ghi laïi vaøo ñôøi vua Traàn Nhaân Toâng, Thoaùt Hoan ñem quaân Nguyeân sang xaâm chieám nöôùc ta. Höng ñaïo Vöông Traàn quoác Tuaán phaân binh giöõ aûi Khaû-li vaø Loäc-chaâu ( thuoäc Laïng Sôn) coøn mình thì töï daãn ñaïi quaân ñoùng giöõ nuùi Kì caáp. Nhöõng chieán thuyeàn thì ñoùng ôû Baùi Taân giöõ maët thuûy.

Thoaùt Hoan thaáy Höng-ñaïo-vöông giöõ caû caùc nôi, lieàn tieán binh leân ñaùnh nuùi Kì-caáp hai ba traän khoâng phaân thaéng baïi. Nhöng sau vì Khaû-li vaø Loäc-chaâu thaát thuû, quaân An-nam phaûi ruùt veà aûi Chi-laêng. Thoaùt Hoan daãn ñaïi binh ñeán ñaùnh Chi-laêng, Höng-ñaïo-vöông keùm theá, thua chaïy ra beán Baùi-taân, xuoáng thuyeàn cuøng vôùi boïn gia töôùng, laø Daõ Töôïng vaø Yeát Kieâu veà Vaïn Kieáp. Caùc töôùng thu nhaët taøn quaân daàn daàn cuõng keùo veà ñaáy caû.

Nhaân Toâng nghe Höng-ñaïo-vöông thua chaïy veà Vaïn-kieáp, lieàn ngöï moät chieác thuyeàn nhoû xuoáng Haûi-ñoâng ( töùc laø Haûi-döông) roài cho vôøi Höng-ñaïo-vöông ñeán baøn vieäc, nhaân thaáy quaân mình thua, trong buïng lo sôï, môùi baûo Höng-ñaïo-vöông raèng, " Theá giaëc to nhö vaäy, maø choáng vôùi noù thì daân söï taøn haïi, hay laø traãm haõy chòu haøng ñi ñeå cöùu muoân daân ."

Höng-ñaïo-vöông taâu raèng, " Beä haï noùi caâu aáy thì thaät laø lôøi nhaân ñöùc, nhöng maø Toân-mieáu Xaõ-taéc thì sao? Neáu beä haï muoán haøng, xin tröôùc heát haõy cheùm ñaàu toâi ñi ñaõ, roài sau seõ haøng" Vua nghe lôøi noùi trung lieät nhö vaäy, trong buïng môùi yeân

( Vieät Nam Söû Löôïc trang 139)

Höng-ñaïo-vöông ñaõ chöùng toû tö caùch laõnh ñaïo cuûa mình baèng caâu noùi khaúng khaùi noùi treân vaø sau ñoù ngaøi ñaõ chæ huy quaân lính ñaùnh baïi quaân Nguyeân, khoâng chæ moät laàn maø taát caû ba laàn ( moät laàn ñaùnh quaân Moâng Coå vaø hai laàn ñaùnh quaân Nguyeân), ghi neân chieán coâng choùi loïi trong lòch söû daân toäc. Caùch ñaây chöøng möôøi naêm, Hoäi nghieân cöùu lòch söû Hoaøng gia Anh baàu ngaøi laø moät trong möôøi danh töôùng taøi gioûi vaø vó ñaïi nhaát cuûa nhaân loaïi. Sau khi maát ñi, Höng-ñaïo-vöông ñöôïc toân thôø nhö moät vò thaàn vì coâng lao choáng quaân ngoaïi xaâm cuûa ngaøi. Ngaøi xöùng ñaùng ñöôïc xöng tuïng laø moät vò laõnh ñaïo chæ huy taøi gioûi coù yù chí can ñaûm baát khuaát khi ñoái dieän vôùi quaân xaâm laêng.

Cuõng trong thôøi kyø choáng quaân Nguyeân naøy, duõng töôùng Traàn bình Troïng khi bò Thoaùt Hoan baét, Thoaùt Hoan khuyeân doã veà haøng vaø hoûi Traàn bình Troïng coù muoán laøm vöông ñaát Baéc hay khoâng. Traàn bình Troïng ñaõ quaùt moät caâu ñeå ñôøi vaøo maët Thoaùt Hoan nhö sau, " Ta thaø raèng laøm quæ nöôùc Nam, chöù khoâng theøm laøm vöông ñaât Baéc " . Thoaùt Hoan thaáy doã khoâng ñöôïc, sai quaân ñem cheùm. Traàn bình Troïng cheát ñi nhöng tinh thaàn baát khuaát cuûa moät ngöôøi töôùng nhö oâng ñaõ cho thaáy oâng laø moät ngöôøi laõnh ñaïo baát khuaát, ñaùng kính.

Vaøo thôøi kyø Phaùp xaâm laêng Vieät Nam, vaøo thaùng 10 Quùi Daäu ( 1873) quaân Phaùp phaùt suùng baén vaøo thaønh Haø Noäi. Quan ñaïi thaàn Nguyeãn tri Phöông cuøng vôùi con laø phoø-maõ Nguyeãn Laâm hoaûng hoát leân thaønh giöõ cöûa Ñoâng vaø cöûa Nam. Ñöôïc non moät giôø ñoàng hoà thì thaønh vôõ, phoø-maõ Laâm truùng ñaïn cheát, oâng Nguyeãn tri Phöông thì bò thöông naëng. Quaân Phaùp vaøo thaønh baét ñöôïc oâng Nguyeãn tri Phöông vaø quan khaâm-phaùi Phan ñình Bình ñem xuoáng taøu.

OÂng Nguyeãn tri Phöông nghó mình laø moät baäc laõo thaàn thôø vua ñaõ traûi ba trieàu, ñaùnh nam deïp baéc ñaõ qua maáy phen, nay chaúng may vì vieäc nöôùc maø bò thöông, ñeán noãi bò baét, oâng quyeát chí khoâng chòu buoäc thuoác vaø nhòn aên maø cheát.

Roài vaøo ngaøy 8 thaùng 3 naêm Nhaâm Ngoï ( 1882), Ñaïi taù Phaùp Henri Rivieøre taán coâng thaønh Haø Noäi. Ñuùng 8 giôø thì quaân Phaùp khôûi söï ñaùnh thaønh, 11 giôø thì thaønh ñoå, quan Toång ñoác Haø Noäi laø Hoaøng Dieäu treøo leân caây thaét coå töï vaän.

