TAÙC  GIAÛ
SAÙCH
ÑAÕ XUAÁT BAÛN
CAÙC BAØI
VIEÁT MÔÙI
GOÙP YÙ


Töø Thaønh Thò Ra Laïi Böng Bieàn

(Boå sung, söûa chöõa laàn cuoái 18/12/01)

Ñaùm quaân khuûng boá Al Qaeda vaø truøm khuûng boá Bin Laden cuøng ngöôøi laõnh ñaïo Omar sau hai thaùng bò Myõ duøng khoâng löïc phoái hôïp vôùi löïc löôïng boä chieán ñaùnh ñuoåi, giôø ñaây ñang ruùt veà vuøng Tora Bora ñeå soáng nhöõng ngaøy cuoái cuøng. Löïc löôïng Myõ vaø nhöõng toå chöùc khaùng chieán A phuù Haõn choáng Al Queda ñang bao vaây vuøng Tora Bora vaø seõ thanh toaùn toå chöùc Al Queda cuûa Bin Laden vaø chính phuû Taliban cuûa giaùo chuû Omar trong moät ngaøy raát gaàn. Khi töø thaønh thò ruùt ra böng bieàn, ñaùm caàm quyeàn Taliban vaø toå chöùc khuûng boá Al Qaeda ñaõ ñi vaøo hoài dieät vong maø khoâng moät pheùp laï naøo coù theå cöùu vaõn ñöôïc.

Nhöõng naêm tröôùc ñaây, khi coøn giöông cao ngoïn côø choáng quaân xaâm löôïc Lieân Xoâ, löïc löôïng Taliban ñaõ cuøng vôùi caùc löïc löôïng khaùng chieán A Phuù Haõn khaùc, daàu soáng trong röøng ruù, hang ñoäng nhöng söùc maïnh ngaøy caøng taêng vì ñöôïc söï hoã trôï cuûa daân chuùng vaø ñöôïc söï tieáp tay vieän trôï quaân söï laãn kinh teá cuûa beø baïn khaép naêm chaâu. Löïc löôïng naøy ngaøy caøng lôùn maïnh ñeå roài thaønh coâng trong chuyeän ñaùnh ñuoåi quaân xaâm löôïc Lieân Xoâ ra khoûi ñaát nöôùc A phuù Haõn. Hoï thaønh coâng vì cuoäc chieán ñaáu cuûa hoï luùc ñoù coù chính nghóa neân coù theå tieán haønh keá hoaïch "laáy noâng thoân bao vaây thaønh thò ", daàn daàn laøm maát maùu quaân xaâm löôïc cho ñeán khi quaân xaâm löôïc khoâng coøn chòu ñöïng noåi nöõa maø phaûi ruùt quaân veà nöôùc. Töø röøng ruù noâng thoân löïc löôïng Taliban ñaõ tieán veà thaønh phoá ñeå naém chính quyeàn vaø thieát laäp cheá ñoä cai trò.

Nhöng khi leân ngoâi naém vaän maïng ñaát nöôùc roài, chính phuû Taliban môùi hieän nguyeân hình laø moät boïn phaûn nöôùc, haïi daân. Chuùng thi haønh moät chính saùch ñoäc aùc, khinh mieät vaø coi ngöôøi ñaøn baø nhö noâ läeä thôøi trung coå, haïn cheá taát caû nhöõng quyeàn töï do toái thieåu cuûa ngöôøi daân. Daân khoâng coù quyeàn coi truyeàn hình, coi xi neâ; ñaøn oâng khoâng ñöôïc caïo raâu; ñaøn baø khoâng ñöôïc ñi hoïc, suoát ngaøy maëc moät caùi aùo chuøng truøm kín töø ñaàu ñeán chaân vaø neáu truøm khoâng kín thì bò ñaùnh ñaäp daõ man ngay treân ñöôøng phoá. Dó nhieân nhöõng ñöôøng loái cai trò hung baïo vaø ngu xuaån nhö theá thì thaát nhaân taâm, bieán daân chuùng thaønh ngöôøi thuø oaùn cheá ñoä. Daân chuùng bò ñaøn aùp nhö theá thì tuy chöa coù cô hoäi vuøng leân choáng cheá ñoä nhöng söï baát maõn ñaõ ngaám ngaàm vaø chôø cô hoäi boäc phaùt.

