Bản thu hoạch “Học tập và làm theo …”
của một đảng viên đang “tự diễn biến hòa bình”

Nguyễn Chí Đức
 

ncd_banthuhoach1.jpg
cú đạp mặt nổi tiếng

Đôi lời: Đúng lúc hay tin một quần chúng “cốt cán” sắp lên xe hoa với một cựu lãnh đạo cao nhất của đảng thì nhận được bản thu hoạch, viết một năm trước, của một đảng viên với mối lo một ngày nào đó quần chúng sẽ “lãnh cảm” với đảng (Hề hề! Tức là toàn đảng sẽ không còn được cái khoái cảm “đi sâu vào quần … chúng ta sẽ thấy những điều mới lạ” như vị cựu lãnh đạo kia nữa). Lại còn lo “bệnh hình thức báo cáo/tuyên truyền suông … có quá nhiều tượng đài/trường học/bảo tàng, giải thưởng văn học/nghệ thuật liên quan đến Hồ Chí Minh.

Đảng viên “lo bò trắng răng” và yêu nước … Việt chứ không phải nước Tàu này đã được một đồng chí trung kiên yêu nước “lạ” dạy cho một bài học bằng cú đạp mặt nổi tiếng ra cả thế giới. Thật đáng đời! Vậy mà vẫn cứ tiếp tục đi biểu tình yêu nước.
 

ĐẢNG ỦY TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI BỘ PHÒNG ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà nội, ngày 04/10/2010

BẢN THU HOẠCH VÀ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Kính gửi        : Đảng ủy Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng ;  Chi bộ Phòng Điều Hành Phát Triển Dịch Vụ
Tên tôi là       : Nguyễn Chí Đức ; ngày vào Đảng chính thức 28/12/2001
Sinh hoạt tại  : Chi bộ phòng ĐH-PTDV
Nơi công tác  : Tổ quản lý và khai thác hồ sơ khách hàng – Phòng ĐH-PTDV

Thực hiện theo công văn hướng dẫn số 58-HD/ĐU ngày 16/09/2010 của Đảng ủy Trung tâm DVKH về tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tôi xin nghiêm túc trình bày những nhận thức và nhận xét của cá nhân tôi đối với cuộc vận động này.

NHẬN THỨC VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, về sức mạnh của nhân dân, của khối đoàn kết dân tộc, về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân, về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Sự  hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với các thời kì hoạt động của Người trong phong trào cách mạng Việt Nam và quốc tế. Đó là thời kì hình thành tư tưởng yêu nước, thời kì đi tìm con đường cứu nước (1911-1920), thời kì hình thành về cơ bản con đường cách mạng Việt Nam (1921-1930); thời kì kiểm nghiệm, khẳng định và phát triển (1930-1945); thời kì phát triển và thắng lợi (1945-1969). Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6.1991) của Đảng chính thức ghi vào Cương lĩnh và Điều lệ Đảng: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động…“.

Toàn bộ tác phẩm của Người, nhất là “Tuyên ngôn độc lập” và “Bản Di chúc”, là một di sản tư tưởng vô giá Người đã để lại cho nhân dân ta. Từ những năm 1923 – 1924 qua “Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ” và những bài viết về Lênin, một số bài  phỏng vấn, ở Người đã sớm hình thành một thái độ độc lập, sáng tạo trong nhận thức và vận dụng chủ nghĩa Mác, biểu thị một nhân cách, một phong thái sống và ứng xử của “một con người mới” trong một “xã hội tương lai”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh giành thắng lợi có ý nghĩa lịch sử vĩ đại và tính thời đại sâu sắc, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân Việt Nam.

NHẬN THỨC VỀ ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH :

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người, trong đó có tư tưởng về đạo đức. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về đạo đức. Người để lại rất nhiều tác phẩm, bài nói, bài viết chuyên về đạo đức. Ngay trong tác phẩm lý luận đầu tiên Người viết để huấn luyện những người yêu nước Việt Nam trẻ tuổi, cuốn Đường Kách mệnh, vấn đề đầu tiên Người đề cập là tư cách người cách mệnh. Tác phẩm sau cùng bàn sâu về vấn đề đạo đức được Người viết nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1969), đăng trên báo Nhân dân là bài Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Trong Di chúc thiêng liêng, khi nói về Đảng, Bác cũng căn dặn Đảng phải rất coi trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam đã được hình thành, phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đó là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại, cả phương Đông và phương Tây, mà Người đã tiếp thu được trong quá trình hoạt động cách mạng đầy gian lao, thử thách và vô cùng phong phú vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện về đạo đức, bao gồm: vị trí, vai trò, nội dung của đạo đức; những phẩm chất đạo đức cơ bản và những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới; yêu cầu rèn luyện đạo đức với mỗi người cách mạng.