Hai quan Nguyeãn tri Phöông vaø Hoaøng Dieäu laø nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo coù khí tieát, khi khoâng laøm troøn nhieäm vuï giöõ thaønh, hoï chæ coøn bieát choïn caùi cheát ñeå giöõ tieát thaùo cuûa moät keû só, danh döï cuûa moät ngöôøi chæ huy. Duø thaát theá hoï khoâng ñeå cho keû thuø sai baûo vaø laøm nhuïc. Hoï cheát ñi nhöng tinh thaàn baát khuaát cuûa hai vò duõng töôùng naøy coøn löu ñeán ngaøn sau.

Ngöôøi laõnh ñaïo cuõng gioáng nhö thuyeàn tröôûng cuûa moät chieác taøu. Khi con taøu gaëp soùng to gioù lôùn, baõo buøng xoâ tôùi xoâ lui, thì ngöôøi thuyeàn tröôûng laø ngöôøi phaûi ñöùng ra leøo laùi con thuyeàn ñeán beán bình an. Moät ngöôøi thuyeàn tröôûng coù tö caùch, coù khí khaùi coù hai thaùi ñoä phaûi choïn löïa: Hoaëc laø ngöôøi cuoái cuøng rôøi con taøu khi con taøu chìm hoaëc cheát theo taøu. Ñoù laø caùch xöû söï ñaùng kính cuûa nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo coù lieâm sæ, ñaùng ñeå cho theá heä sau noi theo.

Bieán coá 30 thaùng 4 naêm 1975 ñaõ cho thaáy coù naêm vò töôùng mieàn Nam laø Nguyeãn khoa Nam, Leâ vaên Höng, Leâ nguyeân Vyõ, Phaïm vaên Phuù, Traàn vaên Hai ñaõ tuaãn tieát ñeå giöõ troïn danh döï cuûa ngöôøi chæ huy duø chuyeän mieàn Nam baïi traän tröôùc Baéc quaân khoâng phaûi laø loãi cuûa hoï. Hoï ñaõ choïn caùi cheát ñeå ñeàn nôï nöôùc moät caùch oanh lieät, hoï xöùng ñaùng laø nhöõng ngöôøi chæ huy coù lieâm sæ vaø tieát thaùo vaø ñaõ ñeå laïi söï thöông tieác cho quaân vaø daân sau khi hoï ra ñi. Ngöôøi daân mieàn Nam heát söùc kính neå tröôùc tinh thaàn baát khuaát cuûa nhöõng vò duõng töôùng naøy. Hoï choïn caùi cheát nhöng hoï ñaõ trôû thaønh baát töû. Ngay caû Ñaïi taù mieàn Baéc laø Buøi Tín sau naøy ra haûi ngoaïi cuõng vieát saùch ca ngôïi cung caùch xöû söï laãm lieät cuûa nhöõng töôùng laõnh mieàn Nam naøy. Nhìn qua phöông Taây, ít khi thaáy ngöôøi chæ huy quaân söï choïn caùi cheát khi caên cöù rôi vaøo tay keû thuø. Coù leõ neàn vaên hoùa phöông Taây ñaõ khoâng ñaøo taïo ñöôïc tinh thaàn " thaø cheát vinh coøn hôn soáng nhuïc" thöôøng ñöôïc phoå bieán ôû phöông Ñoâng. Nhöõng só quan Nhaät cuõng thöôøng moå buïng töï saùt khi khoâng hoaøn thaønh ñöôïc traùch nhieäm do Thieân Hoaøng vaø ñaát nöôùc giao phoù. Ñieàu ñoù cuõng noùi leân ñöôïc tinh thaàn khí khaùi, baát khuaát cuûa ngöôøi laõnh ñaïo chæ huy ôû phöông Ñoâng. Moät tinh thaàn cao caû ñaùng quyù maø phaûi maát caû ngaøn naêm, tinh hoa cuûa caùc ñaïo giaùo vaø hoàn thieâng soâng nuùi môùi hun ñuùc vaø taïo döïng ñöôïc.

Noùi ñeán söï tuaãn tieát anh huøng cuûa naêm vò töôùng mieàn Nam noùi treân thì cuõng khoâng theå khoâng nhaéc ñeán söï heøn haï, ti tieän cuûa oâng Toång thoáng maët trô, traùn boùng Nguyeãn vaên Thieäu. Möôøi naêm ôû cöông vò laõnh ñaïo mieàn Nam, oâng Thieäu ñaõ aên treân ngoài tröôùc, ñöôïc höôûng cuoäc soáng vinh hoa phuù quyù voán ñöôïc daønh cho ngöôøi laõnh ñaïo ñaát nöôùc. Khi Baéc quaân Coäng saûn ñeán gaàn keà, Thieäu khoâng bieát ñoàng cam coäng khoå vaø hy sinh vôùi nhaân daân maø chæ bieát thaâu toùm taøi saûn trong nhöõng naêm caàm quyeàn ñeå cao bay xa chaïy. Thaùi ñoä heøn nhaùt cuûa Thieäu cho thaáy Thieäu khoâng coù caùi tö caùch duõng caûm cuûa moät ngöôøi chæ huy maø chæ coù caùi cung caùch xöû söï heøn keùm cuûa moät teân thaát phu ñaàu ñöôøng xoù chôï. Nöôùc loaïn môùi bieát trung thaàn, nhaø ngheøo môùi hay con thaûo. Nhôø coù bieán coá 30 thaùng 4 ngöôøi ta môùi thaáy caùi boä maët thoâ bæ, xaáu xa cuûa teân Vieät gian Nguyeãn vaên Thieäu, chæ bieát chaïy thoaùt thaân maëc cho quaân vaø daân rôùt xuoáng goâng cuøm Coäng saûn. Nguyeãn cao Kyø cuõng khoâng coù gì khaù hôn, maëc duø khoâng coøn giöõ chöùc vuï gì trong nhöõng ngaøy cuoái thaùng 4 naêm 1975, Kyø cuõng ñaùng traùch vì ñaàu thaùng 4 naêm 1975, Kyø leân xöù ñaïo Taân Sa Chaâu keâu goïi moïi ngöôøi haõy ôû laïi ñeå choáng Coäng, ñöøng chaïy troán ra nöôùc ngoaøi, ñeå roài sau ñoù Kyø leo phi cô bay ra Ñeä thaát haïm ñoäi haàu chaïy troán Coäng saûn. Caùi cung caùch xöû söï baát nhaát cuûa Kyø khieán ngöôøi ñôøi khinh bæ oâng töôùng cao boài maát tö caùch naøy. Môùi ñaây Kyø cho ra ñôøi cuoán hoài kyù, " Ñöùa con caàu töï " ( The Buddha"s son", Kyø hueânh hoang vung vít noùi veà taøi kinh bang teá theá cuûa mình, nhöng chæ rieâng chuyeän Kyø tuyeân boá leáu laùo, hoâ haøo daân chuùng ôû laïi choáng coäng trong khi vaøi ngaøy sau ñoù Kyø leo tröïc thaêng chaïy troán cuõng ñuû noùi leân con ngöôøi thieáu traùch nhieäm vaø lieâm sæ cuûa Nguyeãn cao Kyø. Noùi chung Thieäu vaø Kyø laø nhöõng teân vieät gian saâu daân moït nöôùc, khoâng coù chuùt tö caùch vaø lieâm sæ toái thieåu cuûa ngöôøi laõnh ñaïo vaø khi coù bieán coá nöôùc maát, nhaø tan xaûy ra thì Thieäu vaø Kyø môùi loøi boä maët xaáu xa, heøn haï khoâng theå che ñaäy noåi tröôùc bia mieäng theá gian.

