Từ Nguyễn Tất Thành đến Hồ Chí Minh
(Sự hình thành một chọn lựa)

Lữ Phương
 

Thay cho lời nói đầu
Chương 1: Ra đi “tìm đường cứu nước”

Chương 2: Đến với chủ nghĩa cộng sản

Chương 3: Từ Nga sang Trung Quốc

Chương 4: Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương 5: Nguyễn Ái Quốc trở thành Hồ Chí Minh

Phụ lục 1: Huyền thoại Hồ Chí Minh

Phụ lục 2: Nói chuyện với Lữ Phương về vấn đề Hồ Chí Minh

Nguồn: - talawas - http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9090&rb=08
 

* Tư liệu về di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lữ Phương (2009)
 

www.geocities.ws/xoathantuong