Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch

Trần Dân Tiên
 

Phần 1.

Phần 2.

Phần 3.

Phần 4.

Phần 5. ... Tuyên ngôn độc lập ...

Phần 6. [Hết]

Nguồn: Nhà xuất bản Văn Học, Hà Nội, 2001. Bản điện tử do talawas thực hiện. (3.2.2007)

___________________________

xoathantuong: Theo Wikipedia, truy cập tháng 12 năm 2015, thì Trần Dân Tiên là bút danh của Hồ Chí Minh: "Thông tin rằng Trần Dân Tiên là một bút danh của Hồ Chí Minh được khẳng định và được hiểu như vậy bởi một số nguồn trong và ngoài nước."

Sách xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Hoa, sau này mới có bản tiếng Việt. Wikipedia, cùng nguồn dẫn trên, viết: "Quyển Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch của tác giả Trần Dân Tiên xuất bản lần đầu tiên tại Trung Hoa năm 1948"

www.geocities.ws/xoathantuong