Cuõng trong bieán coá 30 thaùng 4, Cöïu phoù thuû töôùng Phan quang Ñaùn ( hieän ñang soáng taïi Florida) coù keå cho ngöôøi vieát baøi naøy nghe chuyeän Phoù toång giaùm muïc Saøi goøn Nguyeãn vaên Thuaän ñöôïc ngöôøi Myõ môøi ñi di taûn, nhöng cha Thuaän töø choái. Ngöôøi chuû chaên Nguyeãn vaên Thuaän khoâng theå boû ñaøn chieân ñeå chaïy troán vì nhu caàu an toaøn caù nhaân tröôùc côn hoàng thuûy Coäng saûn saép ñeán. Ñoù laø tö caùch can ñaûm ñaùng quyù cuûa Phoù toång giaùm muïc Nguyeãn vaên Thuaän. Cha Thuaän phaûi traû giaù cho chuyeän ôû laïi vôùi ñaøn chieân sau ngaøy 30 thaùng 4 naêm 1975 baèng 13 naêm tuø toäi khoå sôû. Nhöng haønh ñoäng can ñaûm cuûa cha Thuaän ñaõ laøm cho giaùo daân thöông yeâu vaø toøa thaùnh Vatican meán moä. Sau naøy cha Thuaän qua Vatican nhaän chöùc Chuû tòch boä coâng lyù vaø hoøa bình cuûa toøa thaùnh vaø môùi ñöôïc phong laøm Hoàng y naêm ngoaùi. Hoàng y Thuaän môùi töø traàn caùch ñaây khoâng laâu trong söï thöông meán vaø kính troïng cuûa giaùo daân Vieät Nam. Chæ tieác raèng trong nhöõng ngaøy cuoái ñôøi, Hoàng y Thuaän ñaõ khoâng leân tieáng beânh vöïc cho söï tuø toäi baát coâng cuûa Linh muïc Nguyeãn vaên Lyù. Chaéc chaén khoâng phaûi Hoàng y Thuaän thieáu can ñaûm maø khoâng daùm leân tieáng phaûn ñoái baïo quyeàn Haø Noäi baét giam traùi pheùp Linh muïc Nguyeãn vaên Lyù, chaúng qua trong giai ñoaïn naøy toøa thaùnh Vatican ñang theo ñuoåi moät chính saùch hoøa hoaõn vôùi baïo quyeàn Haø noäi ñeå baûo veä nöôùc Chuùa neân Hoàng y Thuaän ñaønh phaûi im laëng tröôùc nhöõng söï baát coâng oan traùi maø baïo quyeàn daønh cho con caùi cuûa cha. Söï tranh ñaáu cuûa hai linh muïc Phan vaên Lôïi vaø Nguyeãn höõu Giaûi noái tieáp con ñöôøng ñaáu tranh ñoøi daân chuû vaø töï do toân giaùo cuûa Linh muïc Lyù cuõng bò toøa thaùnh Vatican laøm lô. Lòch söû roài seõ pheâ phaùn nghieâm khaéc caùi tinh thaàn nhu nhöôïc vaø thuï ñoäng cuûa toøa thaùnh vaø seõ taùc haïi khoâng ít ñeán söï sinh toàn vaø töông lai giaùo hoäi ôû Vieät Nam. Nghe noùi môùi ñaây khi coù ngöôøi chaùu ra thaêm cha Lyù ôû traïi caûi taïo Nam Haø, cha Lyù yeâu caàu ngöôøi chaùu naøy ñi ñeán gaëp Toång giaùm muïc Nguyeãn nhö Theå ôû Hueá vaø Giaùm muïc Nguyeãn vaên Hoøa, Chuû tòch hoäi ñoàng giaùm muïc, ôû Nha Trang ñeå hoûi xem thaùi ñoä xöû söï ra sao cuûa nhöõng baäc beà treân naøy ñoái vôùi söï tuø toäi cuûa cha Lyù. Ñieàu naøy cho thaáy cha Lyù toû yù baát maõn vôùi thaùi ñoä " muõ ni che tai", im laëng cuûa nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo giaùo hoäi Thieân chuùa giaùo tröôùc söï ñoái xöû baát coâng maø baïo quyeàn Coäng saûn daønh cho cha. Ngöôøi chaùu ñaõ laøm theo yeâu caàu cuûa cha Lyù nhöng roài gaëp phaûi söï traû lôøi " hueà voán", traùnh neù cuûa cha Theå vaø cha Hoøa. Cha Lyù ñem caû thaân xaùc mình ñeå tranh ñaáu phaù vôõ xích xieàng cho giaùo hoäi thaân thöông cuûa cha, nhöng chæ nhaän ñöôïc söï laïnh nhaït vaø höõng hôø cuûa nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo giaùo hoäi daønh cho cha khi cha bò caûnh giam caàm, tuø toäi. Ñoù laø moät ñieàu ñau loøng vaø coù haïi ñeán cho töông lai giaùo hoäi maø nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo giaùo hoäi Thieân chuùa giaùo hoâm nay chæ vì muoán an thaân neân tìm caùch traùnh neù moïi söï ñuïng chaïm vôùi nhaø nöôùc ñoäc taøi Coäng saûn. Laøm nhö theá thì chæ taïo ñöôïc söï bình an giaû taïo cho giaùo hoäi hoaït ñoäng nhöng veà laâu veà daøi chính saùch thaâm ñoäc cuûa Coäng saûn seõ nhö moät caùi daây thoøng loïng töø töø sieát coå giaùo hoäi nhö coá Toång giaùm muïc Nguyeãn kim Ñieàn ñaõ leân tieáng caûnh baùo.