Hồ Chí Minh đã suốt đời tận tụy hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân, cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa – Người luôn tự cho mình là một “người lính vâng mệnh lệnh quốc dân ra Mặt trận”, là “người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Người không chỉ kêu gọi nhân dân không ngừng phấn đấu để “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”, mà còn khẳng định lý tưởng và nhiệm vụ của XHCN: “muốn tiến lên CNXH thì phải cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới, một xã hội không có chế độ người bóc lột người.

Một xã hội bình đẳng, nghĩa là ai cũng phải lao động và có quyền lao động. Ai làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng.

Một xã hội giàu có, mà muốn giàu có thì mỗi cá nhân, mỗi gia đình cho đến cả nước phải tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm…”

Những đức tính lớn Hồ Chí Minh để lại mà chúng ta phải cố gắng học tập là cần cù, khiêm tốn, giản dị, mẫu mực về mọi mặt, sáng suốt trong công việc, gần gũi quần chúng và tin tưởng ở quần chúng. Luôn quan tâm đến lợi ích và đời sống của nhân dân; đoàn kết đồng chí, thương yêu cán bộ; thắng không kiêu bại không nản, lúc thuận lợi cũng như khi khó khăn luôn bình tĩnh nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng tương lai với một niềm tin tưởng sắt đá không gì lay chuyển được.

NHẬN THỨC VỀ Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG

Tất cả là nguy cơ thách thức sự tồn vong của Đảng!

Sự tồn vong này không phải là sự phá hoại từ  các thế lực, lực lượng mâu thuẫn ở bên ngoài mà chính từ bên trong nội bộ Đảng ta. Từ  sự  xa rời, nhạt nhòa lý tưởng, cho đến việc núp bóng nhân danh tổ chức Đảng để tư lợi cho cá nhân của mình, thậm chí bóc lột lại chính người lao động/thợ thuyền/nông dân, giai cấp công-nông dân. Đi ngược lại tiêu chí căn bản nhất, cốt lõi nhất của Đảng, của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Nếu không thách thức sự tồn vong của Đảng thì cũng thách thức sự trì trệ, lạc hậu của Đảng đối với thời đại. Một chính đảng duy nhất dẫn dắt gần 90 triệu đồng bào Việt Nam tới bến bờ hạnh phúc như chúng ta đã quen thuộc với khẩu hiệu “Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc” trong sự hội nhập quốc tế.

LIÊN HỆ BẢN THÂN

Trong công văn Hướng dẫn số 52/CV-ĐU ngày 22/06/2010 của Đảng ủy Trung tâm DVKH về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“,  trong nội dung này có đoạn (tôi đã đăng ký) :

Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh : TRUNG VỚI NƯỚC , HIẾU VỚI DÂN là trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, nhân dân và sự nghiệp đổi mới, bảo vệ lợi ích của đất nước

Đây là nội dung, tôi nghĩ không riêng của chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh mà của nhiều lão thành cách mạng khác đã xả thân cống hiến vì lý tưởng trong suốt chiều dài lịch sử từ khi thành lập Đảng đến nay. Bản thân tôi đã thấm nhuần điều này từ rất sớm. Do đó cuộc vận động này tự nhiên như hơi thở, cuộc sống những điều mà tôi đã đang và sẽ sống và hành động. Chẳng hạn như:

Với cương vị là một người công nhân sản xuất, có trình độ nhất định được đào tạo trong môi trường xã hội chủ nghĩa càng ngày tôi càng thấy ý nghĩa, thấm thía về vị trí và vai trò của giai cấp công nhân.