Môùi ñaây, chính phuû Taliban vaø toå chöùc khuûng boá Al Qeada phaûi boû thuû ñoâ Kabul cuøng nhöõng thaønh thì khaùc ñeå chaïy veà röøng nuùi böng bieàn sau khi bò Myõ vaø nhöõng thaønh phaàn choáng Taliban ñaùnh ñuoåi. Ngaøy naøy cuõng coi nhö laø ngaøy taøn cuûa chuùng vì chuùng khoâng coøn cô hoäi naøo ñeå ñöùng daäy ñöôïc nöõa. Lyù do chính laø daân chuùng khoâng coøn uûng hoä vaø töø ñoù khoâng coøn tieáp tay cho chuùng khi chuùng veà naèm trong röøng saâu nuùi thaúm. Söï uûng hoä noàng nhieät ngaøy xöa maø daân chuùng daønh cho boïn hung aùc giôø ñaây ñaõ bieán thaønh söï ruoàng raãy xa laùnh. Nhöõng naêm thaùng caàm quyeàn hung baïo, ñoäc aùc cuûa boïn khuûng boá Taliban vaø Al Qaeda ñaõ laøm maát heát caûm tình cuûa ngöôøi daân A phuù Haõn, cho neân ngaøy chuùng rôøi thaønh thò veà laïi böng bieàn laø ngaøy chuùng soáng kieáp chui ruùc dôi chuoät cho ñeán ngaøy hoaøn toaøn tan raõ.

Ñöôøng töø böng bieàn veà thaønh thò laø con ñöôøng vinh quang. Ñöôøng töø thaønh thò ra laïi böng bieàn laø con ñöôøng oâ nhuïc, bò ruoàng raãy vaø bò boû rôi cho ñeán ngaøy taøn luïi. Giaùo chuû Omar vaø truøm khuûng boá Bin Laden ñang soáng nhöõng ngaøy khoán naïn cuoái ñôøi, bò saên baét nhö nhöõng con thuù cuøng ñöôøng khi rôøi thaønh thò ra laïi böng bieàn vaø chaéc chaén cuoái cuøng seõ huûy theå tan raõ moät ngaøy khoâng xa.

Thaät ra chuyeän xaûy ra cho boïn caàm quyeàn quaù khích Taliban vaø boïn khuûng boá Al Queda cuõng laø chuyeän ñaõ xaûy ra cho teân cuoàng saùt Pol Pot vaø toå chöùc Khmer Ño nhöõng naêm tröôùc ñaây. Tröôùc khi veà thaønh phoá, sau nhöõng naêm thaùng naèm trong böng bieàn vaø töông ñoái ñöôïc söï uûng hoä cuûa daân chuùng Mieân vì chieâu baøi ñaùnh ñoå thöïc daân, Pol Poát vaø Khmer Ñoû ñaõ töø böng bieàn tieán vaøo thuû ñoâ Nam Vang ngaøy 17 thaùng 4 naêm 1975 ñeå thieát laäp cheá ñoä Khmer Ñoû treân ñaát nöôùc Kampuchia.

