Não bác Hồ được đặt ở nước ngoài

Bùi Văn Thuận
 

bvt_naoBacHo1.jpg

Não bác Hồ được đặt ở nước ngoài:

- Bác hồ lon ton tham gia đảng cộng sản Pháp.

- Bác cũng thần tượng, coi luận cương của Lê Nin là kim chỉ nam cho Việt Nam.

- Bác nhận tiền, nhận lệnh của quốc tế cộng sản, đem mớ lý thuyết cộng sản về Việt Nam.

- Bác lấy học thuyết Mác, Ăng ghen, Lê Nin và sau này là tư tưởng của Mao Trạch Đông về áp lên đầu dân Việt Nam.

- Bác tôn thờ toàn mấy ông tổ cộng sản ngoại bang (Lenin, Stalin, Mao, C.Mác...).

- Mọi việc ở Việt Nam từ 1945- 1969, bác hồ đều phải xin ý kiến, chỉ đạo của các quan thầy Liên Xô, Trung Quốc, nơi bác hồ đặt não.

....

Tóm lại là não bác hồ được đặt và điều khiển hoàn toàn từ nước ngoài.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói vậy là cố tình nói xấu, bôi nhọ hình tượng, đá đểu bác hồ.

bvt_naoBacHo2.jpg
bvt_naoBacHo3.jpg
bvt_naoBacHo4.jpg

Ảnh 2,3,4: Minh chứng cho thấy não bác hồ được đặt ở nước ngoài, bị điều khiển, giật dây từ nước ngoài.

9/11/2020
Bùi Văn Thuận
Nguồn: facebook.com/thuan.tinchoicho
 

www.geocities.ws/xoathantuong