(Bỏ đi một số đoạn mang tính chất cá nhân, liên quan đến công việc của nội bộ đơn vị)

KẾT LUẬN

Cuối cùng tôi cho rằng nếu thực sự cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” diễn ra không bị ảnh hưởng bởi bệnh hình thức báo cáo/tuyên truyền suông và thực hiện liên tục, sâu sát tâm huyết của những cán bộ Đảng cốt cán ở các Chi, Đảng bộ mọi cấp thì ý nghĩa rất lớn lao:

Điều này có ý nghĩa, thiết thực hơn việc có quá nhiều tượng đài/trường học/bảo tàng, giải thưởng văn học/nghệ thuật liên quan đến Hồ Chí Minh, tranh ảnh/bài hát/văn thơ ca ngợi Hồ Chí Minh nhưng rốt cuộc Đảng Cộng Sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập, xây dựng và nuôi dưỡng, hàng triệu anh hùng đã ngã xuống vì Đảng, vì dân tộc để rồi 70 năm sau và trong tương lai quần chúng môt ngày nào đó sẽ thờ ơ, lãnh cảm trước những chủ trương, tuyên truyền của Đảng chăng ?

Bản thu hoạch cũng là lời tâm huyết của một đảng viên thường ở một đơn vị sản xuất nhỏ.

Đảng viên

(đã ký tên)

Nguyễn Chí Đức

Chú thích đối với người đọc : Các đoạn nói về Nhận thức về tư tưởng Hồ Chí MinhNhận thức về đạo đức Hồ Chí Minh là tôi sao chép, cắt dán ở trên những website của ĐCS, một số tài liệu chính thống.

Nguồn: Blog Đông Hải Long Vương.

(Chúng tôi chọn một số ý kiến của bạn đọc để đăng lại trong phần sau. xoathantuong)


 1. tam đã nói

  30/10/2011 lúc 09:37

  Anh Đức,
  Tôi vốn dĩ không phải đảng viên mà là một chuyên viên.
  Tôi chuyển công tác lần thứ nhất khi một anh đảng viên trình độ kém cỏi lên trưởng cơ quan (không dám nói dốt vì tay này thủ đoạn hơi bị cao cường).
  Tôi chuyển công tác lần thứ hai sau một thời gian làm việc dưới quyền một lãnh đạo kém chuyên môn nhưng có bằng đảng (không dám nói dốt vì tay này thủ đoạn hơi bị siêu), trước khi chuyển họ cho tôi vô đảng.
  Tôi xin nghỉ hưu và xin ra đảng sau vài năm trong đó vì thấy mình chả làm gì được trong cơ chế này. Họ kiên trì vận động không muốn tôi ra (cái lạ là vô đã rất khó mà ra cũng không dễ).
  Tôi cũng chẳng cần xin xỏ vô ra làm gì nữa, tự sản tự tiêu.
  Đảng là gì? là một số người liên kết nhau, sắp xếp vị trí với nhau chứ có gì khác đâu (đảng nào cũng vậy). Bây giờ tôi thấy thoải mái tư tưởng vô cùng. Các lãnh đạo cơ quan trước đây của tôi cũng đều về hưu, chỉ khác tôi là họ giàu có lên rất nhiều. Phật nói “thọ thị khổ”, anh còn mong muốn gì nữa đây hở anh Đức?

 2. Tư Taxi đã nói

  29/10/2011 lúc 19:58

  Tôi không thích đảng vien CS, vì họ chỉ yêu đảng chứ không yêu nước. Anh Nguyễn Chí Đức là một ngoại lệ. Tôi mến anh.

  Đọc cái “mũ” anh BaSam viết cho bài này, tôi bật tiếng cười khan. Vừa làm “diễn biến hoà bình” vừa chọc cười thiên hạ. Hahahaha…

 3. Kim Tùng đã nói

  29/10/2011 lúc 17:44

  Tôi thấy trên TV mấy ông ban TTVHTW nói đi nói lại “cuộc vận động học tập & làm theo TT HCM đã có tác dụng sâu sắc trong quần chúng nhân dân” tôi chẳng tin vì :
  - Họ đưa ra gương ông nông dân B làm kinh tế giỏi, ông cựu chiến binh A đào ao nuôi cá, làm trang trại, anh công nhân C sửa máy bảo dưỡng máy tốt… những cái đó họ làm từ trước chứ có chờ tới vận động HT theo TT HCM mới làm đâu ? Hoặc không có cuộc vận động đó thì họ vẫn làm.
  - Trước khi có cuộc vận động thì có ai làm công tác thống kê về người tốt việc tốt, người xấu việc xấu đâu ? Và sau khi tổng kết cũng có thống kê lại đâu ? mà biết có tác dụng ?
  - Và điều quan trọng nhất là kể từ khi có cuộc vận động đó thì tình hình tham nhũng gia tăng (không tin đọc báo) tội phạm cũng gia tăng !
  Kết luận : là bệnh thành thích giáo điều và báo cáo điêu đã là nan y rồi

