Một bức hình, nghìn lời nói [5]

Vũ Thế Phan (Danlambao) sưu tầm
 

- Nghĩ đà bưng kín miệng bình,
Một mình mình biết một mình mình hay ?

- Trời còn để có hôm nay,
Của tin gọi một chút này làm ghi !

(Tập Kiều - Nguyễn Du)

vtp_motbuchinh1.jpg

vtp_motbuchinh2.jpg

vtp_motbuchinh3.jpg

vtp_motbuchinh4.jpg

Khéo là mặt dạn, mày dày,
Nghề này thì lấy ông này tiên sư !

(Tập Kiều - Nguyễn Du)

Vũ Thế Phan
(Thuật nhi bất tác)

Dân Làm Báo Blog © 28.8.12
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/mot-buc-hinh-nghin-loi-noi-5.html
 

www.geocities.ws/xoathantuong