Lòch söû ñaõ ghi laïi nhöõng naêm thaùng caàm quyeàn ñaãm maùu cuûa teân ñoà teå dieät chuûng Pol Poát khi töø böng bieàn veà thaønh phoá naém giöõ chính quyeàn. Söï gieát ngöôøi kinh tôûm cuûa cheá ñoä Khmer Ñoû laøm haäu theá sau naøy nhôù ñeán ai cuõng ruøng mình kinh haõi. Caàm quyeàn chæ trong 3 naêm, Pol Poát vaø toå chöùc khaùt maùu Khmer Ñoû ñaõ gieát chöøng 2 trieäu daân Mieân trong toång soá 7 trieäu daân toaøn quoác. Theá giôùi sau naøy ñaõ coù dòp nhìn thaáy nhöõng ñoáng ñaàu laâu cuûa nhöõng naïn nhaân chaát cao ngaát coøn ñeå laïi sau nhöõng cuoäc gieát ngöôøi taäp theå man rôï chöa töøng coù trong lòch söû nhaân loaïi. Ngöôøi daân can phaïm thöôøng bò cöïc hình tra taán daõ man cho ñeán cheát , moät soá ñoâng khaùc bò lính Khmer Ñoû duøng caùn cuoác ñaäp cho vôõ soï. Baùc só bò ñem ra gieát vì bò gaùn cho laø thuoäc thaønh phaàn trí thöùc. Ñoâi khi coù nhöõng ngöôøi chæ vì mang kieáng traéng maø cuõng bò gaùn cho laø thuoäc thaønh phaàn coù hoïc vaø cuõng bò loâi ra gieát. OÂâi, cöù nhìn caùi caùch Pol Poát gieát ngöôøi ñeå tieán haønh ñeå xaây döïng chuû nghóa Coäng saûn thì môùi thaáy caùi " thieân ñöôøng " Coäng saûn noù aâm u gheâ rôïn ñeán chöøng naøo!!!!

Thaùng 12 naêm 1978 Vieät Nam ñoå quaân qua Mieân ñeå ñaùnh Khmer Ñoû. Thuû laõnh Pol Poát cuøng boïn Khmer Ñoû phaûi boû Nam Vang vaø nhöõng thaønh thò ñeå chaïy ra böng bieàn. Vôùi chính saùch taøn baïo daõ man ñöôïc öùng duïng trong nhöõng naêm caàm quyeàn ñaõ ñeå laïi bieát bao nhieâu haän thuø cho ngöôøi daân Kampuchia neân giôø ñaây cuõng laø luùc daân Kampuchia toû thaùi ñoä choáng ñoái vaø baát hôïp taùc vôùi boïn gieát ngöôøi Pol Poát. Gia ñình naøo cuõng coù ngöôøi bò thieät maïng ñöôùi chính saùch dieät chuûng cuûa Pol Poát. Sau khi ra laïi böng bieàn, Pol Poát vaø toå chöùc khaùt maùu Khmer Ñoû khoâng theå xaây döïng laïi löïc löôïng maïnh meõ nhö hoài xöa nöõa vaø caøng ngaøy caøng phaân raõ. Vaøo ñeán giai ñoaïn cuoái cuøng cuûa söï tan raõ, Pol Poát bò ñaøn em gieát cheát ñeå bòt mieäng vì neáu ñeå Pol Poát coøn soáng vaø bò ñöa ra toaø aùn quoác teá, haén ta seõ khai ra nhöõng toäi aùc cuûa boïn thuû haï ñaøn em döôùi tay. Toå chöùc Khmer Ñoû sau ngaøy Pol Poát bò gieát coi nhö töø töø tan raõ vaø khoâng coù theå göôïng daäy noåi nöõa vì khoâng ñöôïc söï uûng hoä tieáp tay cuûa daân chuùng Kampuchia nhö ngaøy xöa, ngaøy .maø Pol Poát chöa hieän nguyeân hình laø moät con quyû döõ , uoáng maùu ñoàng baøo ruoät thòt khoâng bieát tanh.

Ñöôøng töø böng bieàn veà thaønh thò, Nam Vang laø con ñöôøng vinh quang thaéng lôïi cuûa Pol Poát vaø Khmer Ñoû. Ñöôøng töø Nam Vang vaø thaønh thò ra laïi böng bieàn nuùi non laø con ñöôøng nhuïc nhaõ vaø tan raõ cuûa teân cuoàng saùt Pol Poát vaø toå chöùc Khmer Ñoû.

