Giặc Hán đốt phá nhà Nam

Huỳnh Tâm
 

"Chúng ta cùng nhau khám phá một tài liệu hiếm có về việc "Trăm năm trồng người" của Mao Trạch Đông chỉ thị cho Hồ Chí Minh thực hiện tại Việt Nam. Nhờ bộ máy tuyên truyền của Hoa Nam khuếch đại, Hồ Chí Minh hăng hái thôi thúc, đẩy mạnh việc giáo dục thiếu nhi lên hàng đầu, xem đó là một chân lý hoàn hảo, một chiến lược dài hơi trong việc Hán hóa Việt Nam, ..."

Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 1

Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 2

Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 3

Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 4

Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 5

Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 6

Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 7

Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 8

Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 9

Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 10

Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 11

Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 12

Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 13

Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 14

Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 15

Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 16

Nguồn: http://huynh-tam.blogspot.fr
 

www.geocities.ws/xoathantuong