 4. Đảng viên cuồng nhiệt đã nói

  29/10/2011 lúc 13:13

  Hồ Chí Minh nói ít làm nhiều. Bác chỉ muốn để lại muôn vàn tình yêu thương cho nhân dân chứ không muốn để lại một mớ lý luận được tuyên truyền như một thứ đạo giáo. Đức học quá thuộc nhưng Đức chưa nắm được nguyên tắc tập trung dân chủ: trong đó có cấp dưới phục tùng cấp trên, cấp trên nói cấp dưới cúi đầu mà nghe. Trung ương nói tỉnh còn không cãi, tại sao đảng viên lại đi biểu tình. Đức chưa bị khai trừ à, ngạc nhiên quá. Trong đảng chỉ có những người trên nói dưới nghe, tại sao lại có hiện tượng trên nói dưới không nghe nhỉ ? Tư tưởng HCM là để cho cấp dưới học, cấp trên chỉ kiểm tra thôi. Đấy nhé học HCM là không được quên ông Cac, ông Lê. Đừng có học lệch.

 5. nguyễn văn Đức đã nói

  29/10/2011 lúc 08:23

  nhận thức về tư tưởng HCM. nhận thức về đạo đức HCM. chẳng cần xem cũng biết là ông nào cũng giống nhau. nhờ cú đạp mặt mà mới nhận thức rõ hơn về đạo đức HCM mà các hậu bối đã học và áp dụng rất thành công hơn cả mong đợi.

 6. Nguyen đã nói

  28/10/2011 lúc 22:52

  Sự thật như “tiến sĩ giấy” đã nói (Đại ý):
  Sau 4 ăm, tốn biết bao tiền của của dân, tốn biết bao nhiêu thời gian của mỗi học viên, kết quả đã như thế nào chắc mọi người đã biết: Đạo đức trên mọi lĩnh vực của đất nước ta đều xuông dốc một cách tồi tệ.

  Những người có trách nhiệm, những học giả có thử đặt vấn đề tại sao như vậy?:
  - Hoặc “thầy dạy” đao đức của Chủ tịch HCM quá dở, không gương mẫu, không có đạo đức?
  -Hoặc đạo đức của Cụ Hồ cao siêu quá, Thánh quá người dân hay cán bộ với không tới, học không vô.
  -Hoặc những người phát động chiến dịch này bày ra để tiêu tiền của dân, để khỏa lấp những xấu xa, thối nát của xã hội, để trút trách nhiệm bằng cách bảo rằng Đảng và Nhà nước đã tận tình dạy dỗ rốt ráo mọi ngành mọi cấp cán bộ. như vậy,..chúng nó hư là tại chúng nó???

  Đọc bản thu hoạch của anh NCĐ mỏi mệt vô cùng, toàn là những lời nhai lại rất thảm hại. Có thể đó là chiến thuật của anh, để chứng tỏ rằng anh là một đảng viên trung kiên, để anh yên tâm (không sợ bị trừng phạt) sau khi “bẻ ghi sang lề trái”.
  Có cần làm vậy không anh Đức, nếu anh muốn hành động theo mệnh lệnh chân chính của trái tim anh?
  Nếu anh vẫn tin những điều anh dài dòng lải nhải là đúng, là thật, thì (xin lỗi) anh là kẻ ngu trung!

 7. donghailongvuong đã nói

  28/10/2011 lúc 22:11

  Cám ơn các bác đã chia sẻ tâm tư, tình cảm!

  Em xin nói thêm quá trình “tự diễn biến” của em từ đã từ năm 2003, khi đó em còn muốn làm cách nào xin ra khỏi đảng cộng sản. Lúc đó vào cuối năm 2003, khi đó bố em đang nằm bệnh viện Việt Xô, đó là người đầu tiên mà em chia sẻ “con muốn ra khỏi Đảng”

  Còn mẹ em thì em không dám nói bởi vì chính Bà là người đã định hướng muốn em đứng trong hàng ngũ của Đảng khi em mới học xong phổ thông!!!! Bà mẹ của em là một trong số hàng triệu phụ nữ là sản phẩm của sự tuyên truyền tôn thờ Hồ Chí Minh như thần thánh, có lẽ vì lý do đó mà Bà đã định hướng cho em ngay từ còn thiếu niên chăng ?