Boïn Coäng saûn Vieät Nam hieän taïi cuõng khoâng coù gì khaùc hôn boïn Taliban vaø Khmer Ñoû. Ngaøy xöa soáng ôû böng bieàn röøng nuùi, hang ñoäng .Vôùi chieâu baøi aùi quoác thöông daân, Hoà chí Minh vaø Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ ñöôïc söï uûng hoä noàng nhieät cuûa quaân chuùng Vieät Nam. Ngöôøi daân khoâng tieác taøi saûn vaø ngay chính thaân maïng mình ñeå ñoùng goùp cho laõnh tuï Hoà chí Minh vaø chính phuû khaùng chieán do y döïng neân.

Roài khaùng chieán thaønh coâng ñöa Hoà chí Minh vaø ñoàng boïn töø böng bieàn, hang ñoäng veà thuû ñoâ Haø Noäi ñeå thieát laäp chính quyeàn vaø döïng neân neàn cai trò. Vöøa leân naém chính quyeàn Hoà chí Minh ñaõ phoùng tay laøm cuoäc caûi caùch ruoäng ñaát ñaãm maùu, gieát haïi chöøng nöûa trieäu ngöôøi daân Mieàn Baéc voâ toäi trong nhöõng naêm 1954- 1956. Ñeán luùc daân chuùng phaãn uaát vuøng leân laøm loaïn thì luùc aáy Hoà chí Minh môùi ngöng vaø nhoû vaøi gioït nöôùc maét caù saáu ñeå " xin loãi ". Mieàn Baéc döôùi söï cai trò saét ñaù cuûa Hoà chí Minh coøn taøn ñoäc, daõ man hôn thôøi thöïc daân Phaùp cai trò.

Trong baøi Tröôøng thi baát huû " Ñoàng Laày" nhaø thô Nguyeãn chí Thieän ñaõ ñöa ra moät nhaän xeùt ñuùng tuy taøn nhaãn, ñau loøng khi oâng so saùnh cheá ñoä cai trò boïn Coäng saûn Vieät Nam vôùi thöïc daân Phaùp nhö sau:

" .. Ñuû hôi söùc noù hieän hình phaûn phuùc
Ngoùc ñaàu, phì rít, baát nhaân
Caén coå leâ daân, quaêng quaät moä phaàn
Phaù ñaïo, phaù ñôøi, uoáng khoâ soâng suoái !
OÂâi thaèng Taây maø tröôùc kia ngöôøi daân khoâng tieác maùu xöông ñaùnh ñuoåi
Nay hoï xoùt xa luyeán tieác voâ cuøng
Nhôø vuoát nanh cuûa luõ thuù röøng
Maø baøn tay teân cai trò thöïc daân hoùa ra eâm aû!
Loøng aùi quoác bò löøa coøn ñöông naèm buoàn baõ
Ñaûng gian ma mong kieàm chaùc theâm gì?
Bay tha hoà vieän tôùi Lyù, Traàn , Leâ
Ngöôøi daân ñaõ chaùn cheâ vôùi caùi troø heà chieán tranh caùch maïng
Caùi hoï ñöôïc laø khaên tang vaø naïng
Caùi maát ñi, aùnh saùng cuoäc ñôøi.

.. ÑOÀNG LAÀY (1972)

