Ơn Bác

Đáy
 

"…Họ không hiểu Bác. Bác vĩ đại lắm. Các chính trị gia lớn trên thế giới chỉ tự hào là nhìn thấy được những gì không đúng trong hiện tại nhưng đúng trong tương lai, thiên tài Hồ Chí Minh là thấy được những gì sai trong tương lai nhưng đúng trong hiện tại…"
 

Ngày 19-5 năm nay Đảng và nhà nước dự định kỷ niệm thật long trọng ngày sinh chủ tịch Hồ. Năm nay là chẵn 120 năm Bác sinh ra và Đảng cũng đang chuẩn bị đại hội 11 đặc biệt quan trọng. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh muốn đọc một bài diễn văn thật xúc tích về sự nghiệp và công đức chủ tịch. Ban tư tưởng văn hóa trung ương được chỉ thị tuyển chọn những nhà lý luận và nhà văn lỗi lạc nhất để chấp bút bài diễn văn này. Công việc tuyển chọn kéo dài suốt một tháng.

Sau một tuần lễ làm việc ban soạn thảo diễn văn xin được hội kiến với tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Thắc mắc đầu tiên của họ là tại sao vẫn có dư luận cho rằng tổng bí thư chính là con riêng của Bác Hồ. Họ được tổng bí thư giải thích rằng đó là vì nhân dân tôn kính Bác, thấy cái gì hay là nghĩ rằng của Bác, thấy người thông minh xuất chúng liền nghĩ rằng người đó chắc là con của Bác. Nhưng tổng bí thư cho rằng đó là điều không quan trọng bởi vì, theo tổng bí thư, chúng ta đểu là con cháu Bác Hồ cả. Tiếp theo, ban soạn thảo trình tổng bí thư rằng họ thấy công đức của Bác lớn quá, rộng quá, nhiều quá, một cuốn sách vài ngàn trang cũng không kể hết. Họ không biết phải chọn những điểm nào để đưa vào một diễn văn hai giờ.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh khuyến khích họ đưa vài thí dụ. Họ đáp:

- Thưa đồng chí tổng bí thư công lao vĩ đại nhất của Bác là đã đem chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, công đức ấy nhân dân Việt Nam phải đời đời nhớ ơn.

- Đúng lắm, nhưng chỉ nên nói như thế thôi không nên nhấn mạnh quá. Kế đến là?

- Bác là người đã phát động và chỉ đạo hai cuộc chiến thần thánh chống Pháp và chống Mỹ, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, công đức ấy nhân dân Việt Nam phải đời đời nhớ ơn.

- Rất đúng. Sau đó?

- Bác đã chỉ đạo cuộc Cải Cách Ruộng Đất đưa nước ta thực sự đi vào cách mạng vô sản, công ơn đó nhân dân Việt Nam phải đời đời ghi nhớ.

- Đúng, nhưng phải nhấn mạnh Cải Cách Ruộng Đất đúng trên nguyên tắc nhưng đã có một vài sai lầm trong thực hiện. Đó là lỗi của những cá nhân thi hành. Phải nhớ một nguyên tắc: những gì đúng là của Đảng và Bác, những gì sai là do những cá nhân. Nhưng sao các đồng chí chỉ nhấn mạnh công lao của Bác mà chưa nói đến đạo đức của Bác?

Cả ban soạn thảo đồng thanh mau mắn đáp:

- Bác đã hy sinh tất cả cho đất nước. Bác hy sinh người vợ yêu quý Tăng Tuyết Minh, người tình Nông Thị Xuân, người con trai duy nhất Nguyễn Tất Trung, Bác chỉ lo cho cách mạng và đất nước.

- Những điều đó chưa thuộc tiểu sử chính thức của Bác. Chỉ nên nói Bác hiến trọn cuộc đời và hạnh phúc cá nhân cho cách mạng và dân tộc là đủ. Nhưng các anh chưa nói tới tư tưởng của Bác. Bác là một nhà tư tưởng lớn. Các anh định viết gì về tư tưởng Hồ Chí Minh?

- Thú thực với đồng chí tổng bí thư chúng tôi rất bối rối. Đồng chí là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, chắc chắn đồng chí nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh, xin đồng chí chỉ bảo cho. Anh em chúng tôi chỉ biết nó cao siêu nhưng không nhìn nó là gì và ứng dụng vào chỗ nào.

- Các anh làm công tác tư tưởng mà lại không quán triệt được tư tưởng Hồ Chí Minh là vì các anh không nắm được tinh thần của nó. Tư tưởng Hồ Chí Minh hơn hẳn các tư tưởng khác, nó được tạo ra không phải để phục vụ mà để được phục vụ. Các anh nên nghiên cứu theo hướng đó. Bác Hồ còn là một nhà văn hóa lớn đã được UNESCO tôn vinh.

- Thưa đồng chí tổng bí thư, có tài liệu cho rằng UNESCO không tôn vinh Bác mà chỉ cho ta mượn phòng để tổ chức lễ tôn vinh Bác.

- Xuyên tạc! Làm sao UNESCO có thể không tôn vinh Bác. Các anh không biết sự nghiệp văn chương to lớn của Bác hay sao?

Cả toán cùng thưa:

- Bác đã để lại cả một kho tàng văn chương vĩ đại, những vần thơ trác tuyệt của Bác như "người người thi đua, ngành ngành thi đua, ta nhất định thắng địch nhất định thua", "hòn đá to hòn đá nặng, một người nhấc nhấc không đặng, nhiều người nhấc nhấc lên đặng" là những hạt ngọc trong thơ Việt Nam, Nguyễn Du cũng không làm nổi.

- Nguyễn Du là ai, giữ chức vụ gì trong hội nhà văn?

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh sau đó trò chuyện thân mật với ban soạn thảo diễn văn, chỉ bảo thêm cho họ về sự cao siêu của Bác Hồ. Ông nói:

- Nhiều người cho tới nay vẫn chưa hiểu nổi cao kiến của Bác. Các đồng chí thử nghĩ xem nếu Bác không lãnh đạo nhân dân ta chống Pháp thì giờ này ta vẫn còn là Pháp, mọi người Việt Nam đều là công dân Pháp, mà ta gần 90 triệu họ chỉ có 60 triệu, như thế ta là đa số, ta sẽ phải cầm quyền, tôi sẽ phải cai trị cả một nước Pháp kềnh càng lạc hậu, còn thời giờ đâu mà lo cho dân cho nước? Ta chiến tranh với Pháp bởi vì Bác không chấp nhận Liên Bang Đông Dương; nhiều người hỏi thế sao bây giờ ta lại muốn lập lại Liên Bang Đông Dương, phải chăng là Bác đã thiếu viễn kiến? Họ không hiểu Bác. Bác vĩ đại lắm. Các chính trị gia lớn trên thế giới chỉ tự hào là nhìn thấy được những gì không đúng trong hiện tại nhưng đúng trong tương lai, thiên tài Hồ Chí Minh là thấy được những gì sai trong tương lai nhưng đúng trong hiện tại.

Đáy

Ngày: 10/05/2010
© Thông Luận 2010, http://www.thongluan.org/vn
 

www.geocities.ws/xoathantuong