  Nhận tiện nói thêm là em đã là đối tượng Đảng từ khi còn học cấp 3 !

  Rồi em gọi điện lên Thành ủy hỏi xem thủ tục xin ra khỏi Đảng như thế nào ? Và ra thì có bị làm sao không ?

  Rút cục lằng nhằng, ham vui, sa đà vào những hoạt động khác cũng chẳng đi đến đâu.

  ———————————

  Còn tại sao em muốn ra khỏi ĐCS Việt Nam ?

  Lý do đơn giản vì em cảm thấy mình hợp với những hoạt động tổ chức có hơi hướng chủ nghĩa dân tộc thiên hữu (không phải cực hữu). Nhưng tìm kiếm trên Internet chẳng có phong trào, xu thế, hoạt động nào ở Việt Nam cả. Đọc thấy trên Internet những người chỉ cất lên tiếng nói phản biện, kêu gọi dân chủ chút là đã đi bóc lịch khẩn trương ngay.
  (So với những bài viết bây giờ chém gió, viết bài, phản biện còn mạnh hơn nhiều so với thời điểm 2003)

  Còn ĐCS Việt Nam ngày hôm nay, càng ngày càng xa rời lợi ích của giai cấp công nông, người nghèo khó; chủ nghĩa dân tộc thì cổ súy không đến nơi đến chốn, hời hợt, lôm ca lôm côm.

  Còn những người thao thức, cổ súy cho những lợi ích của dân tộc trên nhiều phương diện lại là những nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học dẫu sao chỉ mang tính cá nhân/nhóm tự phát thôi.

  Chuyện biển đảo quan trọng đối với vận mệnh dân tộc như vậy mà công tác tuyên truyền, quảng bá vừa chậm vừa rất úp úp mở mở. Phần lớn đảng viên rất thờ. Xin nhắc lại phần lớn đảng viên rất thờ ơ, bàng quan, xót xa hay thao thức. Ít ra cũng phải có cảm xúc, nhận định thế nào chứ ?
  (Trong số phần lớn này không tính các cụ tuổi cao, về hưu, hay những đ/c ở những vùng sâu, vùng xa không có điều kiện, phương tiện tiếp cận với công nghệ thông tin)

  ———————————

  Nếu là một đảng thì phải là đảng đủ mạnh, đủ kiên quyết, đủ nhiệt huyết, đủ người tài. Chứ còn tình trạng này cứ mãi nhùng nhằng xập xệ thôi.

  Nói chung tình hình là vẫn rất tình hình các bác ạ !

 8. Cựu đảng viên đã nói

  28/10/2011 lúc 20:01

  Bản thu hoạch của người nổi tiếng thế giới vì cú bị đạp mặt cũng sâu sắc và nghiêm túc ra phết. Không biết những vị đề ra chủ trương học tập Cụ Hồ này có viết thu hoạch được như vậy không, kể cả ông “Nông Nhưng Mạnh” (nghe nói sắp có tin vui)?
  Nói thật với Đức (tôi U70 rồi nên xưng vậy được chứ?), tôi cũng đã từng là đảng viên ĐCSVN (nếu còn thì cũng được trên 40 tuổi Đảng rồi đấy), nhưng sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, tôi đành “bỏ của chạy lấy người”, giờ thành kẻ không đảng phái.
  Ngày xưa thì giác ngộ phấn đấu hết mình để được đứng trong hàng ngũ của Đảng (cũng chỉ là đảng viên quèn thôi, không được chấm mút gì đâu). Ngày nay thì TỈNH NGỘ rồi!!

 9. tvst đã nói

  28/10/2011 lúc 19:57

  Chưa biết chuyện hậu anh Đức sau này? Xin anh nói qua cho mọi người biết được không ạ?