Noùi ñeán Linh muïc Nguyeãn vaên Lyù, khoâng theå khoâng nhaéc ñeán chuyeän cha Lyù khi treo taám bieåu ngöõ, " Töï do toân giaùo hay laø cheát " ôû nhaø thôø Nguyeät Bieàu tröôùc ngaøy bò baét vaøo tuø. Khi quyeát ñònh treo taám bieåu ngöõ leân, cha Lyù ñaõ yeâu caàu giaùo daân ñöùng xa ra moät beân ñeå cha Lyù töï tay mình leo leân treo taám bieåu ngöõ leân saân thöôïng nhaø thôø. Sôõ dó cha Lyù töï tay treo taám bieåu ngöõ vì khoâng muoán giaùo daân bò lieân luïy vaøo chuyeän tranh ñaáu cuûa cha. Chæ moät chuyeän nhoû ñoù thoâi cuõng ñaõ cho thaáy cha Lyù ñaõ coù caùi tö caùch can ñaûm, luoân ñöùng muõi chòu saøo cuûa moät ngöôøi laõnh ñaïo chaân chính, luoân öôõn ngöïc ñeå nhaän laáy traùch nhieäm veà mình chöù khoâng ñaåy cho nhöõng ngöôøi döôùi tay. Linh muïc kieân cöôøng Nguyeãn vaên Lyù quaû ñuùng laø ngöôøi laøm cho giaùo hoäi Thieân chuùa giaùo ñöôïc haõnh dieän, tieác raèng chæ vì muoán theo ñuoåi nhöõng lôïi nhuaän nhaát thôøi maø toøa thaùnh khoâng daùm beânh vöïc nhöõng ñoøi hoûi chính ñaùng cuûa Linh muïc Nguyeãn vaên Lyù. Ñieàu naøy laøm cho cha Lyù uaát öùc vaø yeâu caàu ngöôøi chaùu ñi tìm giaùo hoäi ñeå leân tieáng cho nhöõng baát coâng maø cha ñang phaûi gaùnh chòu. Cha Lyù coù ñaày ñuû nhöõng ñöùc tính can ñaûm, hy sinh ñeå coù theå trôû thaønh moät ngöôøi laõnh ñaïo ñaùng kính vaø nhöõng haønh ñoäng cuûa cha keå töø ngaøy 30 thaùng 4, 1975 cho ñeán nay ñaõ chöùng toû ñieàu aáy.

Cuõng sau ngaøy 30 thaùng 4 moät göông maët laõnh ñaïo Phaät giaùo ñöôïc toaøn daân vaø theá giôùi ngöôõng moä laø Hoøa thöôïng Thích quaûng Ñoä. Trong taäp saùch " Nhaän ñònh veà nhöõng sai laàm tai haïi cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ñoái vôùi daân toäc vaø Phaät giaùo ", Hoøa thöôïng Quaûng Ñoä keå laïi nhö sau, " Vaøo thaùng 11 naêm 1975, xaåy ra vuï töï thieâu taäp theå cuûa möôøi hai vò taêng ni ôû Thieàn vieän Döôïc sö taïi Raïch Goøi thuoäc tænh Caàn Thô ñeå phaûn ñoái Coäng saûn ñaøn aùp Phaät giaùo. Maõi ñeán thaùng 12 naêm 1976, vuï aáy môùi ñöôïc baùo caùo leân Giaùo hoäi Trung öông, Vieän Hoùa Ñaïo GHPGVNTN göûi vaên thö khieáu naïi vôùi nhaø nöôùc Coäng saûn, yeâu caàu ñieàu tra söï vieäc. OÂâng Mai chí Thoï, luùc ñoù laø Giaùm ñoác sôû Coâng an thaønh phoá Saøi goon, ñeán chuøa AÁn Quang ñeà nghò Vieän Hoùa Ñaïo cöû ngöôøi ñi ñieàu tra ( xin noùi laïi ôû ñaây laø keå töø ngaøy 30.4.1975 ñeán hoâm aáy, Vieän Hoùa Ñaïo ñaõ göûi taát caû saùu möôi hai ( 62) vaên thö leân nhaø nöôùc Coäng saûn phaûn ñoái vaø yeâu caàu giaûi quyeát caùc vuï baét bôù taêng ni Phaät töû vaø ñaäp töôïng phaù chuøa, laáy chuøa laøm nhaø ñôõ ñeû, nhöng khoâng heà ñöôïc traû lôøi. Ñaây laø laàn ñaàu tieân moät thö khieáu naïi cuûa Vieän Hoùa Ñaïo ñöôïc ñaùp öùng vaø dó nhieân hoï ñaõ saép ñaët nhö theá naøo ñeå coù lôïi cho hoï roài ñoù). Baây giôø Thöôïng toïa Trí Tònh ñeà nghò raèng söï vieäc xaåy ra ñaõ hôn moät naêm roài, xin boû qua! Nhöng coá Thöôïng toïa Thieän Minh, Thöôïng toïa Huyeàn Quang vaø toâi phaûn ñoái ñeà nghò aáy vaø yeâu caàu Vieän Hoùa Ñaïo cöû ngöôøi ñi ñieàu tra, Vieän lieàn cöû Ñaïi Ñöùc Hoä Giaùc vaø toâi ñaïi dieän Vieän ñi ñieàu tra, nhöng sau Ñaïi Ñöùc Hoä Giaùc baän vieäc khaùc neân chæ coù toâi ñi. Taát nhieân, nhö toâi vöøa noùi ôû treân, moïi vieäc ñaõ ñöôïc nhaø nöôùc Coäng saûn saép ñaët caû roài, ñi ñieàu tra chaúng qua chæ laø ñeå hôïp thöùc hoùa cho caùi keát quaû maø hoï ñaõ ñònh saün.

