vấn đề di chúc Bác

Bắc Phong
 

đợi ròng rã hai mươi năm dài
mới công bố một phần di chúc
bác Hồ trong lăng chắc bi ai
con cháu bác chơi trò uẩn khúc

tội của đám lãnh đạo trên bục
là với bác một dạ hai lòng
không nghiêm chỉnh thực thi đúng lúc
lại còn làm trái ý bác mong

không chịu làm đầy tớ nhân dân
không thực hiện tự do dân chủ
không cảnh giác nội xâm ngoại xâm
để tham nhũng lan tràn đội ngũ

kiểm điểm xong phải lo tự xử
giải thể ngay chế độ bá quyền
cho dân chúng tự do bầu cử
trong một nền dân chủ đa nguyên

Bắc Phong
04-09-2009
http://bacphong.blogspot.com
 

www.geocities.ws/xoathantuong