 10. xman đã nói

  28/10/2011 lúc 19:46

  đọc bài này mà tự dưng mình thấy bùi ngùi xúc động quá. Thế là sắp đến ngày kỷ niệm 4 mùa xuân mình chia tay đảng, chia tay các bác, các chú các anh và các bạn, chia tay cái tổ chức mà mình gắn bó, cống hiến suốt 7 năm để trở về với đời thường. Rời xa tập thể “nhân dân ưu tú” mình buồn lắm chứ, nhiều người tiếc cho mình. Bố mẹ thì khuyên bảo dù gì con cứ cố gắng làm nhà nước, có bí bách một chút nhưng công việc ổn định, về già còn có lương hưu, con cái gia đình sinh hoạt truyền thống êm đềm, lý lịch gia đình đơn giản tiện cho con cái trong việc học hành xin việc sau này, nhất là mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức ban ngành khác tự nó có trong thời gian làm việc cùng với nhau chứ không như ra ngoài muốn có quan hệ phải bỏ tiền ra nuôi quan hệ xã hội. Ông chú ruột thì chửi té tát vào mặt, bảo người ta phấn đấu ăn học mãi mới được công việc như vậy, sao trong cuộc thì lại bỏ ra đi thành một thằng con buôn đầu đường xó chợ. Cũng chẳng trách các cụ được vì trọn cả đời các cụ cống hiến theo đảng, làm công chức ăn lương, bố mình hơn 10 năm bám trụ biên giới Lào Cai suốt thời 1968-1979, một ông chú ruột ngã xuống năm 1979 tại biên giới LS, còn ông bác ruột thì bỏ một phần xương máu trong suốt 12 năm lăn lộn chiến trường Quảng Trị những năm khốc liệt nhất. Thời thế thế thời phải thế mà. Với mình, 6 năm làm việc mình phải viết không biết bao nhiêu bản tự kiểm điểm, bản tự nhận xét đánh giá, bản thu hoạch với một cái form chuẩn bao gồm 5 phần mà phần mở đầu bao giờ cũng là về tư tưởng, tác phong, đến mức cứ lấy bản trước sửa lại chút là ra bản sau. Giờ sống tự do một đời lãng tử, dù không còn oai như ngày trước, nhưng mình cảm thấy lòng thanh thản hơn

 11. Thạch Thảo đã nói

  28/10/2011 lúc 17:52

  @ Anh BaSàm ơi,đoạn kết của “Bản thu hoạch…” bên Blog Đông Hải Long Vương,có thêm câu này:
  ….Nguyễn Chí Đức
  Chú thích đối với người đọc : Các đoạn nói về Nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh và Nhận thức về đạo đức Hồ Chí Minh là tôi sao chép, cắt dán ở trên những website của ĐCS, một số tài liệu chính thống.

  Đề nghị: Anh BaSàm nên chú thích thêm câu trên cho bà con tỏ tường,kẻo OAN cho Đông Hải Long Vương,lúc mới đọc xong Phó Dân tôi giựt mình tưởng đảng viên Nguyễn Chí Đức giác ngộ cách mạng “tuyệt dời”..hí..hí.. 

  BS: Cám ơn bác. Bổ sung liền.

 12. Ngudan đã nói

  28/10/2011 lúc 16:50

  Bản thu hoạch này donghailongvuong viết tận năm ngoái mà các bác ,trước khi bị đạp vào mặt.Nhìn quá trình học tập và làm theo tấm gương của Chí Đức từ đó đến giờ thì thấy hiệu quả thật đáng mừng.Hy vọng là các ĐV trẻ khác cũng được như Chí Đức

 13. tién sĩ giấy đã nói

  28/10/2011 lúc 15:29

  Anh Nguyễn Chí Đức viết về tư tưởng HCM đọc nghe… lùng bùng lỗ tai. Khiếp thật!

  Khi con cái các nhà CS hỏi rằng: Thưa Cha, thưa Chú tư tưởng HCM là có thật không? trước khi các ông  thì nên uốn lưỡi bảy lần hoặc hơn thì càng tốt. Vì sao? Sau mọi lần tổng kết cái gọi là “Học tập theo tư tưởng HCM” thì ngoài xã hội: con giết cha mẹ, lão già hiếp dâm con nít, thầy giáo cưỡng bức học sinh, quan tham ăn cắp tiền của nhân dân (tham nhũng), công an đánh chết người dân, quan chức thì đi mua dâm trẻ em, Cha Mẹ không nhìn con cái, con cái từ mặt Cha Mẹ, đạo văn – đạo thơ – đạo nghiên cứu khoa học, tù nhân hình sự thì hàng hà sa số (ai cũng vài cái tiền sự, tiền án)…như vậy thì cái tư tưởng đó có ảnh hưởng gì đến các việc đó, dù chương trình dạy dỗ tư tưởng đã trên 4 năm rồi? hay là họ học và đem áp dụng? Đó là sự thật đấy, xin các ngài đứng nói là tôi cường điệu. Nhìn các lý thuyết gia CS VN mà tội nghiệp, sống như là những người đa nhân cách: tin và không tin? (trích NBT-Tù nhân chính trị đang bị quản chế.)