Trong cuoäc ñieàu tra naøy, coù oâng Huyønh chaâu Soå, Phoù Thanh tra Trung öông töø Haø Noäi vaøo, chuû trì cuoäc hoïp. Ngoaøi ra coù nhieàu caùn boä ñòa phöông, trong ñoù toâi ñeå yù coù moät ngöôøi to beùo vaïm vôõ, luùc naøo cuõng nhìn toâi tröøng tröøng vôùi neùt maët haèm haèm döõ tôïn, ñaèng ñaèng saùt khí nhö muoán aên töôi nuoát soáng ngöôøi ta, hình nhö ñeå uy hieáp tinh thaàn toâi. Veà giôùi sö thì coù sö cuï Thieän Haøo vaø sö Hueä Thaønh laø thaày cuûa Ñaïi ñöùc Thích Hueä Hieàn. Coù moät soá " nhaân chöùng " ñöôïc löïa choïn töø ñòa phöông xaåy ra vuï töï thieâu ñöôïc ñöa leân ngoài saün ñoù. Sau ngaøy ñaàu laøm vieäc taïi thaønh phoá Caàn Thô, toâi yeâu caàu ñöôïc veà taän Thieàn vieän Döôïc sö caùch thaønh phoá Caàn Thô naêm möôøi caây soá ñeå xem xeùt hieän tröôøng, nhöng hoï baûo laø veà ñoù khoâng an ninh! Toâi noùi baây giôø chính quyeàn caùch maïng laøm chuû caû nöôùc coøn ai laøm gì nöõa maø khoâng an ninh. Nhöng ñoù chæ laø caùi côù, chöù thöïc thì Thieàn vieän Döôïc sö ñaõ bò xôùi ñaát leân troàng chuoái roài. Sau khi möôøi hai taêng ni töï thieâu, caùn boä ñòa phöông keùo möôøi hai caùi xaùc ra ñeå beân leà ñöôøng cho nhöõng ngöôøi qua laïi ñöôïc thaáy, sau ñoù hai ngaøy hoï phun xaêng vaøo ñoát roài taát caû phaàn coøn laïi cuûa möôøi hai xaùc cheát ñöôïc doàn vaøo hai caùi quan taøi vaø hoï ñöa ñi choân ôû ñaâu, khoâng ai bieát.

Sau ba ngaøy laøm vieäc, oâng Huyønh chaâu Soå ñuùc keát bieân baûn cuoäc ñieàu tra qua maáy ñieåm döôùi ñaây:

  1. Hueä Hieàn ( töùc vò truï trì Thieàn vieän Döôïc Sö ñöùng ñaàu trong möôøi hai taêng ni töï thieâu) tröôùc ñaây laøm chæ ñieåm cho ( CIA) cho Myõ Nguïy, sau ngaøy mieàn Nam ñöôïc hoaøn toaøn giaûi phoùng, y sôï bò caùch maïng tröøng trò neân ñaõ töï töû vaø baét möôøi moät ngöôøi khaùc cheát theo y.
  2. Tröôùc ñaây Hueä Hieàn ñöôïc Myõ Nguïy cung caáp löông thöïc ñaày ñuû, nhöng nay thaáy khoâng coøn phöông tieän sinh soáng neân phaûi töï töû taäp theå.
  3. Hueä Hieàn ñaõ daâm oâ huû hoùa vôùi maáy ni coâ, sôï vieäc aáy ñoå beå, neân y ñaõ töï töû vaø ñoát chuøa cuøng vôùi möôøi moät ngöôøi khaùc.
Caùc nhaân chöùng cuõng noùi heät nhö vaäy vaø nhaát laø sö Hueä Thaønh, thaày cuûa Ñaïi Ñöùc Hueä Hieàn cuõng coâng nhaän nhö vaäy! Sau ñoù hoï baûo toâi kyù vaøo bieân baûn ñuùc keát aáy. Toâi noùi toâi khoâng kyù, vì noäi dung bieân baûn ñuùc keát hoaøn toaøn traùi ngöôïc vôùi böùc thö tuyeät meänh cuûa Ñaïi Ñöùc Thích Hueä Hieàn ñeà ngaøy 29 thaùng 9 AÁt Maõo ( 2.11.75) 

( trang 75, 76)

Haønh ñoäng khoâng kyù vaøo bieân baûn ñuùc keát ñeå vu toäi cho Ñaïi Ñöùc Hueä Hieàn töï thieâu ñaõ chöùng toû caùi uy nghi can ñaûm cuûa baäc cao taêng laõnh ñaïo giaùo hoäi laø Hoøa thöôïng Quaûng Ñoä. Thaày khoâng heà khieáp nhöôïc tröôùc nhöõng raên ñe, huø doïa cuûa Coäng saûn nhö thaày ñaõ keå trong chuyeän keå treân. Tinh thaàn voâ uùy cuûa Ñaïo Phaät ñaõ ñöôïc thaày theå hieän troïn veïn. Ngöôøi tu só Phaät giaùo khoâng chæ coù tình thöông bao la ( Bi) vaø söï hieåu bieát roäng raõi, thaáu ñaùo ( trí) maø coøn phaûi coù ñöùc tính can ñaûm, baát khuaát ( duõng) môùi xöùng ñaùng laø tröôûng töû cuûa Nhö Lai ñeå daãn daét giaùo hoäi vaø Phaät töû ñoái ñaàu vôùi nhöõng theá löïc yeâu ma trong thôøi maït phaùp.