Thieát töôûng nhöõng ai coù soáng qua thôøi kyø thöïc daân Phaùp cai trò vaø thôøi Coäng saûn Vieät Nam caàm quyeàn ñeàu phaûi coâng nhaän nhöõng nhaän xeùt cuûa Nguyeãn chí Thieän laø chính xaùc. Nhöõng gì maø Mieàn Baéc phaûi chòu sau ngaøy Coäng saûn chieám chính quyeàn naêm 1954 laïi dieãn tieán ôû Mieàn Nam sau ngaøy Coäng saûn chieán thaéng taïi Mieàn Nam sau ngaøy 30 thaùng 4 naêm 1975. Phaûi noùi laø coù nhöõng ngöôøi Mieàn Nam ñaõ uûng hoä Coäng Saûn vì chieâu baøi aùi quoác ñeïp ñeõ. Chæ sau ngaøy Coäng saûn caàm quyeàn vôùi moät chính saùch taøn baïo, phi nhaân, ngöôøi Mieàn Nam môùi thaám thía söï chua cay vaø aân haän vì nhöõng haønh ñoäng tieáp tay cho Coäng saûn tröôùc naêm 1975. Haøng traêm ngaøn ngöôøi thuoäc quaân ñoäi vaø chính quyeàn Mieàn Nam cuõ bò giam caàm ñeå roài cheát daàn moøn trong nhöõng traïi caûi taïo daõ man cuûa Coäng saûn. Hoïc giaû Nguyeãn hieán Leâ sau vaøi naêm soáng trong cheá ñoä phi nhaân ngu doát cuûa Câoäng saûn ñaõ than thôû moät caùch mæa mai trong hoài kyù cuûa oâng, " Muoán hieåu moät cheá ñoä nhö theá naøo thì phaûi ôû daêm ba naêm trong cheá ñoä ñoù thì môùi bieát ñöôïc". Hoïc giaû Nguyeãn hieán Leâ cuõng thuoäc loaïi ngöôøi daønh nhieàu caûm tình cho Coäng saûn ngaøy chuùng coøn ôû trong böng bieàn ( maø oâng goïi laø khaùng chieán). Nhöng sau vaøi naêm soáng döôùi cheá ñoä Coäng saûn, oâng " môû maét " vaø pheâ phaùn naëng lôøi trong boä hoài kyù ( 3 taäp)ù cuûa oâng ( Ñaõ ñöôïc nhaø xuaát baûn Vaên Ngheä xuaát baûn ôû haûi ngoaïi vaøi naêm tröôùc ñaây). Taâm lyù ñoåi chieàu cuûa hoïc giaû Nguyeãn hieán Leâ noùi chung laø taâm traïng cuûa moät soá ngöôøi Mieàn Nam.

Ngaøy xöa Coäng saûn soáng chui ruùc trong böng bieàn ñöôïc daân bao che vaø tieáp teá vì ngaøy ñoù ngoïn côø aùi quoác do Coäng saûn giöông leân ñaõ chinh phuïc ñöôïc quaàn chuùng . Ngöôøi Vieät Nam voán coù truyeàn thoáng yeâu nöôùc neân deã theo uûng hoä vaø hoaït ñoäng cho Coäng saûn. Cho neân töø löïc löôïng yeáu keùm ban ñaàu, Coäng saûn ngaøy caøng lôùn maïnh ñeå sau ñoù ñaõ töø böng bieàn veà tieáp thu thò thaønh vaø döïng neân neàn thoáng trò.

Vaø cuõng gioáng nhö cheá ñoä Taliban vaø cheá ñoä Pol Poát, luùc leân caàm quyeàn laø luùc Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ñaõ loä ra laø moät boïn phaûn nöôùc, haïi daân. Nhöõng chính saùch ngu doát vaø ñoäc aùc cuûa chuùng ñaõ laøm ñaát nöôùc ñieâu linh, cuøng kieät. Ngöôøi daân khoâng coù nhaân quyeàn, khoâng coù khoâng khí töï do ñeå thôû neân nhaân taâm ngaøy caøng ly taùn. Gaàn ñaây chuùng ñaõ ñi ñeán taän cuøng cuûa söï xaáu xa laø nhöôøng ñaát cho Trung Coäng ñeå ñoåi laáy söï uûng hoä cuûa Trung Coäng daønh cho chính quyeàn cai trò cuûa chuùng. Leâ khaû Phieâu vaø Noâng ñöùc Maïnh ñaõ trôû neân hai teân baùn nöôùc coù vaên töï, ñaõ baùn ñi nhöõng thöôùc ñaát maø oâng cha ñaõ ñoå ra bao maùu xöông trong haøng ngaøn naêm baûo veä. Ngaøy xöa nhöõng baøi hoïc lòch söû veà nöôùc Vieät Nam thöôøng baét ñaàu baèng caâu, " Nöôùc Vieät Nam keùo daøi töø Aûi Nam Quan ñeán Muõi Caø Mau. " Nay thì Aûi Nam Quan khoâng coøn nöõa vì boïn baùn nöôùc Vieät Coäng ñaõ ngang nhieân daâng hieán cho Trung Coäng. Nhöõng ngöôøi Vieät Nam yeâu nöôùc hoâm nay coù neân ngoài baát ñoäng ñeå nhìn haønh ñoäng baùn nöôùc naøy cuûa boïn Coäng saûn Vieät Nam hay khoâng?

