Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo

Huỳnh Tâm
 

"Trung Quốc bí mật thành lập đại diện Trung Cộng tại Hà Nội dưới sự lãnh đạo Hồ Chí Minh, nhưng tình hình xã hội không theo ý tưởng mong muốn của Trung Quốc, phần lớn miền Bắc có những vị trí chiến lược, các hải cảng, giao thông, thành phố, vùng lãnh thổ và cơ sở tài sản khác ở Việt Nam vẫn còn nằm trong tay của quân đội Pháp, ..."

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 1 (2014)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 2 (2014)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 3 (2014)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 4 (2014)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 5 (2014)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 6 (2014)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 7 (2014)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 8 (2014)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 9 (2014)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 10 (2014)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 11 (2014)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 12 (2014)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 13 (2014)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 14 (2015)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 15 (2015)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 16 (2015)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 17 (2015)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 18 (2015)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 19 (2015)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 20 (2015)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 21 (2015)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 22 (2015)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 23 (2015)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 24 (2015)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 25 (2015)

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo - Kỳ 26 (2015)

Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com
 

www.geocities.ws/xoathantuong