Xin keå theâm chuyeän Coäng saûn muoán bieán Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Thoáng Nhaát thaønh Giaùo Hoäi quoác doanh döôùi söï thoáng trò cuûa chuùng baèng ñöôøng loái ñe neït, huø doïa. Moät soá sö saõi yeáu ñuoái ñaõ bò khuaát phuïc vaø chòu ñöùng vaøo giaùo hoäi quoác doanh do nhaø nöôùc quaûn lyù. Nhöng Hoøa Thöôïng Quaûng Ñoä thì khoâng, vôùi tö caùch laø Toång thö kyù vieän Hoùa Ñaïo, thaày tuyeân boá doõng daïc trong moät cuoäc hoïp taïi chuøa AÁn Quang vaøo thaùng 9 naêm 1981 nhö sau, " ..Chaéc quí vò cuõng nhö toâi ñeàu thaáy roõ hieän nay con thuyeàn GHPGVNTTN ñang leânh ñeânh giöõa bieån khôi vaø gaëp soùng to gioù lôùn, chöa bieát seõ chìm luùc naøo.. Vaäy, neáu nhöõng ai trong quyù vò coù maët ôû ñaây hoâm nay caûm thaáy nguy nan sôï haõi maø muoán böôùc sang thuyeàn khaùc ñeå thoaùt thaân, thì xin quyù vieäc töï do, khoâng ai ngaên caûn caû. Nhöng toâi chæ xin quyù vò moät ñieàu laø: tröôùc khi böôùc sang thuyeàn khaùc quyù vò cöù ñeå maëc cho con thuyeàn Giaùo hoäi leânh ñeânh troâi giaït trong soùng gioù vôùi nhöõng ngöôøi coøn laïi treân ñoù, hoï seõ coá söùc leøo laùi, neáu may maén vöôït qua côn nguy nan maø ñeán ñöôïc bôø bình an thì hoï soáng, coøn neáu chaúng may con thuyeàn chìm thì hoï cuõng seõ saün saøng cheát theo noù, chöù quí vò aáy ñöøng ñang taâm nhaän chìm con thuyeàn cuûa mình maø coù laàn ñaõ ñöa quyù vò ñeán bôø danh voïng, lôïi loäc, tröôùc khi böôùc sang thuyeàn khaùc. Toâi chæ xin quyù vò coù theá thoâi. Toâi döùt lôøi vaø caûm ôn quyù vò".

Khi thaày vöøa phaùt bieåu xong thì caû trong hoäi tröôøng vaø ngoaøi saân, ngoaøi caùc haønh lang noåi leân nhöõng traøng phaùo tay vang doäi uûng hoä lôøi noùi khaúng khaùi thaønh thaät cuûa thaày. Dó nhieân khi quyeát ñònh ñöông ñaàu vôùi Coäng saûn thì thaày Quaûng Ñoä, cuõng nhö cha Nguyeãn vaên Thuaän, ñaõ phaûi traû giaù tuø toäi. Thaày bò löu ñaøy veà nôi sinh tröôûng cuûa thaày laø Thaùi Bình trong maáy naêm. Sau naøy ñöôïc thaû veà Saøi goøn, thaày vaãn tieáp tuïc con ñöôøng tranh ñaáu cho daân chuû ñaát nöôùc vaø töï do giaùo hoäi. Thaày hieän ñang bò quaûn thuùc nghieâm ngaët taïi Thanh Minh thieàn vieän vì chuyeän tính ra Quaûng Ngaõi ñoùn Hoøa Thöôïng Huyeàn Quang veà Saøi Goøn chöõa beänh naêm ngoaùi. Coäng saûn chæ giam giöõ ñöôïc thaân xaùc cuûa thaày chöù khoâng boû tuø ñöôïc yù chí baát khuaát cuûa thaày. Tieáng taêm cuûa thaày ñaõ vang doäi ra toaøn theá giôùi vaø hai ba naêm nay thaày ñaõ ñöôïc ñeà cöû giaûi Nobel hoøa bình. Trong nöôùc uy tín cuûa thaày raát lôùn trong giôùi Phaät töû, thaày khoâng chæ lo chuyeän ñaáu tranh ñeå phaù vôõ xích xieàng troùi buoäc giaùo hoäi, thaày coøn boû coâng bieân soaïn boä töï ñieån Phaät hoïc daøy 18000 trang vaø seõ xuaát baûn trong moät ngaøy gaàn ñaây. Ñaïi laõo Hoøa Thöôïng Huyeàn Quang cuõng laø moät baäc chaân tu ñaùng kính, thaày cuõng khoâng chòu theo söï sai baûo cuûa Coäng saûn neân cuõng bò löu ñaøy veà queâ höông cuûa thaày laø Quaûng Ngaõi cho tôùi nay. Duø bò tuø toäi nôi heûo laùnh, Hoøa Thöôïng Huyeàn Quang, vôùi chöùc vuï laø xöû lyù vieän Taêng thoáng, vaãn tieáp tuïc göûi ra nhöõng thoâng ñieäp cho caùc haøng giaùo phaåm vaø Phaät töû trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå khuyeân raên vaø daãn daét chuyeän tu taäp cuøng neâu leân boån phaän cuûa ngöôøi coâng daân ñoái vôùi queâ höông ñaát nöôùc trong côn hoaïn naïn traàm luaân.

Nhöõng ñeä töû cuûa hai thaày Quaûng Ñoä vaø Huyeàn Quang nhö Tueä Syõ, Trí Sieâu cuõng theo göông ngöôøi laõnh ñaïo baát khuaát maø ñöùng leân tranh ñaáu cho giaùo hoäi cho ñoàng baøo ñau khoå. Khi bò boû tuø thì luùc naøo cuõng giöõ nguyeân tinh thaàn voâ uùy cuûa ngöôøi chaân tu, khoâng sôï haõi quyø luïy tröôùc keû thuø hung hieåm, tieåu nhaân. Ngöôøi Phaät töû caøng quyù troïng nhöõng vò chaân tu naøy bao nhieâu thì laïi caøng reû ruùng khinh bæ nhöõng teân sö quoác doanh heøn haï nhö Trí Tònh, Trí Quaûng, Thanh Töù ñang cam taâm laøm tay sai cho Coäng saûn ñeå luõng ñoaïn vaø phaù hoaïi giaùo hoäi. Theo ñònh luaät bieán thieân voâ thöôøng cuûa trôøi ñaát thì roài cheá ñoä Coäng saûn cuõng coù ngaøy taøn luïi vaø luùc ñoù nhöõng teân sö quoác doanh naøy seõ phaûi ñoïc kinh saùm hoái ñeå taåy tröø nhöõng vieäc laøm u meâ aùm chöôùng maø hoï ñaõ maéc phaûi ñoái vôùi giaùo hoäi vaø ñoàng baøo Phaät töû. 

Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát Haûi Ngoaïi tuaàn qua ñaõ leân tieáng phaùt ñoäng moät cuoäc bieåu tình khaép nôi treân theá giôùi vaøo ngaøy 10.12.2002 ñeå vaän ñoäng dö luaän theá giôùi yeâu saùch traû töï do cho hai ngöôøi laõnh ñaïo cao caû cuûa Phaät giaùo Vieät Nam laø Hoøa Thöôïng Quaûng Ñoä vaø Ñaïi Laõo Hoøa Thöôïng Huyeàn Quang, hieän ñang soáng trong caûnh giam caàm, tuø toäi. Ñieàu caàn phaûi yù thöùc vaø taâm nieäm laø söï töï do cuûa nhò vò hoøa thöôïng naøy seõ khoâng bao giôø do nhaø caàm quyeàn CSVN ban boá, maø do chính noã löïc cuûa ngöôøi daân haûi ngoaïi thöïc hieän. Tình caûnh giam caàm nhò vò hoøa thöôïng trôû thaønh hình aûnh bi traùng nhaát cuûa moät giaùo hoäi ñang bò böùc töû. Nhöng giaùo hoäi Phaät giaùo thoáng nhaát ñaõ choân roài maø chöa cheát, trong khi giaùo hoäi Phaät giaùo quoác doanh cheát roài maø chöa choân. Söï soáng trong tuø nguïc cuûa nhò vò hoøa thöôïng ñöôïc coi nhö bieåu töôïng cuûa söï toàn taïi cuûa giaùo hoäi. Mong sao hình aûnh tuø toäi ñau thöông cuûa baäc Ñaïi laõo cao taêng nôi queâ nhaø seõ laøm cho ngöôøi Phaät töû haûi ngoaïi xoùa boû moïi tî hieàm, xích laïi gaàn nhau hôn ñeå vöôït moïi choâng gai nhaèm hoaøn thaønh söù maïng giaûi cöùu hai thaày ra khoûi choán tuø toäi vaø giaûi tröø phaùp naïn treân queâ höông Vieät Nam yeâu daáu.

ÔÛ haûi ngoaïi hieän nay coù moät thaønh vieân cuûa toå chöùc Vieät Nam töï do laø Voõ ñöùc Vaên hieän ñang ngoài tuø vaø coù theå bò daãn ñoä veà Thaùi Lan xöû aùn vì anh Vaên ñaõ ñaët moät traùi bom khoâng ngoøi noå taïi tröôùc toøa Ñaïi söù Coäng Saûn Vieät Nam ôû Thaùi Lan. Ngöôøi caàm ñaàu cuûa toå chöùc Vieät Nam Töï Do laø Nguyeãn höõu Chaùnh, khi nghe tin ñoaøn vieân Voõ ñöùc Vaên cuûa mình bò baét, lieàn leân tieáng phuû nhaän taát caû nhöõng gì dính líu ñeán chuyeän ñaët bom cuûa Voõ ñöùc Vaên. Moät söï choái toäi khaù heøn nhaùt vì ai cuõng bieát ngöôøi caàm ñaàu toå chöùc Vieät Nam Töï Do laø Nguyeãn höõu Chaùnh ñaõ ra leänh cho ñaøn em Voõ ñöùc Vaên laøm chuyeän naøy. Nhöng khi thaáy ñaøn em mình vaøo tuø thì Chaùnh phuûi tay vaø choái boû traùch nhieäm. Ñoù laø caùch xöû söï cuûa loaïi ngöôøi ñaù caù laên döa, ñaàu ñöôøng xoù chôï chöù khoâng phaûi laø caùch haønh xöû cuûa moät ngöôøi chæ huy moät toå chöùc chính trò. Dó nhieân Chaùnh khoâng daùm nhaän chuyeän ra leänh cho Vaên ñaët bom vì khoâng muoán lieân luïy ñeán Vaên vaø seõ ñöa ñeán chuyeän bò tuø toäi nhö Vaên. Chaùnh chæ bieát xuùi ngöôøi khaùc vaøo tuø chöù baûn thaân Chaùnh thì sôï vaøo tuø. Ñoù khoâng phaûi laø tö caùch cuûa moät ngöôøi laõnh ñaïo maø ñoù laø haønh vi cuûa moät teân voâ laïi, voâ giaùo duïc. Caàn noùi theâm laø traùi bom khoâng ngoøi noå neân hoaøn toaøn khoâng gaây moät thieät haïi gì cho Coäng Saûn maø traùi laïi ngöôøi quoác gia phaûi chòu nhieàu thieät thoøi toån thaát vì traùi bom khoâng ngoøi noå cuûa Voõ ñöùc Vaên, vì chính phuû Thaùi Lan ngay sau ñoù ñaõ ra leänh ruoàng boá taát caû nhöõng ngöôøi Vieät Nam khaùng chieán muoán duøng Thaùi Lan laøm caùi baøn ñaïp ñeå tieán veà queâ höông. Ngöôøi laõnh haäu quaû traàm troïng nhaát cuûa vuï ñaët bom giaû cuûa Voõ ñöùc Vaên laø anh huøng Lyù Toáng ñang bò tuø toäi ôû Thaùi Lan, vì chuyeän ñaët bom ( cho duø laø bom giaû ) ñaõ laøm cho vuï aùn Lyù Toáng theâm phaàn traàm troïng. Nhöõng ngöôøi Vieät ôû treân ñaát Thaùi Lan ñang tính chuyeän quang phuïc queâ höông, sau vuï ñaët bom naøy, bò coi nhö nhöõng teân khuûng boá phaù hoaïi. Ngöôøi ta coù quyeàn nghi ngôø Nguyeãn höõu Chaùnh ñaõ toa raäp vôùi Coäng Saûn Haø Noäi ñeå döïng troø ñaët bom khoâng ngoøi noå ñeå haïi ngöôøi quoác gia khaùng chieán. Vôùi " thaønh tích" môû coâng ty Vinamoto ñeå buoân baùn laøm aên vôùi Coäng saûn vaø caùi aûnh ngoài chung vôùi Phoù thuû töôùng Phan vaên Khaûi tröôùc ñaây cuûa Nguyeãn höõu Chaùnh khieán cho dö luaän coù quyeàn keát luaän teân ñaïi ma ñaàu, ñaïi bòp naøy saün saøng laøm nhöõng chuyeän xaáu xa, môø aùm nhaát, keå caû chuyeän coäng taùc vôùi keû thuø Coäng saûn, mieãn sao laø thaâu ñöôïc nhieàu tieàn cho baûn thaân oâng ta. Nguyeãn höõu Chaùnh ñaõ vaø ñang mua baùn loøng aùi quoác vaø bieát bao nhieâu ngöôøi yeâu nöôùc ñaõ bò teân ñaïi gian aùc naày ñem giao cho Coäng saûn ôû bieân thuøy Ñoâng Döông. Cuoäc ñôøi cuûa teân naøy chæ bieát soáng baèng ngheà löôøng gaït, vaø nay y ñang tính laøm moät chuyeän gheâ tôûm nhaát laø tính chuyeän löôøng gaït moät ñieàu thieâng lieâng nhaát laø loøng yeâu nöôùc cuûa ñoàng baøo. Chæ rieâng moät haønh ñoäng khoâng daùm nhaän traùch nhieäm haønh ñoäng cuûa thaønh vieân toå chöùc mình cuõng ñuû cho thaáy Nguyeãn höõu Chaùnh laø moät teân heøn nhaùt, voâ lieâm sæ vaø khoâng coù ñöôïc moät chuùt can ñaûm vaø danh döï cuûa moät ngöôøi laõnh ñaïo. Ñaùng buoàn laø coù moät soá töôùng taù ngu si ñaàn ñoän nhö Linh quang Vieân, Laâm ngöôn Taùnh, Toân thaát Ñính, Phuøng ngoïc Aån, Leâ Thöông vaø coù nhöõng ngöôøi tu haønh doát naùt, saân si nhö Thöôïng toïa Giaùc Löôïng vaø Linh muïc Phan phaùt Huoàn vaãn chaïy theo böng boâ cho teân ñaïi bòp voâ löông taâm vaø heøn nhaùt naày laøm cho caû Phaät giaùo vaø Thieân chuùa giaùo haûi ngoaïi hoen oá, nhuïc nhaõ. 