Ngaøy xöa coù nhöõng baø maù Mieàn Nam tieáp tay vaø bao boïc cho boïn Vieät Coäng , theá maø sau vaøi naêm soáng döôùi cheá ñoä taøn baïo, boùc loät cuûa Coäng saûn, caùc baø maù ñaõ toû baøy nhöõng caûm nghó uaát öùc, chaân thaønh nhö sau:

"Ngaøy xöa caùc maù ñaøo haàm ñeå bao che chuùng maøy nhöng neáu moät mai ñaây coù bieán ñoäng, boïn bay coù chui xuoáng haàm thì laàn naøy caùc maù seõ doäi nöôùc soâi xuoáng ñaàu chuùng maøy cho chuùng maøy cheát luoân".

Ñaùng quyù thay nhöõng lôøi noùi chaân thaønh, boäc tröïc cuûa nhöõng baø maù Mieàn Nam!

Ñöôøng töø böng bieàn veà thuû ñoâ Haø Noäi vaø sau naøy laø Saøi Goøn cuøng nhöõng thaønh thò khaùc laø con ñöôøng vinh quang, oanh lieät cuûa quyû vöông Hoà chí Minh vaø Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam gian aùc.

Giôø ñaây sau nhöõng naêm thaùng cai trò ngöôøi daân baèng moät chính saùch vöøa ngu xuaån, vöøa daõ man neân ngaøy ngöôøi daân ñöùng daäy laät ñoå chuùng cuõng gaàn keà.

Ngaøy boïn Vieät Coäng töø thaønh thò bò daân ñöùng daäy ñuoåi ra böng bieàn cuõng laø ngaøy caùo chung vaø taän dieät cuûa boïn quyû ñoû voâ thaàn naøy. Chuùng seõ khoâng coøn cô hoäi ñeå taïo laäp söùc maïnh ñaáu tranh nhö tröôùc ñaây. Chuùng seõ ñi vaøo con ñöôøng bò nhaân daân Vieät Nam ñaøo thaûi nhö nhaân daân A phuù haõn ñaõ ñaøo thaûi chính phuû Taliban vaø nhaân daân Kampuchia ñaøo thaûi chính phuû Khmer Ñoû ngaøy boïn gian aùc bò ñuoåi chaïy ra böng bieàn.

Moät baøi haùt cuûa Vieät Coäng ñeà cao böng bieàn coù caâu môû ñaàu nhö sau , " Töø ruoäng ñoàng, töø böng bieàn töø ñoài cao töø nuùi saâu, nhaân daân ñöùng leân cuøng ta ñöùng leân. Ñoaøn ta laø giaûi Phoùng Quaân, laø con em cuûa nhaân daân.." Ñuùng laø khí theá cuûa Vieät Coäng ngaøy töø böng bieàn tieán veà thaønh thò cao nguùt trôøi vaø laøm roän raøng bieát bao traùi tim.

Nhöng roài ngaøy Vieät Coäng bò nhaân daân ñuoåi ra böng bieàn soáng kieáp chui ruùc cuûa chuoät dôi laø ngaøy huûy theå vaø tan raõ cuûa chuùng vì chuùng khoâng coøn ñöôïc daân chuùng uûng hoä ñeå gaây döïng söùc maïnh nhö tröôùc ñaây nöõa.

Dó nhieân ñoù laø ngaøy hoäi lôùn haøo huøng röïc rôõ cuûa con ngöôøi vaø ñaát nöôùc Vieät Nam.

Lawndale, moät ngaøy laïnh leõo cuoái ñoâng (Trung tuaàn thaùng 12- 2001)
Traàn Vieát Ñaïi Höng
 

Hosted by www.Geocities.ws

1