Vì sao chỉ học tập đạo đức Bác Hồ, mà không học tập tư tưởng Bác Hồ?

Người Yêu Nước
 

Gần đây Đảng ta phát động nhiều đợt học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2007, Đảng phát động phong trào "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Năm 2008, lại tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ban Tuyên giáo trung ương còn tổ chức cuộc thi "Bác Hồ-người là niềm tin tất thắng". Nội dung cuộc thi vẫn là "Tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu".

Không thấy Đảng ta tổ chức học tập, thảo luận về Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đường lối của Đảng ta vẫn tiếp tục khẳng định "kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh". Vậy tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một Nhà nước dân chủ, tự do là như thế nào? Không thấy Đảng ta tổng kết, định nghĩa về nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh. Và ban Tuyên giáo trung ương cũng không thấy tổ chức các cuộc thi học tập, nghiên cứu, thảo luận về tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phải chăng vì tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền, dân chủ, tự do hầu như không có gì, hay là Đảng ta cố tình né tránh, không muốn cho đân hiểu sâu về tư tưởng Hồ Chí Minh?

Tư tưởng đặc sắc đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một Nhà nước dân chủ được thể hiện ở Bản yêu sách 8 điểm của dân tộc Việt Nam gửi Hội nghị Vec-xay ngày 28 tháng 6 năm 1919. Khi đó người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc mới 29 tuổi. Chiến tranh thế giới kết thúc, các nước thắng trận họp ở Vec-xay (Versailles, Pháp) vào ngày 28 tháng 6 năm 1919, để ký kết hòa ước chính thức.

Khi đó, anh Nguyễn Ái Quốc tổ chức Nhóm những người Việt Nam yêu nước ở Pari và các tỉnh trong nước Pháp. Nhân có hội nghị Vec-xây này, anh Nguyễn với danh nghĩa đại diện cho Nhóm người Việt Nam yêu nước này, gửi một bản yêu sách 8 điểm đến hội nghị, đòi các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Khi đó, Bác Hồ chưa giỏi tiếng Pháp, nên nhờ luật sư Phan Văn Trường viết hộ Bản yêu sách này. Bản yêu sách 8 điểm này hiện được in trong bộ "Những sự kiện lịch sử Đảng", tập 1, Nhà xuất bản sự thật (tên cũ của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia), Hà Nội, năm 1976, trang 20, 21, như sau:

1- Ân xá toàn thể chính trị phạm Việt Nam.
2- Cải cách nền pháp lý Đông dương, cho phép người Việt Nam cũng được bảo đảm về mặt pháp lý như người Âu, bỏ hẳn Tòa án đặc biệt, công cụ để để khủng bố những người Việt Nam lương thiện nhất.
3- Tự do báo chí và tự do tư tưởng.
4- Tự do lập hội và tự do hội họp.
5- Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do ra nước ngoài.
6- Tự do học tập và mở các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp cho người bản xứ ở khắp các tỉnh.
7- Thay thế chế độ sắc lệnh bằng chế độ luật pháp.
8- Phải có đại biểu thường trực của người Việt Nam do người bản xứ bầu ra, ở bên cạnh nghị viện Pháp để trình bày nguyện vọng của người bản xứ".

Tại sao Đảng ta hiện nay không cho nhân dân được học tập rộng rãi Bản yêu sách 8 điểm này, để hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh về các yêu cầu chính đáng của người dân trong một nước thuộc địa, và nhất là để so sánh xem hiện nay, Nhà nước ta đã thực hiện tốt 8 yêu sách nêu trên hay chưa.

Cách đây gần 100 năm, Bác Hồ đã đề nghị nhà nước thực dân cho phép dân ta có được các quyền tự do báo chí, tự do tư tưởng, tự do lập hội, xóa bỏ các sắc lệnh, thay bằng luật, tha hết các chính trị phạm... Đảng ta cần phải cho dân ta học tập, thảo luận xem nước ta hiện nay đã có tự do báo chí hay chưa, đã có báo chí tư nhân hay chưa? Dân ta đã được tự do lập hội và tự do hội họp, tự do cư trú hay chưa? Các chính trị phạm đã đựợc thả hay chưa? Tòa án đặc biệt để xử những công dân lương thiện nhất, dám dũng cảm đề nghị tự do dân chủ cho người Việt Nam ta, đã bị xóa bỏ hay chưa?

Đảng ta liệu có dám cho dân thảo luận rộng rãi xem ngày nay, người dân đang có những nguyện vọng gì đối với Nhà nước, với Đảng không?

Nhưng nội dung đặc sắc sắc nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện trong bản Hiến pháp 1946 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bản Hiến pháp này được Quốc hội khóa 1, Kỳ họp thứ nhất thông qua ngày mồng 9 tháng 11 năm 1946, tại Nhà hát lớn Hà Nội. Trưởng ban sọan thảo Hiến pháp 1946 là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong bản Hiến pháp này không hề nói đến chủ nghĩa xã hội, hay chủ nghĩa cộng sản, mà chỉ nói đến một nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Điều 10 của Hiến pháp này quy định rõ:

"Công dân Việt Nam có quyền:

- Tự do ngôn luận
- Tự do xuất bản
- Tự do tổ chức và hội họp
- Tự do cư trú, tự do đi lại trong nước và ra nước ngoài".

Tại sao Đảng ta không cho dân ta học tập tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện ở điều 10 Hiến pháp 1946 này, để so sánh xem hiện nay, Đảng ta đã cho dân ta các quyền đó chưa?

Tại sao trong các trường học, ngay cả các trường Luật, cũng không cho học sinh, sinh viên học về Hiến pháp 1946 này, mà chỉ học học về Hiến pháp hiện hành 1992?

Tháng 10 năm 1945, ngay sau khi tuyên bố độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Bác Hồ đã viết một bức thư, tiêu đề "Gửi các ủy ban nhân dân, các bộ, tỉnh, huyện và làng". Nội dung thư này nói:

"Ngày nay chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì."

Vì sao Đảng ta không tổ chức cho dân học tập, thảo luận rộng rãi câu nói đầy ý nghĩa này của Hồ Chủ Tịch?

Cũng trong bức thư này, Bác Hồ viết:

"Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.
Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh.
Chúng ta phải yêu dân, thì dân mới yêu ta, kính ta".

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khi mới nhậm chức Chủ tịch nước, cũng đã trích dẫn câu nói này của Bác Hồ khi trả lời phỏng vấn các nhà báo. Vậy tại sao Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết không yêu cầu Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập rộng rãi tư tưởng này của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Tư tưởng Hồ Chí Minh còn rất nhiều điều đặc sắc, nhưng Đảng ta có vẻ né tránh, không muốn cho dân và cán bộ, đảng viên học tập.

Chỉ học tập đạo đức Hồ Chí Minh, với những khẩu hiệu sáo rỗng "Bác Hồ-người là niềm tin tất thắng", nếu Bác sống lại, hẳn Bác cũng không hài lòng.

Chỉ học tập đạo đức Hồ Chí Minh, không học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, tự do, là hạ thấp vai trò và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, là chỉ mượn hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh để đánh bóng cho những kẻ tham quyền, cố vị, tham nhũng, thối nát.

10.10.2009
Nguồn: http://www.x-cafevn.org/node/2253
 

www.geocities.ws/xoathantuong