Cöù nhìn moät ngöôøi laõnh ñaïo khoân ngoan, saùng suoát, taøi gioûi nhö Lyù quang Dieäu ñaõ ñöa nöôùc Singapore leân haøng moät nöôùc giaøu maïnh trong khi teân ngu doát Saddam Hussein ñaõ laøm cho ñaát nöôùc Iraq tan thöông raùch naùt thì môùi thaáy vai troø cuûa ngöôøi laõnh ñaïo quan troïng nhö theá naøo trong chuyeän trò nöôùc, an daân. Ngöôøi laõnh ñaïo gioûi phaûi laø moät ngöôøi daùm nhaän traùch nhieäm tröôùc quaàn chuùng, lo tröôùc caùi lo cuûa thieân haï vaø vui sau caùi vui cuûa thieân haï, luùc naøo cuõng canh caùnh beân loøng veà söï an nguy cuûa ñaát nöôùc, söï an sinh cuûa ñoàng baøo, saün saøng ñöùng muõi chòu saøo khi coù tai bieán xaûy ñeán. Moät ngöôøi laõnh ñaïo nhö theá laø moät ngöôøi coù khaû naêng vaø seõ laøm troøn traùch nhieäm ñöôïc toaøn daân giao phoù.

Ngöôøi laõnh ñaïo Vieät Nam töông lai phaûi laø ngöôøi bieát hy sinh ñeå tranh ñaáu cho söï ñoäc laäp cuûa daân toäc, chöù khoâng nhö nhöõng teân heøn nhaùt naèm trong chính trò boä Haø Noäi ñem ñaát cuûa toå tieân ñi daâng cho Trung Coäng ñeå nhaèm ñoåi laïi quyeàn lôïi baûn thaân vaø phe nhoùm. Ngöôøi laõnh ñaïo naøy phaûi bieát nöông theo quyeàn lôïi cuûa theá löïc quoác teá ñeå mang laïi lôïi nhuaän nhieàu nhaát cho daân toäc mình. Nhöõng ngöôøi ñang ñaáu tranh cho daân chuû hoâm nay nhö Nguyeãn ñan Queá, Hoaøng Tieán, Haø só Phu, Nguyeãn thanh Giang , Leâ chí Quang hoâm nay coi nhö coù ñuû nhöõng ñöùc tính cuûa ngöôøi laõnh ñaïo taøi gioûi töông lai. Ñoù laø hoï coù kieán thöùc, coù loøng yeâu nöôùc noàng naøn, coù ñuû möu cô quyeàn bieán ñeå ñoái phoù vôùi moïi theá löïc yeâu ma, gian xaûo. Duø khoâng coù moät taác saét trong tay, hoï vaãn doõng daïc leân tieáng ñaøng hoaøng, khoâng heà sôï haõi caùnh cöûa tuø nguïc ñang chôø ñoùn hoï. Hoï chæ theo tieáng goïi cuûa löông taâm, cuûa leõ phaûi vaø söï an nguy cuûa tieàn ñoà ñaát nöôùc ñeå daán thaân tranh ñaáu. Hoï ñang taäp hôïp laïi thaønh moät löïc löôïng ñoái laäp ñeå taïo thaønh söùc maïnh haàu coù theå laøm nhöõng chuyeän laáp beå dôøi non. Hoï khoâng sôï haõi vaø ñöùng thaúng ñöông ñaàu tröïc dieän vôùi baïo quyeàn. Hoï raát xöùng ñaùng ñöôïc ca ngôïi laø nhöõng nhaø laõnh ñaïo gioûi giang, can ñaûm, taøi trí voâ bieân. Hoï ñuû ñieàu kieän ñeå trôû thaønh nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo ñaát nöôùc trong töông lai.

Cheá ñoä Coäng saûn chæ ñöôïc xaây döïng treân tuø ñaày, aùp böùc vaø noãi sôï trieàn mieân. Khi nhöõng nhaø laõnh ñaïo tranh ñaáu can ñaûm hoâm nay daãn daét quaàn chuùng vöôït qua ñöôïc noãi sôï , ñöùng leân ñoøi quyeàn soáng quyeàn töï do cho mình thì luùc aáy söï caùo chung cuûa cheá ñoä Coäng saûn seõ bieán thaønh hieän thöïc, ñaát nöôùc Vieät Nam seõ cöïa quaäy chuyeån mình qua moät vaän hoäi môùi ñaày töôi saùng vaø vinh quang.

Lawndale, moät chieàu ñaàu thu maùt meû laønh laïnh giöõa thaùng 10 naêm 2002
TRAÀN VIEÁT ÑAÏI HÖNG

 
Hosted by www.Geocities.ws

1