 14. Nguyễn Quang Thạch đã nói

  28/10/2011 lúc 15:21

  Mấy thằng cầm thẻ đảng đến nhà chú tao bịa đặt lung tung để ông ấy không cho mượn nhà làm trụ sở gom sách cho nông thôn hãy xem clip dưới đây và tự hỏi rằng chúng mày đã làm gì cho đất nước được tốt đẹp hơn chưa? CHúng mày đã làm gì cho Đảng có được niềm tin của dân chúng qua hành động tốt đẹp của chúng mày chưa? CHúng mày hãy xem một thằng bị hỏng mắt như tao đã tận tâm với cái xã hội nay hơn chục năm nay. Tao đã hy sinh bao nhiêu quyền lợi bản thân và gia đình để góp sức cho cái xã hội này. CHúng mày không có được sự tận tâm tận hiến như tao thì chúng mày đừng tiếp đừng tiếp tục làm xấu ngành của chúng mày nữa, đừng làm cái xã hội này bung bét thêm nữa!.

 15. xman đã nói

  28/10/2011 lúc 15:11

  Đức ơi, cậu nên lẳng lặng thực hiện theo suy nghĩ của mình. Cách đây 4 năm tớ cũng là cán bộ nhà nước, cũng như cậu thôi. Mình hãy sống cho đúng lương tâm mình là được

 16. Quyenduocnoi đã nói

  28/10/2011 lúc 15:04

  “Đảng viên “lo bò trắng răng” và yêu nước … Việt chứ không phải nước Tàu này đã được một đồng chí trung kiên yêu nước “lạ” dạy cho một bài học bằng cú đạp mặt nổi tiếng ra cả thế giới. Thật đáng đời! Vậy mà vẫn cứ tiếp tục đi biểu tình yêu nước.” BTV
  - Mình phục sát đất anh chàng NCĐ nầy và “vái anh ấy một nón”, ngay sau khi bị cú đạp trời giáng ấy, NCĐ vẫn một mực đại ý rằng các “đồng chi” của tôi đã đẩy tôi ra xa hàng ngũ đảng !

 17. Nguyễn Quang Thạch đã nói

  28/10/2011 lúc 14:52

  Rất chia sẻ với một số điều mà mà đồng chí Đức đã viết. Tôi học đối tượng vào năm 2003 nhưng nă m2006 mới viết đơn vào. Hồi đó, một số người khuyên tôi muốn chống tham nhũng thì phải vào đảng. Nói thật, vào đảng rồi, tôi mới thấy “chống thế chó nào được-xin lỗi độc giả” vì cái đám đảng viên ở PMU85 nơi tôi làm việc thằng nào chẳng vì cái túi nó. Thằng nào được bổ nhiệm làm phó phòng trở lên thì đều giàu có lên sau khi tham gia quản lý một thời gian. Thằng nào cũng hau háu phong bì của nhà thầu và tư vấn. Tôi được cho là thần kinh vì từ chối phong bì của nhà thầu và tư vấn. Nói chung, cái đảng này mà không chịu đối mặt với thực tế, nghiêm trị bọn đục khoét tham nhũng, vô cảm, bia đặt vu vạ cho những người yêu nước như tôi, như anh thì không khéo chúng ta sẽ bị dân xử trong một tương lai không xa.

  Anh thì bị đồng chí của mình đạp và mặt, còn tôi thì bị đồng chí của mình bịa đặt lung tung. Thật là khốn nạn!

 18. truongquangdat44 đã nói

  28/10/2011 lúc 14:46

  Ông đảng viên này , thoạt đầu toàn viết theo “lề phai” nhưng dòng cuối lại “bẻ ghi” sang trái một cách đột ngột !Hay!!!

BA SÀM , Posted by basamnews on 28/10/2011
 

www.geocities.ws/xoathantuong