BEGINSELEN VAN NATIONAAL-SOCIALISME
 
DOOR DR. J. H. CARP
 
INHOUD
 
I Twee Werelden
II Nederland in revolutietijd
III Ondergang van den partijenstaat
IV Historische noodzakelijkheid van Nationaal-socialisme en Leiderschap
V De Beweging als draagster der Nationaal-socialistische idee
VI Beweging en nieuwe gemeenschap
VII Beweging tegenover politieke partijen
VIII Nieuwe gemeenschap en Leiderschap
IX Germaans leiderschap tegenover dictatuur
X Beweging en staat
XI De “eenzijdigheid” der Beweging en de “bezonnenheid” van de staat
XII Gezag en verantwoordelijkheid
XIII Leidersvorming
XIV Afschaffing de “volksvertegenwoordiging”
XV Raadgevende lichamen; Volksstemming
XVI Oude en nieuwe grondwet
XVII Staatssoevereiniteit en Levensruimte
XVIII Het Gemenebest van Germaanse Volkeren
XIX De Angelsaksische mythe
XX Het Bolsjewisme
XXI Het gewetensconflict op de grens der twee werelden
XXII Om de Nationaal-socialistische orde


TWEEDE
HERZIENE EN UITGEBREIDE DRUK
 
UITGAVE NENASU - OUDE GRACHT 172-176 - UTRECHT
 
 
Aan de nagedachtenis
onzer gevallen kameraden
 
 
VOORBERICHT VOOR DEN TWEEDE DRUK
 
Uit een oogpunt van goed begrip voor de nationaal-socialistische beschouwingswijze kwam het mij wenselijk voor aan de in het algemeen onveranderde – voorzover nodig aangevulde – verhandelingen, welke den inhoud van den eersten druk van mijn Beginselen van Nationaal-Socialisme uitmaakten, in dezen nieuwen druk enige stukken toe te voegen: Ondergang van den partijenstaat (III), De “eenzijdigheid” der beweging en de “bezonnenheid” van den staat (XI), Het Gemenebest van Germaanse Volkeren (XVIII), De Angelsaksische mythe (XIX), Het Bolsjewisme (XX), Het gewetensconflict op de grens der twee werelden (XXI). )
Ik hoop met dit geschrift een bijdrage te kunnen leveren tot het doen doorbreken van enig inzicht in het Nationaal-socialisme, vooral in de kringen van hen, van wie mag worden verwacht, dat zij hun oordeel eerst na rustige en ernstige bezinning bepalen.
 
‘s-Gravenhage, november 1942. CARP.
 
) Over de rechtspraak wordt in dit geschrift niet gehandeld. Met het oog hierop verwijs ik naar mijn “Een half jaar rechtspraak van het Vredesgerechtshof”, uitg. Nenasu, 1942.